GR20181025 Punt 29: Openbare werken - erosiebestrijdingsproject in de Rijstraat te Denderwindeke - goedkeuring verkoopakte en ruilakte - goedkeuring vergoedingen (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2012 waarbij principiële goedkeuring werd verleend aan de uitvoering van erosie bestrijdende werken ter hoogte van de woningen 100 tot 114 in de Rijstraat te Denderwindeke om het probleem van de hoger gelegen afstromende akkers op te lossen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2013 waarbij aan Solva opdracht werd gegeven de nodige stedenbouwkundige vergunningsaanvragen op te maken en op te treden als bouwheer voor de uit te voeren werken in het kader van de erosiebestrijding in de Rijstraat te Denderwindeke;

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij de samenwerkingsovereenkomst met Solva voor het erosiebestrijdingsproject in de Rijstraat te Denderwindeke werd goedgekeurd;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst opgemaakt op 30 mei 2013 en ondertekend door Solva en de stad Ninove;

Overwegende dat Solva instond voor het voeren van de onderhandelingen met de verschillende eigenaars van de percelen gelegen in het erosiebestrijdingsgebied langs de Rijstraat;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2018 waarbij de volgende overeenkomsten werden goedgekeurd:

-de verkoopovereenkomst tussen de heer en mevrouw Van den Eynde Petrus-Van Bellingen Simone, Dasselt 2 te 9400 Denderwindeke en de stad Ninove betreffende de percelen, kadastraal gekend 7e afdeling, Denderwindeke, sectie C nrs. 1314 D en 1351/02/C, mits de prijs van € 73.665,70;

-de ruilovereenkomst tussen de heer Dierickx André, Rijstraat 96 te 9400 Ninove/de heer en mevrouw Dierickx Ludo & De Sutter, Rijstraat 147 te 9400 Ninove en de stad Ninove, eigenaar van het perceel nr. 1314D/deel, waarvan de gemeente eigenaar is of eigenaar zal worden, door aankoop van de heer Van den Eynde Petrus-Van Bellingen Simone, mits de overeengekomen prijs van € 4,50/m²;

-de ruilovereenkomst tussen de heer en mevrouw Vanderlinden Bart-De Coster Cindy, Linkebeek 132 te 9400 Denderwindeke, eigenaars van de percelen sectie C, Denderwindeke nrs. 1311D/deel, 1311 K en 1311 M en de stad Ninove, eigenaar van perceel nr. 1314 D/deel, waarvan de stad eigenaar is of eigenaar zal worden, door aankoop van de heer Van den Eynde Petrus en Van Bellingen Simonne, mits de overeengekomen prijs van € 4,50/m²;

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij de onteigeningsvergoedingen ten bedrage van € 73.665,70, werden goedgekeurd en waarbij de ruilingen “om niets” eveneens werden goedgekeurd;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 maart 2018 waarbij het notariskantoor Ingrid Evenepoel & Iris De Braeckeleer, Centrumlaan 48 te 9400 Ninove namens de stad werd aangesteld voor het opstellen en het verlijden van de definitieve akten tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw Van Den Eynde Petrus-Van Bellingen Simonne, Dasselt 2 te 9400 Denderwindeke en de heer en mevrouw Bart Vanderlinden-Cindy Jacqueline Francine De Coster, Linkebeek 132 te 9400 Denderwindeke

Gelet op de door het notariskantoor opgestelde akte tussen de heer en mevrouw Petrus Arsène Vanden Eynde-Simone Jeanne Denise Vanbellingen, Dasselt 2 te 9400 Denderwindeke voor de verkoop van:

-een perceel grond, gelegen te Denderwindeke, kadastraal gekend sectie C, nummer 1314D, groot 86 a 02 ca – Kadastraal inkomen: 55 euro

-een perceel grond, gelegen te Denderwindeke, kadastraal gekend sectie C, nummer 1351/02C, groot 2a 2ca – Kadastraal inkomen: 1 euro;

Overwegende dat voornoemde verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van € 73.665,70;

Overwegende dat de verkoop werd aangegaan ten algemenen nutte, met name in het kader van erosiebestrijdingswerken;

Gelet op de door het notariskantoor opgestelde ruilakte tussen de heer en mevrouw Bart Vanderlinden-Cindy Jacqueline Francine De Coster, Linkebeek 132 te 9400 Denderwindeke en de stad Ninove waarin beide partijen verklaren volgende ruil te hebben gedaan:

-de stad staat ten titel van ruil af aan de partij Vanderlinden-De Coster, de volle eigendom van het perceel grond, gelegen te Denderwindeke, kadastraal gekend sectie C/deel van nummer 1314D, met een oppervlakte van 2.160 m²

-in tegenruil staat de partij Vanderlinden-De Coster de volle eigendom af aan de stad van:

*een perceel grond te Denderwindeke, kadastraal gekend, sectie C nummer 1311 M en volgens huidig kadaster sectie C, nummer 1311M (1a 48ca) – kadastraal inkomen: 0 euro

*een perceel grond, gelegen te Denderwindeke, kadastraal gekend, sectie C nummer 1311 K en volgens huidig kadaster sectie C nummer 1311K (4a49ca) – kadastraal inkomen: 2 euro

*een perceel grond, gelegen te Denderwindeke, kadastraal gekend, sectie C/deel van nummer 1311 D (1.366,45 m²);

Overwegende dat de goederen van de ruil gelijkwaardig zijn en geen van beide partijen een opleg is verschuldigd;

Overwegende dat in het budget van de meerjarenplanning onder de rubriek WAT 2014/001, subproject 003, Ar 220000, BI 034100 en actie 4/3/3/3 voldoende budgetten beschikbaar zijn voor de financiering van deze uitgave;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De volgende door de notaris opgestelde verkoopakte tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw Petrus Arsène Vanden Eynde-Simone Jeanne Denise Van Bellingen, Dasselt 2 te 9400 Denderwindeke wordt goedgekeurd mits de overeengekomen prijs van € 73.665,70:

-verkoopakte voor het perceel grond, gelegen te Denderwindeke, kadastraal gekend sectie C, nummer 1314D, groot 86 a 02 ca.

-verkoopakte voor het perceel grond, gelegen te Denderwindeke, kadastraal gekend sectie C, nummer 1351/02/C, groot 2a 2ca.

Artikel 2

De door de notaris opgestelde ruilakte tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw Bart Vanderlinden-Cindy Jacqueline Francine De Coster, Linkebeek 132 te 9400 Denderwindeke betreffende volgende onroerende goederen wordt goedgekeurd:

- het perceel grond, gelegen te Denderwindeke, kadastraal gekend, sectie C/deel van nummer 1314D, met een oppervlakte van 2.160 m²

- het perceel grond, gelegen te Denderwindeke, kadastraal gekend, sectie C nummer 1311M en volgens huidig kadaster sectie C, nummer 1311M, groot 1a 48 ca – kadastraal inkomen: 0 euro

- het perceel grond, gelegen te Denderwindeke, kadastraal gekend, sectie C nummer 1311K en volgens huidig kadaster sectie C nummer 1311 K, groot 4a 49 ca – kadastraal inkomen: 2 euro

- het perceel grond, gelegen te Denderwindeke, kadastraal gekend, sectie C-deel van nummer 1311 D groot 1.366,45 m².

Artikel 3

Alle goedgekeurde akten worden aan het notariskantoor van mevrouw notaris Iris De Brakeleer, Centrumlaan 48 te 9400 Ninove overgemaakt voor het opstellen en het verlijden van de authentieke akten.

Artikel 4

Een exemplaar van deze beslissing wordt samen met de goedgekeurde ontwerpteksten van de akten toegestuurd aan de heer Pieter Kindermans van Solva.


Contact informatie