GR20181025 Punt 31: Mobiliteit - Denderwindeke - Dasselt - invoeren eenrichtingsverkeer - stadswegen (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat naar aanleiding van een mondelinge melding van een inwoner van Dasselt te Denderwindeke een bevraging werd georganiseerd onder de bewoners van Dasselt (brief 30/04/2018) om volgende maatregel tijdelijke maatregel in te voeren en dit voor proefperiode van 4 maand startende vanaf dinsdag 1 mei 2018 tot en met maandag 3 september 2018:

Signalisatie:

Aanwijzingbord F19 in Dasselt te Denderwindeke (kant Rijstraat)

Verbodsbord C1 in Dasselt te Denderwindeke (kant Dasselt);

Overwegende dat tijdens bovenvermelde proefperiode bewoners de mogelijheid hadden hun mening te geven omtrent de gewijzigde verkeerssituatie;

Overwegende dat er geen meldingen binnen kwamen waardoor er wordt vastgesteld dat iedereen tevreden is met de gewijzigde verkeerssituatie;

Gelet op het detailplan in bijlage;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

In Dasselt te Denderwindeke wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd (kant Rijstraat), rijrichting Dasselt.

Signalisatie:

Aanwijzingsbord F19 in Dasselt te Denderwindeke (kant Rijstraat)

Verbodsbord C1 in Dasselt te Denderwindeke (kant Dasselt)

Artikel 2

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, aan de Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, Signalisatiedienst stad Ninove.


Contact informatie