GR20181025 Punt 7: Politie - jaarverslag 2017 - kennisname (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, inzonderheid het artikel 99;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Mammoetbesluit);

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op de inhoud van het jaarverslag van de politiezone Ninove met betrekking tot het jaar 2017;

Besluit:

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2017 van de politiezone Ninove.


Contact informatie