GR20181122 AP4: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van financiën over de huidige subsidiëringsreglementen (datum van publicatie 04/12/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

"Motivatie:

De N-VA heeft geen probleem met het subsidiëren van bepaalde organisaties, bedrijven, handelaars, particulieren of evenementen. Toch niet wanneer deze subsidies het algemeen belang dienen en het beleid van de stad niet tegenwerken. Wij zijn van mening dat het daarom geen kwaad kan om gesubsidieerde verenigingen of evenementen te wijzen op bepaalde beleidskeuzes en dit op te nemen in de verschillende subsidiereglementen. Zeker wat betreft het taalgebruik.

Toelichting:

Voor ons is Ninove een Vlaamse stad en moet dit ook zo blijven. De voorbije jaren was er echter een totaal gebrek aan aandacht voor de ontnederlandsing van onze stad. Zelfs in die mate dat mensen binnen bepaalde verenigingen ervoor open staan om anderstaligen in hun eigen taal verder te blijven helpen, i.p.v. hen te motiveren onze taal aan te leren. Dit staat haaks op alles wat onder de noemer ‘integratiebeleid’ kan vallen. Vandaar dat wij erop aandringen om in de aanvullende bepalingen van alle subsidiereglementen een passage op te nemen die ervoor zorgt dat elke vereniging die gebruik wenst te maken van eender welk vorm van subsidie (of gratis logistieke ondersteuning), het gebruik van het Nederlands als enige voertaal aanvaard. In tweede instantie zal het ook nodig zijn een handhavingsbeleid op te stellen.

Voorstel van beslissing:

De gemeenteraad beslist om aan alle subsidiereglementen van de stad en aan de voorwaarden tot het bekomen van gratis logistieke ondersteuning van de stad, volgende passage toe te voegen onder te titel ‘Aanvullende Bepalingen’:

‘Elke vereniging, bedrijf, handelaar of particulier die subsidies ontvangt van de stad en/of gebruik maakt van gratis dienstverlening en/of exclusief gebruik maakt van openbaar patrimonium van de stad (zowel betalend als gratis), verbindt zich ertoe om enkel het Nederlands als voertaal te gebruiken. Het gebruik van het Nederlands als voertaal slaat zowel op de interne werking van de vereniging, de organisatie van activiteiten, het taalgebruik van de organisatie tijdens activiteiten, publicaties als aankondigingen. Een uitzondering wordt toegestaan voor gesubsidieerde activiteiten in het buitenland.’

Motie:

De gemeenteraad geeft het CBS de opdracht om per subsidiereglement ook een handhavingsbeleid op te stellen dat er in kan bestaan om bijvoorbeeld bij gesubsidieerde verenigingen, handelaars, bedrijven of particulieren de subsidies geheel of gedeeltelijk terug te vorderen, deze niet of beperkt uit te betalen, retributies te voorzien per vastgestelde overtreding, het recht op gratis dienstverlening en/of subsidies te ontnemen of andere maatregelen te nemen om het gebruik van het Nederlands als voertaal aan te moedigen."


Contact informatie