GR20181122 Punt 1:Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie - gerechtelijke dienst - sociale cel (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

Gelet op de omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2002, waarbij de lokale politie Ninove werd ingesteld op 1 januari 2002;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 22 september 2016 voor wat betreft het operationeel kader;

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

1 hoofdcommissaris van politie

4 commissarissen van politie

15 hoofdinspecteurs van politie

60 inspecteurs van politie

Overwegende dat een inspecteur van politie van de gerechtelijke dienst – sociale cel – mobiliteit aanvraagt voor een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk in de PZ TARL;

Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekking van inspecteur van politie voor de gerechtelijke dienst – sociale cel - vacant te verklaren om de uitvoering van deze dienst niet te hypothekeren;

Overwegende dat de betrekking van inspecteur van politie voor de gerechtelijke dienst – sociale cel – pas vacant wordt verklaard als de inspecteur van politie de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk in de PZ TARL aanvaard heeft;

Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten voorziet dat een vacant verklaarde betrekking ingevuld wordt via het systeem van de mobiliteit;

Overwegende dat het aangewezen is voormelde betrekking van inspecteur van politie voor de gerechtelijke dienst – sociale cel - via mobiliteit aan te wijzen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Een betrekking van inspecteur van politie voor de gerechtelijke dienst – sociale cel - wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:

Operationeel personeel – Inspecteur van politie

Functiebeschrijving:

-

je staat in voor de klantgerichte uitvoering van de opdrachten toevertrouwd aan je team;

Voorbeeld qua opdrachten (niet limitatief): slachtofferbejegening, dossiers inzake onbuigzaamheid, slechtnieuwsmeldingen, spijbelen, sociale onderzoeken in het raam van leef- en opvoedingssituaties, aanspreekpunt voor intrafamiliaal geweld, vertegenwoordiging in diverse fora, aanspreekpunt voor externe diensten/overheden (scholen, parket jeugd en gezin, hulpverlening, stadsdiensten…).

-

naast de efficiënte en kwalitatieve afhandeling van de jou toevertrouwde opdrachten/kantschriften sta je garant voor de goede uitvoering van de diverse toezichtopdrachten en een correcte feedback aan je verantwoordelijken, overheden;

-

als medewerker van de sociale cel ondersteun je daarnaast ook de activiteiten van de andere teams binnen de politiezone;

-

je werkt actief mee in de uitvoering van actieplannen binnen de zone, al dan niet als projectleider;

-

je neemt deel aan lokale en bovenlokale acties (gerechtelijk en bestuurlijk);

-

op basis van je voorkeur en capaciteiten kunnen je, na het volgen van de voorziene opleidingen, eventueel specifieke taken worden toevertrouwd (bijv. mentor, diefstalpreventie adviseur, geweldsbeheersing, audiovisueel verhoor, ...);

-

je neemt deel aan werkvergaderingen en opleidingen die een meerwaarde zijn bij het uitoefenen van je functie;

-

je staat mee in voor een efficiënte informatiedoorstroming.

Profiel:

Flexibiliteit

- je werkt constructief samen met je opdrachtgevers (o.m. teamchef...) en partners;

- je onderhoudt een goede werkrelatie met alle medewerkers van ons korps;

- je bevordert de goede verstandhouding en de samenwerking binnen het team;

- je bent creatief en durft vernieuwend (out of the box) denken;

- je staat open voor de mening van anderen en je durft meegaan in de ideeën van je teamleden;

- je durft initiatief nemen om ideeën in de praktijk om te zetten en je zet door bij onverwachte hindernissen;

- je ontwikkelt jezelf om professioneel te kunnen inspelen op de verwachtingen van onze dienstenafnemers;

- je deelt je inzichten en demonstreert je vaardigheden aan (nieuwe) collega’s.

Loyaliteit

- je komt je beloftes na;

- je toont in alle omstandigheden respect voor de mening van alle dienstenafnemers;

- je staat voor een open communicatie en je verdedigt met vuur je eigen voorstellen, maar je verdedigt met evenveel vuur de uiteindelijke beslissing;

- je voert de in overleg genomen beslissingen uit;

- je maakt duidelijke doelen, zet ze helder uiteen aan de collega’s/teamchef en je legt rekenschap af over de resultaten;

- je aanvaardt de procedures en instructies van het korps.

Integriteit

- je vermijdt elk gedrag dat in conflict komt met de waardigheid van het ambt;

- je behandelt delicate en/of vertrouwelijke informatie zeer discreet;

- je geeft en krijgt vertrouwen door ondubbelzinnig handelen en zo versterk je ook het vertrouwen in de politie;

- je treedt correct op tegen medewerkers, burgers en bedrijven: je discrimineert niet, verleent geen voorkeursbehandelingen en voorkomt de schijn van vriendjespolitiek;

- je gaat respectvol met collega’s om maar je laat niet na hen op assertieve wijze aan te spreken bij ongepast gedrag;

- je gaat verantwoord om met de middelen van de politiezone (fondsen, diensten, goederen en kennis);

- je bent je ervan bewust dat activiteiten die je naast je werk hebt, het functioneren van het korps op een of andere manier kunnen raken en je meldt dus eventuele beroepsonverenigbaarheden; - je bent alert op situaties in je werk waarin je met privé-relaties te maken krijgt;

- je houdt je aan de wettelijke voorschriften en geeft steeds het goede voorbeeld.


Contact informatie