GR20181025 Punt 32: Mobiliteit - Nederhasselt - Vogelzangstraat - aanwijzingsbord F45b - stadswegen (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat er een bevraging werd georganiseerd onder de bewoners van de Vogelzangstraat te Nederhasselt dit naar aanleiding van een mondelinge vraag van een bewoner om de straat op het einde kant (Groenstraat af te sluiten);

Overwegende dat naar aanleiding van deze mondelinge vraag op 4 juli 2018 een brief werd gericht aan de bewoners met het hierondervermelde voorstel:

Plaatsen van het aanwijzingsbord F45b (doorlopende weg, uitgezonderd voetgangers en fietsers) ter hoogte van de Vogelzangstraat huisnummer 10. Afsluiten van de Vogelzangstraat kant Groenstraat door middel van wegneembare paaltjes;

Overwegende dat de reacties van de bewoners positief waren waardoor het wenselijk is de hierbovenvermelde maatregel in te voeren;

Gelet op het detailplan in bijlage;

Besluit:

met 23 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, De Ridder Misja, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

2 nee-stemmen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

In de Vogelzangstraat te Nederhasselt wordt ter hoogte van huisnummer 10 het aanwijzingsbord F45b geplaatst.

Artikel 2

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, aan de Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, Signalisatiedienst stad Ninove.


Contact informatie