GR20181025 Punt 30: Mobiliteit - Definitieve goedkeuring mobiliteitsplan (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van donderdag 26 april 2018 inzake de voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan Ninove;

Overwegende dat in gemeenteraadszitting van donderdag 26 april 2018 er eveneens kennis werd genomen van volgende documenten/besluiten:

Moederconvenant 41048/0 tussen het Vlaams Gewest, het stadsbestuur Ninove en de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn ondertekend door de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening op 20 oktober 1997.

Gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2004 waarbij het mobiliteitsplan Ninove werd goedgekeurd.

Verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 14 december 2010 waarbij er geopteerd werd voor spoor 2.

Verslag van de provinciale auditcommissie van 20 december 2010 waarbij de sneltoets gunstig werd geadviseerd voor spoor 2.

Gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2012 waarbij de koepelmodule 41048/1B met de bijhorende module 1b werd goedgekeurd.

Verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 21 november 2013.

Gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2014 waarbij het participatietraject van het Mobiliteitsplan Ninove werd goedgekeurd.

Verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 2 juni 2017.

Overwegende dat op 5 oktober 2017 de adviesraden en de geïnteresseerde Ninovieters werden uitgenodigd op een inspraakvergadering;

Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 15 december 2017;

Gelet op gunstig advies van 18 september 2017 van de regionale Mobiliteitscommissie (RMC);

Gelet op de het verslag van de regionale Mobiliteitscommissie (RMC) van 18 juni 2018 inzake het verbreed en verdiept mobiliteitsplan van de Stad Ninove en de hierondervermelde kaarten:

Wegencatergorisering kaart 1.Snelheidsbeleid kaart 2.Fietsroutenetwerk kaart 3.Openbaar vervoer kaart 4.Parkeerbeleid kaart 5.

Overwegende dat het wenselijk is het Mobiliteitsplan voor de Stad Ninove definitief goed te keuren;

Besluit:

met 14 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Violon Jannick, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Den Neucker Annelies)

10 nee-stemmen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Rassaerts Gerd, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

2 onthoudingen (Van Melkebeek Antoine, Souffriau Dirk)

Artikel 1

Het mobiliteitsplan Ninove wordt definitief goedgekeurd.


Contact informatie