GR20181025 Punt 26:Openbare werken-gedeeltelijke verbreding buurtweg 13, Halfstraat en gedeeltelijke verplaatsing en verbreding van voetweg 34,Aspelare-definitieve vaststelling rooilijn en definitieve vaststelling gedeeltelijke verplaatsing en verbreding

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen werd gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 augustus 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

Gelet op de aanvraag van 11 september 2017 ingediend door de heer Willy Michiels, bestuurder van de NV Fico, Wijngaardstraat 36 te 9451 Haaltert voor de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 34 over een lengte van ca. 110 meter, nabij de Halfstraat in Aspelare en ter hoogte van de te verkavelen percelen, kadastraal gekend, 11e afdeling, Aspelare, sectie A, nrs. 433 B, 432 C, 480 C en 472 K;

Gelet op het bij de aanvraag gevoegd uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen waarop het te behouden deel van voetweg 34 met een wettelijke breedte van 1,5 meter is aangeduid evenals het af te schaffen deel van de voetweg;

Gelet op het rooilijnplan met aanduiding van het voorgesteld nieuw tracé van voetweg 34 waarvan de breedte 0,50 meter breder is dan de oorspronkelijke breedte van 1,50 meter in de Atlas van de Buurtwegen, evenals de voorgestelde nieuwe rooilijn van de Halfstraat die wordt verbreed zodat ruimte gecreëerd wordt voor het realiseren van een voetpad van 1,5 meter breed langs de bestaande smalle rijweg;

Gelet op het verslag van de plaatselijke erfgoedraad van 12 februari 2018 waar het dossier voor de verplaatsing en verbreding van voetweg 34 en de verbreding van de Halfstraat in Aspelare werd besproken. De leden van de stuurgroep kunnen enerzijds de aanvraag tot verplaatsing van de voetweg aanvaarden maar vragen anderzijds enige verduidelijking naar de reden van de verbreding van voetweg nr. 34. De verbreding mag geen sluikverkeer uitlokken. De verbreding van de Halfstraat wordt gunstig geadviseerd;

Gelet op het gunstig advies van 22 januari 2018 van de dienst “Trage Wegen” van de provincie als volgt:

“de voorgestelde ingrepen hebben geen negatieve impact op het netwerk van de trage wegen in Ninove en de voorgestelde ingrepen zijn in overeenstemming met het publieksadvies uit het participatietraject”;

Gelet op het gunstig advies van de dienst ruimtelijke ordening van 16 oktober 2017 als volgt:

“De Halfstraat wordt verbreed zodat ruimte gecreëerd wordt voor het realiseren van een voetpad van 1,5 meter breed langs de bestaande smalle rijweg. Voetweg 34 wordt verbreed van 1,5 meter naar 2 meter en wordt verlegd naast een bestaande houtkant op de grens tussen het landelijk woongebied en het agrarisch gebied. De gevraagde aanpassingen aan de Halfstraat en voetweg 34 komen de goede ruimtelijke ordening ten goede.”

Gelet op het gunstig advies van de dienst leefmilieu van de stad van 17 oktober 2017 als volgt:

“de aanvrager wenst voetweg 34 te verplaatsen naar aanleiding van de aanleg van een verkaveling. De voetweg is in werkelijkheid al verlegd op de nieuw aangevraagde plaats. Het is bijgevolg een regularisatie van een bestaande toestand.”

Gelet op het gunstig advies van de dienst toerisme van 19 oktober 2017 als volgt:

“Dit is een vreemde situatie. Van het te verplaatsen deel van voetweg nr. 34 is vanaf de Halfstraat niets meer te zien. Op het “nieuwe”’ traject (gedeeltelijke nieuwe ligging) is er de facto al een (vrij) goed onderhouden verharde voetweg die verder loopt en uitkomt in de Cyriel Prieelsstraat. De vraag betreft dus eigenlijk een deel van een officiële voetweg te verleggen naar een reeds bestaande toestand en deze te officialiseren. Het tracé wordt nog heel frequent gebruikt als doorsteek/wandelweg. Vanuit toeristisch oogpunt is er geen bezwaar om de voetweg gedeeltelijk te verleggen of –in praktijk- aan te passen aan de reeds bestaande toestand. Belangrijk is dat de voetweg als “trage weg” behouden blijft. Positief is ook dat –blijkens het dossier- de haag niet wordt gerooid die vanaf de Halfstraat een landschapsbepalend element is naast een deel van de voetweg.

Er wordt op gerekend dat de nieuwe “verbeterde” voetweg een meerwaarde zal betekenen voor het wandeltoerisme. Ik pleit er ook voor de volledige lengte ervan, zelfs links én rechts, een haag en/of streekeigen groen aan te planten als natuurlijk en esthetisch element dat de voetweg zal scheiden van de te realiseren verkaveling. Dergelijke groene accenten veraangenamen zonder twijfel het wandelen.”

Gelet op gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2017 waarbij het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing en verbreding van het tracé van voetweg 34 en de gedeeltelijke verbreding van buurtweg 13, Halfstraat, alsook het bijhorend rooilijnplan, voorlopig werd vastgesteld;

Gelet op voornoemde collegebeslissing waarbij aan het college van burgemeester en schepenen opdracht werd gegeven een openbaar onderzoek op te starten conform het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

Overwegende dat van 19 februari 2018 tot 22 maart 2018 een openbaar onderzoek werd georganiseerd;

Overwegende dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek werd vastgesteld dat de bekendmaking van het openbaar onderzoek op de website van de stad, slechts vier dagen werd gepubliceerd (namelijk van 19 februari 2018 tot 22 februari 2018) in plaats van gedurende 30 dagen zoals voorgeschreven bij besluit van de Vlaamse regering van 14 augustus 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

Overwegende dat de volgende personen naar aanleiding van voornoemd openbaar onderzoek een bezwaarschrift indienden:

1. (19 maart 2018) de heer en mevrouw Jo Vergucht-Monique Cieters, Cyriel Prieelsstraat 51 te 9404 Aspelare

2. (zonder datum) de heer en mevrouw Karel De Kegel-Elke De Backer, Halfstraat 19 te 9400 Aspelare

3. (19 maart 2018) de heer en mevrouw Gustaaf Sterck en Marie-Hélène Vanderpoorten, Halfstraat 24 te 9404 Aspelare

4. (21 maart 2018) de heer en mevrouw De Gand-De Coen en kinderen, Halfstraat 23 te 9404 Aspelare

5. (18 maart 2018) de heer en mevrouw Bockstal-Van Cauter, Halfstraat 4 te 9404 Aspelare

6. (20 maart 2018) mevrouw Anne-Marie Premereur, Halfstraat 6 te 9404 Aspelare;

Overwegende dat ingevolge een vastgestelde procedurefout tijdens het eerste openbaar onderzoek, een nieuw openbaar onderzoek werd georganiseerd van 30 april 2018 tot 31 mei 2018;

Overwegende dat opnieuw alle belanghebbenden aangetekend werden uitgenodigd om het dossier in te kijken, dat de bekendmakingsformulieren gedurende 30 dagen werden aangeplakt, dat de bekendmaking werd gepubliceerd op de website van de stad en in het Belgisch staatsblad en dat provincie Oost-Vlaanderen op de hoogte werd gebracht van het hernomen openbaar onderzoek van 30 april 2018 tot 31 mei 2018;

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat 6 schriftelijke bezwaren werden ingediend door:

1.(4 mei 2018) de heer en mevrouw Bockstal-Van Cauter, Halfstraat 4 te 9404 Aspelare;

2. (23 mei 2018) de heer en mevrouw Jo Vergucht-Monique Cieters, Cyriel Prieelsstraat 51 te 9404 Aspelare;

3. (24 mei 2018) de heer en mevrouw Karel De Kegel-Elke De Backer, Halfstraat 19 te 9400 Aspelare;

4. (24 mei 2018) de heer en mevrouw Gustaaf Sterck en Marie-Hélène Vanderpoorten, Halfstraat 24 te 9404 Aspelare;

5. (28 mei 2018) mevrouw Anne-Marie Premereur, Halfstraat 6 te 9404 Aspelare;

6. (30 mei 2018) de heer en mevrouw De Gand-De Coen en kinderen, Halfstraat 23 te 9404 Aspelare;

Gelet op het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Bockstal-Van Cauter dat ontvankelijk doch ongegrond is omdat het over de toekomstige verkaveling gaat en als volgt kan worden weerlegd:

- Aanvragen tot verplaatsing van voetwegen en/of verbreding van buurtwegen moeten conform de wetgeving op de buurtwegen behandeld worden onafgezien van eventuele andere in de toekomst te plannen projectontwikkelingen. Het verbreden van buurtweg 13 betekent dat er ruimte wordt gecreëerd voor nutsvoorzieningen en op termijn voor een voetpad.

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd en uitgevoerd conform de wetgeving op de buurtwegen en het rooilijndecreet van 8 mei 2009;

Gelet op het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Jo Vergucht-Monique Cieters, Cyriel Prieelsstraat 51 te 9404 Aspelare dat ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard omdat:

-het handelt over de verkavelingsaanvraag die zal ingediend worden bij de dienst ruimtelijke ordening en op zijn beurt in openbaar onderzoek zal worden gelegd. De dienst ruimtelijke ordening zal van de opmerking van de heer en mevrouw Vergucht-Cieters in kennis worden gesteld.

-aanvragen tot verplaatsing van voetwegen en/of verbreding van buurtwegen moeten conform de wetgeving op de buurtwegen behandeld worden onafgezien van eventuele andere in de toekomst te plannen projectontwikkelingen.

-het verbreden van buurtweg 13 betekend dat er ruimte wordt gecreëerd voor nutsvoorzieningen en op termijn voor een voetpad.

-de te verplaatsen voetweg 34 en verbreding tot 2 meter zal ruimte scheppen en het gebruikscomfort verbeteren voor de voetgangers en fietsers die via deze weg het centrum van Aspelare kunnen bereiken;

Gelet op het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Karel De Kegel en Elke De Backer, Halfstraat 19 te Aspelare dat ontvankelijk doch ongegrond is en als volgt kan worden weerlegd:

-voetweg 34 wordt over een bepaalde lengte verbreed tot 2 meter omdat mogelijks in de toekomst bij de aanleg van een gescheiden stelsel, de oppervlaktewaters dienen afgeleid te worden naar de bestaande onbevaarbare waterloop (richtlijn Vlarem en Vlaamse Milieumaatschappij)

- De weg wordt niet gebruikt door voertuigen. Het blijft een wandel-fietsverbinding met meer gebruikscomfort.

-De aanplakking van het openbaar onderzoek (het bekendmakingsformulier) gebeurde volgens de wettelijke voorschriften.

-omdat door een procedurefout het openbaar onderzoek moest hernomen worden, werd het eerste openbaar onderzoek nietig beschouwd. Om reden van goed bestuur wordt toch rekening gehouden met alle bezwaren die in de periode van 19 februari 2018 tot en met 22 maart 2018 werden ingediend.

-het tweede deel van het bezwaarschrift handelt over de verkavelingsaanvraag. De dienst Ruimtelijke Ordening wordt van deze opmerking in kennis gesteld;

Gelet op het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Gustaaf Sterck en Marie-Hélène Vanderpoorten dat ontvankelijk doch ongegrond is en als volgt wordt weerlegd:

-de voetweg wordt verbreed tot 2 meter omdat in de toekomst mogelijks bij de aanleg van een gescheiden stelsel, de oppervlaktewaters dienen afgeleid te worden naar de bestaande onbevaarbare waterloop (richtlijn Vlarem en Vlaamse Milieumaatschappij).

-de weg wordt niet gebruikt door voertuigen maar blijft een wandel-fietsverbinding met meer gebruikscomfort.

-de aanplakking van het openbaar onderzoek gebeurde volgens de wettelijke voorschriften maar omdat door een procedurefout het openbaar onderzoek moest hernomen worden, werd het eerste openbaar onderzoek nietig beschouwd maar om reden van goed bestuur wordt toch rekening gehouden met alle bezwaren die in de periode van 19 februari 2018 tot en met 22 maart 2018 werden ingediend;

Gelet op het bezwaarschrift van mevrouw Anne-Marie Premereur, Halfstraat 6 te 9404 Aspelare dat ontvankelijk doch ongegrond is en als volgt wordt weerlegd:

-het bezwaar is ongegrond om reden dat er geen bezwaar wordt geuit tegen onderhavige procedure. Het gaat in de brief over de af te leveren verkavelingsvergunning. Er wordt geen bezwaar geuit tegen de verbreding en verplaatsing van voetweg 34 en de gedeeltelijke verplaatsing van de rooilijn van de Halfstraat.

De dienst ruimtelijke ordening zal van de bemerking van mevrouw Premereur in kennis worden gesteld;

Gelet op het bezwaar van de heer en mevrouw Geert en Regien De Gand-De Coen en kinderen, Halfstraat 23 te 9404 Aspelare dat ontvankelijk doch ongegrond is en als volgt kan worden weerlegd:

-de voetweg wordt verbreed tot 2 meter omdat in de toekomst mogelijks bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de oppervlaktewaters moeten afgeleid worden naar de bestaande waterloop (richtlijn Vlarem en Vlaamse Milieumaatschappij). De weg wordt niet gebruikt door voertuigen. Het blijft een wandel-fietsverbinding met meer gebruikscomfort.

-de aanplakking van het openbaar onderzoek gebeurde volgens de wettelijke voorschriften.

-omdat door een procedurefout het openbaar onderzoek moest hernomen worden werd het eerste openbaar onderzoek nietig beschouwd maar om reden van goed bestuur wordt toch rekening gehouden met de zes bezwaren die in de periode van 19 februari 2018 tot en met 22 maart 2018 werden ingediend;

Overwegende dat de zes eigenaars die gedurende de eerste periode van het openbaar onderzoek een bezwaar indienden, gedurende de tweede periode opnieuw een gelijkaardig schriftelijk bezwaar indienden;

Overwegende dat bij het nalezen van de bezwaarschriften is gebleken dat in alle brieven vooral gesproken wordt over de verkavelingsplannen van de NV Fico;

Overwegende dat de geïnteresseerden liever het verkavelingsvoorstel samen met de plannen van de voetweg en de rooilijn in de Halfstraat wilden inkijken wat volgens de voorgeschreven procedures niet mogelijk is;

Overwegende dat daarom alle opmerkingen en de bezwaarschriften aan de dienst ruimtelijke ordening zullen worden overgemaakt;

Overwegende dat voorgesteld wordt om over te gaan tot de definitieve vaststelling van de aanvraag voor de gedeeltelijke verplaatsing en verbreding van voetweg 34 en de definitieve vaststelling van de rooilijn voor de in de aanvraag begrepen wegen in Aspelare;

Besluit:

met 13 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Evenepoel Henri, Torrekens Marc, Triest Alain, Casteur Michel, Violon Jannick, Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

17 nee-stemmen (Coppens Katie, Cosyns Veerle, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Meert Lieven, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, D’Hondt Femke, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, De Ridder Misja, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Dit agendapunt wordt niet aanvaard.

Artikel 1

Er wordt akte genomen van de volgende ingediende bezwaarschriften die werden ingediend naar aanleiding van het hernomen openbaar onderzoek gedurende de periode van 30 april 2018 tot 31 mei 2018 maar om reden van goed bestuur wordt eveneens rekening gehouden met de gelijkaardige bezwaren die door dezelfde personen werden ingediend gedurende het eerste openbaar onderzoek dat liep van 19 februari 2018 tot 22 maart 2018:

1.(4 mei 2018) de heer en mevrouw Bockstal-Van Cauter, Halfstraat 4 te 9404 Aspelare;

2. (23 mei 2018) de heer en mevrouw Jo Vergucht-Monique Cieters, Cyriel Prieelsstraat 51 te 9404 Aspelare;

3. (24 mei 2018) de heer en mevrouw Karel De Kegel-Elke De Backer, Halfstraat 19 te 9400 Aspelare;

4. (24 mei 2018) de heer en mevrouw Gustaaf Sterck en Marie-Hélène Vanderpoorten, Halfstraat 24 te 9404 Aspelare;

5. (28 mei 2018) mevrouw Anne-Marie Premereur, Halfstraat 6 te 9404 Aspelare;

6. (30 mei 2018) de heer en mevrouw De Gand-De Coen en kinderen, Halfstraat 23 te 9404 Aspelare;

Artikel 2

Alle bezwaarschriften worden ontvankelijk doch ongegrond verklaard en worden als volgt weerlegd:

1.Het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Bockstal-Van Cauter van 4 mei 2018 is ontvankelijk doch ongegrond omdat het over de toekomstige verkaveling gaat en wordt als volgt weerlegd:

- aanvragen tot verplaatsing van voetwegen en/of verbreding van buurtwegen moeten conform de wetgeving op de buurtwegen behandeld worden onafgezien van eventuele andere in de toekomst te plannen projectontwikkelingen. Het verbreden van buurtweg 13, de Halfstraat, betekent dat er ruimte wordt gecreëerd voor nutsvoorzieningen en op termijn voor een voetpad.

-het tweede openbaar onderzoek werd georganiseerd en uitgevoerd conform de wetgeving op de buurtwegen en het rooilijndecreet van 8 mei 2009;

2.Het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Jo Vergucht-Monique Cieters, Cyriel Prieelsstraat 51 te 9404 Aspelare wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard omdat:

-het handelt over de verkavelingsaanvraag die zal ingediend worden bij de dienst ruimtelijke ordening en op zijn beurt in openbaar onderzoek zal worden gelegd. De dienst ruimtelijke ordening zal van de opmerking van de heer en mevrouw Vergucht-Cieters in kennis worden gesteld.

-aanvragen tot verplaatsing van voetwegen en/of verbreding van buurtwegen moeten conform de wetgeving op de buurtwegen behandeld worden onafgezien van eventuele andere in de toekomst te plannen projectontwikkelingen.

-het verbreden van de Halfstraat 13 betekent dat er ruimte wordt gecreëerd voor nutsvoorzieningen en op termijn voor een voetpad.

-de te verplaatsen voetweg 34 en verbreding tot 2 meter zal ruimte scheppen en het gebruikscomfort verbeteren voor de voetgangers en fietsers die via deze weg het centrum van Aspelare kunnen bereiken.

3.Het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Karel De Kegel en Elke De Backer, Halfstraat 19 te Aspelare is ontvankelijk doch ongegrond en wordt als volgt weerlegd:

-voetweg 34 wordt over een bepaalde lengte verbreed tot 2 meter omdat mogelijks in de toekomst bij de aanleg van een gescheiden stelsel, de oppervlaktewaters dienen afgeleid te worden naar de bestaande onbevaarbare waterloop (richtlijn Vlarem en Vlaamse Milieumaatschappij). De weg wordt niet gebruikt door voertuigen. Het blijft een wandel-fietsverbinding met meer gebruikscomfort.

-de aanplakking van het openbaar onderzoek (het bekendmakingsformulier) gebeurde volgens de wettelijke voorschriften.

-omdat door een procedurefout het openbaar onderzoek moest hernomen worden, werd het eerste openbaar onderzoek nietig beschouwd. Om reden van goed bestuur wordt toch rekening gehouden met alle bezwaren die in de periode van 19 februari 2018 tot en met 22 maart 2018 werden ingediend.

-het tweede deel van het bezwaarschrift handelt over de verkavelingsaanvraag. De dienst Ruimtelijke Ordening wordt van deze opmerking in kennis gesteld.

4.Het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Gustaaf Sterck en Marie-Hélène Vanderpoorten is ontvankelijk doch ongegrond en wordt als volgt weerlegd:

-de voetweg wordt verbreed tot 2 meter omdat in de toekomst mogelijks bij de aanleg van een gescheiden stelsel, de oppervlaktewaters moeten afgeleid worden naar de bestaande onbevaarbare waterloop (richtlijn Vlarem en Vlaamse Milieumaatschappij).

-de weg wordt niet gebruikt door voertuigen maar blijft een wandel-fietsverbinding met meer gebruikscomfort.

-de aanplakking van het openbaar onderzoek gebeurde volgens de wettelijke voorschriften maar omdat door een procedurefout het openbaar onderzoek moest hernomen worden, werd het eerste openbaar onderzoek nietig beschouwd maar om reden van goed bestuur wordt toch rekening gehouden met alle bezwaren die in de periode van 19 februari 2018 tot en met 22 maart 2018 werden ingediend;

5.Het bezwaarschrift van mevrouw Anne-Marie Premereur, Halfstraat 6 te 9404 Aspelare is ontvankelijk doch ongegrond en wordt als volgt weerlegd:

-het bezwaar is ongegrond om reden dat er geen bezwaar wordt geuit tegen onderhavige procedure. Het gaat in haar brief over de af te leveren verkavelingsvergunning van de NV Fico. Er wordt geen bezwaar geuit tegen de verbreding en verplaatsing van voetweg 34 en de gedeeltelijke verplaatsing van de rooilijn van de Halfstraat.

De dienst ruimtelijke ordening zal van de bemerking van mevrouw Premereur in kennis worden gesteld.

6.Het bezwaar van de heer en mevrouw Geert en Regien De Gand-De Coen en kinderen, Halfstraat 23 te 9404 Aspelare is ontvankelijk doch ongegrond en wordt als volgt weerlegd:

-de voetweg wordt verbreed tot 2 meter omdat toekomstig mogelijks bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de oppervlaktewaters moeten afgeleid worden naar de bestaande onbevaarbare waterloop (richtlijn Vlarem en Vlaamse Milieumaatschappij). De weg wordt niet gebruikt door voertuigen. Het blijft een wandel-fietsverbinding met meer gebruikscomfort.

-de aanplakking van het openbaar onderzoek gebeurde volgens de wettelijke voorschriften.

-omdat door een procedurefout het openbaar onderzoek moest hernomen worden werd het eerste openbaar onderzoek nietig beschouwd maar om reden van goed bestuur wordt toch rekening gehouden met de zes bezwaren die in de periode van 19 februari 2018 tot en met 22 maart 2018 werden ingediend.

Artikel 2

Het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing en verbreding van het tracé van voetweg 34 over een lengte van 110 meter en de gedeeltelijke verbreding van buurtweg 13, Halfstraat evenals de verplaatsing van de rooilijn, aangevraagd door de heer Willy Michiels, bestuurder van de NV Fico, Wijngaardstraat 36 te 9451 Haaltert, wordt niet aanvaard.

Artikel 3

Deze beslissing wordt samen met het rooilijnplan, het plan van de voorgestelde verplaatsing van voetweg 34 en de verbreding van buurtweg 13, de Halfstraat, en de stukken van het gehouden openbaar onderzoek voor verdere behandeling opgestuurd naar de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.


Contact informatie