GR20181025 Punt 28: openbare werken - Project NIV 3035 - rioleringswerken in de Rijstraat, Denderwindeke - goedkeuring ontwerp (datum publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2012 waarbij principiële goedkeuring werd verleend aan de uitvoering van erosie bestrijdende werken ter hoogte van de woningen 100 tot 116 in de Rijstraat te Denderwinde om het probleem van de noordelijk hoger gelegen afstromende akkers op te lossen door middel van opvang en buffering;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2013 waarbij een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Solva werd goedgekeurd voor de uitvoering van het erosieproject met Solva als bouwheer;

Overwegende dat kaderend in de erosiebestrijdende werken door RioPact ter hoogte van de woning 116 in de Rijstraat rioleringswerken zullen worden uitgevoerd om het waterdebiet op te vangen en via een rechtstreekse nieuwe verbinding door de stroomafwaarts gelegen weilanden af te voeren naar de Wolfputbeek;

Overwegende dat zodoende de oppervlaktewaters niet meer rechtstreeks in de riolering van de Rijstraat zullen terecht komen zodat het rioleringsstelsel in de Rijstraat ontlast wordt;

Gelet op het ontwerp van de rioleringswerken dat in opdracht van Riopact werd opgemaakt door het studiebureau Sweco, vestiging Gent, Elfjulistraat 43 te 9000 Gent;

Gelet op het lastenboek van de werken waaruit blijkt dat in hoofdzaak de volgende werken zullen worden uitgevoerd:

-Opbreken van bestaande wegenis, aanleg terrein, tijdelijk opbreken van omheiningen en plaatsen van tijdelijke omheiningen, inrichten van werkzones

-Aanleg van gravitaire RWA-riolering in open sleuf deels in de wegenis, deels in het veld.

-Bouwen van kopmuren

-Aanleg van een nieuwe gracht

-Aanleg van lijnvormige elementen, nieuwe wegenis in asfalt

-Verplaatsen van bomen

-Herstellen van de werkzone naar de oorspronkelijke toestand;

Gelet op de raming van de werken ten bedrage van € 188.316,52, exclusief btw;

Overwegende dat de stad geen aandeel heeft in deze werken;

Overwegende dat RioPact als opdracht gevend bestuur de aanbesteding zal organiseren onder toezicht van de hogere overheid;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het ontwerpbundel van het RioPact-project 3035 in de Rijstraat te Denderwindeke wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd naar RioPact, ter attentie van mevrouw Lotte Moens, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.


Contact informatie