GR20181025 Punt 5: Politie - personeel - administratief en logistiek kader - externe dringende contractuele aanwerving van een niveau B - consulent (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPpol), in het bijzonder deel IV, titel I, hoofdstuk II, Art. IV.I.37;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2002 waarbij de lokale politie Ninove werd ingesteld op 1 januari 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 dat de wijziging bevat van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002, punt 2.2.4, dat voor de invulling van een duidelijk omschreven werk voor het opvangen van een dringende behoefte binnen de personeelsformatie, de mobiliteitsregels niet dienen gevolgd te worden en bijgevolg externe rekrutering van een personeelslid kan gebeuren binnen een contract van bepaalde duur;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 houdende de vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 26 september 2016 voor wat betreft het administratief en logistiek kader;

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

Overwegende dat in de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

1 Niveau A - klasse 2 – Adviseur

1 Niveau B – ICT-Consulent

1 Niveau B – Maatschappelijk assistent

2 Niveau B - Consulent

6 Niveau C - Assistent

3 Niveau D - Bediende

1 Niveau D – Hulpkracht

Overwegende dat een Niveau B – consulent – van de dienst beleid, beheer & ondersteuning mobiliteit maakte naar de Federale Politie;

Overwegende dat het functieprofiel van Niveau B – consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning werd opgesteld en voorgelegd op een BOC;

Overwegende dat het noodzakelijk is om de betrekking van Niveau B - consulent - zo snel mogelijk in te vullen om de dagelijkse werking van de dienst beleid, beheer & ondersteuning te kunnen blijven garanderen;

Overwegende dat de mobiliteit niet kan worden afgewacht om aan de behoefte te voldoen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Een betrekking van Niveau B - consulent - wordt ingevuld via een contractuele aanwerving bij hoogdringendheid in het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning;

Het contract heeft een duurtijd van maximum 1 jaar en wordt gesloten in afwachting van een statutaire invulling van de functie via mobiliteit.

Functieomschrijving:

- als medewerker van de dienst beleid, beheer & ondersteuning sta je in voor de kwalitatieve uitvoering van de opdrachten toevertrouwd aan je dienst

- je staat mee in voor de realisatie van de doelstellingen van je dienst

- je staat je diensthoofd bij in het beheer op het vlak van aankopen, logistiek en budget:

ondersteuning bij administratieve taken inzake aankopen (aanspreekpunt firma’s, voorbereiden aankoopdossiers, inzicht in wetgeving, nazicht bestekken, …)ondersteuning bij het beheer van logistieke middelen m.b.t. gebouwen, voertuigen, materiaal, kledij, telecommunicatie, …coördineren van de inventarisatie van alle roerende goederenopvolgen van onderhoudscontractenopvolgen van verzekeringsdossiers (o.a. zaakschade, BA, …)voorbereiding van het opstellen van een begrotingsvoorstel: inwinnen van informatie en voorstellen, verzameling van de gegevens, raming van de benodigde kredieten, …voorbereiding van het opstellen van een meerjarenplanning

- je staat je diensthoofd bij op beleidsmatig vlak:

voorbereidingen inzake het jaarverslag en zonaal veiligheidsplanopvolgen van actieplannen

- je staat mee in voor een efficiënte informatiedoorstroming (intranet, website, …)

- je bent de rechtstreekse medewerker van het diensthoofd

- je staat garant voor een correcte feedback aan de adviseur en/of de korpschef

- je werkt actief mee aan de uitvoering van de actieplannen en verbeterprojecten binnen de zone, al dan niet als projectleider

- je neemt deel aan werkvergaderingen en opleidingen die een meerwaarde zijn bij de uitoefening van je functie

Deze functiebeschrijving is niet limitatief. De korpschef kan steeds andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de dienst.

Competenties & gedragsindicatoren

FLEXIBILITEIT

- je werkt constructief samen met je collega’s en partners;

- je onderhoudt een goede werkrelatie met alle medewerkers van ons korps;

- je bevordert de goede verstandhouding en de samenwerking binnen het team;

- je bent creatief en durft vernieuwend (out of the box) denken;

- je staat open voor de mening van anderen en je durft meegaan in de ideeën van je teamleden;

- je durft initiatief nemen om ideeën in de praktijk om te zetten en je zet door bij onverwachte hindernissen;

- je ontwikkelt jezelf om professioneel te kunnen inspelen op de verwachtingen van onze dienstenafnemers;

- je deelt je inzichten en demonstreert je vaardigheden aan (nieuwe) collega’s.

LOYALITEIT

- je komt je beloftes na;

- je toont in alle omstandigheden respect voor de mening van alle dienstenafnemers;

- je staat voor een open communicatie en je verdedigt met vuur je eigen voorstellen, maar je verdedigt met evenveel vuur de uiteindelijke beslissing;

- je voert de in overleg genomen beslissingen uit;

- je maakt duidelijke doelen, zet ze helder uiteen aan de collega’s/diensthoofd en je legt rekenschap af over de resultaten;

- je aanvaardt de procedures en instructies van het korps.

INTEGRITEIT

- je vermijdt elk gedrag dat in conflict komt met de waardigheid van het ambt;

- je behandelt delicate en/of vertrouwelijke informatie zeer discreet;

- je geeft en krijgt vertrouwen door ondubbelzinnig handelen en zo versterk je ook het vertrouwen in de politie;

- je treedt correct op tegen medewerkers, burgers en bedrijven: je discrimineert niet, verleent geen voorkeursbehandelingen en voorkomt de schijn van vriendjespolitiek;

- je gaat respectvol met collega’s om maar je laat niet na hen op assertieve wijze aan te spreken bij ongepast gedrag;

- je gaat verantwoord om met de middelen van de politiezone (fondsen, diensten, goederen en kennis);

- je bent je ervan bewust dat activiteiten die je naast je werk hebt, het functioneren van het korps op een of andere manier kunnen raken en je meldt dus eventuele beroepsonverenigbaarheden;

- je bent alert op situaties in je werk waarin je met privé-relaties te maken krijgt;

- je houdt je aan de wettelijke voorschriften en je geeft steeds het goede voorbeeld.

KWALITATIEF WERKEN

- je gaat waardig om met elke persoon ongeacht de reden van het contact;

- je bent in staat om empathisch om te gaan met interne en externe klanten;

- “klanten” komen op de eerste plaats. Je gaat steeds voor een snelle en persoonlijke service om aan hun (terechte) verwachtingen tegemoet te komen;

- je onderhoudt een constructief contact met de diverse klanten en zo weet je de informatie-uitwisseling op een hoger niveau te tillen;

- je gaat actief op zoek naar informatie om je beslissingen te funderen, maar durft het ook aan om, zelfs als je nog niet over alle informatie beschikt, een beslissing te nemen. Je weet immers dat het uitstellen van beslissingen evengoed voor onduidelijkheid kan zorgen;

- je beschikt over een goede fysieke conditie en een gezondheidstoestand die je toelaat je functie naar behoren uit te voeren.

PLANNEN EN ORGANISEREN

- je kan je dagtaak efficiënt organiseren zodat je doelstellingen bereikt worden;

- je ondersteunt je directe leidinggevende en collegae in het uitvoeren van hun taken;

- je verstrekt kwaliteitsvol advies aan interne en externe klanten;

- je staat in voor de uitvoering van actieplannen en je weet mensen en middelen op een efficiënte manier in te zetten

- je ondersteunt de opmaak van strategische, tactische en operationele plannen voor je team.

OPTREDEN

- je gaat actief in op de verwachtingen en wettelijke verplichtingen die het ambt met zich brengen;

- je bent klantgericht en stressbestendig;

- je bent gemakkelijk aanspreekbaar en luisterbereid;

- je weet gepast in te spelen op conflicten;

- je geeft de correcte informatie via de meest geschikte kanalen door (onder meer LIK).

INITIATIEF NEMEN

- je gebruikt vrije ruimte voor nuttige projecten;

- je vindt creatieve oplossingen voor de diverse problemen en je prikkelt collega’s om mee te werken;

- je komt met concrete oplossingen voor de dag in het kader van je ondersteunende processen;

- je neemt concrete initiatieven tot een betere interne en externe dienstverlening van je team;

- je toont op actieve wijze je motivatie voor en betrokkenheid bij de uitoefening van je takenpakket;

- je zorgt dat je op de hoogte blijft van nieuwe regelgeving en interne richtlijnen;

- je stelt initiatieven voor ter verbetering van de werkplaats en –sfeer;

- je neemt initiatieven ter bevordering van je persoonlijke ontwikkeling en doet hierin de nodige voorstellen.

SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

- je schrijft heldere en correcte meldingen;

- je voert een heldere, schriftelijke communicatie met externe en interne partners;

- je bent ordelijk en stipt en respecteert de termijnen bij de uitvoering van opdrachten.

MONDELINGE COMMUNICATIE

- je luistert aandachtig naar de volledige boodschap van je interne en externe klanten en je beperkt je niet tot louter een deel ervan;

- je brengt boodschappen helder en gestructureerd over;

- je zet je collega’s aan om creatief en probleemoplossend te denken door de juiste vragen te stellen;

- je deelt op pro- en reactieve wijze je kennis met interne en externe klanten;

- je assertieve houding zet anderen aan om tot de feiten te komen, op deze manier maak je problemen bespreekbaar.

KENNIS/INZICHTEN/VAARDIGHEDEN

- je hebt een goede kennis van excellente politiezorg en van informatie gestuurde politie en je weet deze visies in de praktijk om te zetten;

- je hebt een goede kennis van ISLP, communicatie- en onthaaltechnieken, MS-Office toepassingen;

- je hebt een goede kennis van de van toepassing zijnde wetgeving, reglementering en procedures.

DIENSTPRESTATIES

- je werkt in een flexibel dienstrooster met glijdende werktijden dat wordt opgesteld volgens de geldende wettelijke normen en voorschriften;

- je schikt je inzake de dienstplanning naar de vooropgestelde dienstroosters;

- je bent bereid tot het leveren van onregelmatige dienstprestaties indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 2

De selectieprocedure wordt als volgt vastgelegd:

- publicatie van de vacante betrekking voor de aanwerving bij hoogdringendheid via de rekruteringsite van de federale politie – www.jobpol.be

- cognitieve vaardigheidsproeven en persoonlijkheidsproeven georganiseerd door de federale politie

- selectie binnen de politiezone Ninove waarbij gepeild wordt naar motivatie, beschikbaarheid,…

- opstellen van een lijst met rangschikking van de kandidaten

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.


Contact informatie