GR20181025 Punt 38: Sport - stedelijke sportaccommodatie Meerbeke - nieuwbouw kleedkamers + renoveren oude kleedkamers, dak, ramen en deuren - toekennen resterend deel investeringssubsidie (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de meerjarenplanning van 2014-2019 waarbij de stad mee wil investeren in de oprichting en vernieuwing van de stedelijke sportinfrastructuur;

Gelet op het verzoek van 04 juli 2018 van voetbalclub Osta Meerbeke vzw om op de stedelijke voetbalinfrastructuur Meerbeke – Halsesteenweg, de bestaande kleedkamers te renoveren + nieuwbouw 3 kleedkamer en het vernieuwen van het dak, deuren en ramen;

Overwegende dat de club de plannen voor de nieuwbouw via het omgevingsloket onder projectnummer 2018077415 reeds heeft ingediend;

Overwegende dat de club zelf zal instaan voor het project;

Overwegende dat aan de club, voor de renovatie en nieuwbouw, een investeringssubsidie kan toegekend worden op basis van in te dienen facturen;

Overwegende dat de stedelijke sportraad op 14 september 2018 gunstig advies verstrekte;

Overwegende dat de stad een gebruiksovereenkomst zal opstellen waarin vermeld wordt dat de club gedurende 30 jaar een gebruiksvergoeding van 1% van de gedane investering zal betalen;

Overwegende dat het dossier mee zal opgevolgd worden door de sportdienst;

Overwegende dat in het meerjarenplan 2014-2019 voor het vernieuwen van de sportaccommodatie te Meerbeke - Halsesteenweg een investeringssubsidie van € 250.000,00 voorzien is;

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2018 reeds een subsidie van € 15.000,00 voor de vernieuwing van de verlichting en aankoop nieuwe gasconvectoren goedkeurde;

Overwegende dat voor de renovatie en het vernieuwen van de sportaccommodatie de club het resterende bedrag van € 235.000,00 opvraagt;

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2014-2019, investeringsenvelop VRZ 2014/001, subproject 006, AR 664000, BI 074000, A 1/7/3/7 vernieuwen voetbalinfrastructuur;

Overwegende dat de transactiekredieten voorzien zijn in 2018, voor € 20.000 en in 2019, voor € 215.000;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Aan Osta Meerbeke vzw – ON 0408 114 830 wordt een investeringssubsidie toegekend van € 235.000,00 voor de nieuwbouw van 3 kleedkamers, het renoveren van de bestaande kleedkamers en het vernieuwen van het dak, deuren en ramen.

Artikel 2

Osta Meerbeke vzw zal zelf instaan voor de uitwerking van het project.

Artikel 3

De uitbetaling van de investeringssubsidie gebeurt op basis van in te dienen facturen.

Artikel 4

De sportdienst zal een gebruiksovereenkomst opmaken en laten goedkeuren door de gemeenteraad waarin vermeld wordt dat de club gedurende 30 jaar een gebruiksvergoeding van 1% van de gedane investering zal betalen.

Artikel 5

De financiële dienst wordt door de sportdienst in kennis gesteld.

Artikel 6

De opvolging van het dossier gebeurt door de sportdienst, de dienst wordt betrokken bij elke fase in het dossier en de werken.


Contact informatie