GR20181025 Punt 34: Mobiliteit - Ninove - Preulegem - aanleg oversteekplaats voor voetgangers op de perceelscheiding tussen huisnummer 25/27 - stadswegen (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het e-mailbericht van donderdag 14 juni 2018 van de heer Luc De Pauw met betrekking tot ondervermelde aangelegenheid:

“Langs deze weg wil ik de diensten feliciteren met de aanleg van de fietssugesiestroken in de binnenstad. Deze zullen zeker en vast bijdragen tot de veiligheid van de fietsers. Wat ik echter wil opmerken is dat een voetganger komende uit de binnenstad of Gentsestraat geen mogelijkheid heeft om veilig de straat over te steken op Preulegem tengevolge van het ontbreken van zebrapaden. Mag ik vragen dit op te nemen in jullie nog uit te voeren werkzaamheden?”

Overwegende dat deze aanvraag werd besproken op de verkeerscommissie van woensdag 26 september 2018;

Overwegende dat de verkeerscommissie er voorstander van is in Preulegem te Ninove ter hoogte van perceelscheiding huisnummer 25/27 een oversteekplaats voor voetgangers aan te leggen en dit zoals bedoeld in art. 76.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het detailplan met aanduiding van de oversteekplaats voor voetgangers;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers (voorzien van trottoirbanden voor personen met beperking) in Preulegem te Ninove ter hoogte van de perceelscheiding van de woning huisnummer 25/27 wordt goedgekeurd zoals bedoeld in art. 76.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Artikel 2

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid, Rechtbanken Aalst en Dendermonde, Gouverneur, signalisatiedienst stad Ninove, Politie Ninove.


Contact informatie