GR20181122 Punt 10: Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een perceel grond in de uitbreiding ambachtelijke zone Kapittelstraat te Appelterre-Voorde - deel 2 - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2014 houdende vastlegging van de toewijzingscriteria voor de uitbreiding van de ambachtelijke zone en de organisatie van een publieke oproep;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 februari 2015 waarbij landmeter Guido De Saedeleer werd aangesteld voor de schatting van de grondwaarde per m2 van de gronden in de ambachtelijke zone te Appelterre-Eichem, na het voeren van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 mei 2016 waarbij de verkoopsvoorwaarden voor de uitbreiding van de ambachtelijke zone werden goedgekeurd;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2016 waarbij kennis werd genomen van het schattingsverslag van landmeter-expert Guido De Saedeleer van 3 maart 2015 en waarbij de verkoopprijs van de gronden werd vastgesteld op € 85/m2;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2017 waarbij kennis werd genomen van de ingediende bevestigde kandidaturen en waarbij de rangschikking conform de toewijzingscriteria werd goedgekeurd;

Gelet op het verslag van het overleg met de kandidaten van 22 mei, 22 en 29 augustus en 21 september 2017;

Overwegende dat de kandidaat voor lot 7 na het overleg afzag van een mogelijke aankoop;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 augustus 2018 waarbij de bijkomende kandidatuur voor lot 7 van de bvba Jan De Vleminck, Brusselsesteenweg 280, 9402 Meerbeke of een nieuw op te richten vennootschap, werd goedgekeurd;

Overwegende dat de nieuw opgerichte vennootschap de benaming PDC Immo draagt;

Gelet op de door de bvba Jan De Vleminck, Brusselsesteenweg 280, 9402 Meerbeke op 24 augustus 2018 onderschreven aankoopbelofte voor lot 7 met een oppervlakte volgens meting van 43a 09ca 26dma, tegen de prijs van € 366.287,10, te vermeerderen met alle kosten;

Gelet op het proces-verbaal van opmeting, verdeling en afpaling, opgemaakt op 24 januari 2018 door landmeter-expert Tom Baeyens van Meet Het, geassocieerde landmeters en experten, Molendreef 24, 9500 Geraardsbergen;

Gelet op het geactualiseerd schattingsverslag, opgemaakt door landmeter-expert Guido De Saedeleer te Ninove;

Gelet op de ontwerp-akte verkoop, opgemaakt door notaris Michaël Pieters, notaris te Ninove, houdende verkoop door de stad Ninove aan de bvba PDC Immo, Brusselsesteenweg 280, 9402 Meerbeke, van een perceel grond te Ninove, Appelterre-Eichem, in de uitbreiding KMO-zone Kapittelstraat, kadastraal gekend Ninove 9e afdeling Appelterre-Eichem sectie A deel van nrs. 377C, 377D en 376G en Ninove 10e afdeling Voorde sectie B deel van nrs. 42A en 43E, met een oppervlakte volgens meting van 43a 09ca 26dma, volgens recente kadastrale gegevens gekend onder Ninove 9e afdeling Appelterre-Eichem sectie A nr. 525A, tegen de prijs van € 366.287,10, te vermeerderen met alle kosten;

Besluit:

met 30 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc) 1 niet gestemd (Van Ongeval Octaaf)

Artikel 1

De onderhandse verkoop van van een perceel grond te Ninove, Appelterre-Eichem, in de uitbreiding KMO-zone Kapittelstraat, kadastraal gekend Ninove 9e afdeling Appelterre-Eichem sectie A deel van nrs. 377C, 377D en 376G en Ninove 10e afdeling Voorde sectie B deel van nrs. 42A en 43E, met een oppervlakte volgens meting van 43a 09ca 26dma, volgens recente kadastrale gegevens gekend onder Ninove 9e afdeling Appelterre-Eichem sectie A nr. 525A, tegen de prijs van € 366.287,10, te vermeerderen met alle kosten, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De ontwerp-akte wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van het nemen van enige welkdanige ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de akte.

Artikel 4

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur zullen de stad vertegenwoordigen in akte.

Artikel 5

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie