GR20181025 Punt 35: Leefmilieu - subsidie asbestafbouwbeleid - bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 18 september 2018 - goedkeuring (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de brief van 16 augustus 2018 van de OVAM waarbij de bijkomende ondersteuning voor lokale besturen en burgers bij het asbestafbouwbeleid wordt toegelicht;

Overwegende dat de financiële steun voor dit asbestafbouwbeleid van de Vlaamse regering en de OVAM 2-ledig is nl.

1° een eenmalige financiële ondersteuning in 2018 als compensatie voor de verhoogde toevoer van asbestcement op recyclageparken; voor Ninove bedraagt deze € 41.463,51

2° subsidies voor huis-aan-huisophalingen van asbestcement, bronverpakking en groepsaankoopformules voor dakvervanging, leidingisolatie en vloerbedekking via het Subsidiebesluit Lokale Besturen;

Overwegende dat voor de éénmalige financiële ondersteuning in 2018 een toetredingscontract moet worden ondertekend en bezorgd aan de OVAM voor 1 oktober 2018 vergezeld van een motivatienota waarin wordt opgenomen hoe de lokale adbestafbouwbeleidsdoelstellingen zullen worden opgenomen in de komende meerjarenplanning:

Gelet op het toetredingscontract en motivatienota;

Gelet op de beslissing van 18 september 2018 van het college van burgemeester en schepenen waarbij akkoord werd gegaan met het toetredingscontract voor de eenmalige financiële ondersteuning in 2018 als compensatie voor de verhoogde toevoer van asbestcement op het containerpark;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

De beslissing van 18 september 2018 van het college van burgemeester en schepenen wordt bekrachtigd, waarbij akkoord werd gegaan met het toetredingscontract voor de eenmalige financiële ondersteuning in 2018 als compensatie voor de verhoogde toevoer van asbestcement op het containerpark.


Contact informatie