GR20181025 Punt 24: Huisvesting - convenant sociale huisvesting - goedkeuring (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de brief van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) van 22 maart 2018 waarin wordt meegedeeld dat de stad Ninove haar sociaal objectief volgens de laatste meting van het sociaal huuraanbod bereikte of dit zal bereiken als het geplande huuraanbod dat minstens op de projectenlijst staat meegeteld wordt;

Gelet op het collegebesluit van 24 april 2018 waarbij het college van burgemeester en schepenen akkoord gaat met het voorstel van de huisvestingsmaatschappijen Ninove Welzijn en Denderstreek om 21 bijkomende sociale entiteiten op te nemen in een convenant;

Gelet op de mail van 6 september 2018 waarbij de VMSW meedeelt dat de stad Ninove een convenant kan afsluiten voor 21 bijkomende sociale huurwoningen;

Overwegende dat de bijgesloten convenant na goedkeuring op de gemeenteraad wordt verzonden naar de VMSW waarna deze wordt bezorgd aan de minister van Wonen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de convenant voor de stad Ninove voor 21 bijkomende sociale huurwoningen.

Artikel 2

De convenant ziet er uit als volgt:

SOCIAAL WOONBELEIDSCONVENANT

Ten geleide

Op 27 maart 2009 bekrachtigde de Vlaamse Regering het Decreet Grond- en pandenbeleid dat op 1 september 2009 in werking trad. Artikel 4.1.4 regelt het gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen. Dit artikel geeft aan hoe het gewestelijke objectief van 50.000 bijkomende sociale huurwoningen wordt verdeeld. Het decreet verdeelt - via de reguliere inspanning 2009-2025 en de specifieke inhaalbeweging 2013-2025 - 35.233 sociale huurwoningen tot op het niveau van de Vlaamse gemeenten. De overige 14.767 woningen kunnen worden ingevuld via de sociaal woonbeleidsconvenanten en door bijkomende inhuurnames van sociaal verhuurkantoren in gemeenten die hun bindend sociaal objectief bereikten.

Het sociaal woonbeleidsconvenant bevat het aantal sociale huurwoningen in uw gemeente bovenop het bindend sociaal objectief waarvan de realisatie de komende 3 jaar kan opstarten en waarvoor een financiering wordt aangevraagd bij de VMSW. Het aantal woningen in het convenant is gebaseerd op de projecten die effectief in de pijplijn zitten en in principe minstens een schetsontwerp hebben en niet op de Projectenlijst staan.

Binnen het toegekende aantal bijkomende woningen kan de gemeente later zelf keuzes maken. Dit versterkt de gemeentelijke regisseursrol op het vlak van het lokaal sociaal woonbeleid en biedt de gemeente de mogelijkheid in te spelen op opportuniteiten die zich kunnen aanbieden tijdens de looptijd van het convenant.

Beide partijen hebben een gezamenlijk belang om te komen tot een voldoende en aangepast aantal sociale huurwoningen en maken daartoe de hieronder beschreven afspraken.

Tussen partijen:

De stad Ninove, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, voor wie optreedt Tania De Jonge, burgemeester en Bart Baele, algemeen directeur en die handelen ter uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 25/10/2018.

Hierna de stad te noemen, enerzijds,

De Vlaamse regering, voor wie optreedt: Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,

Hierna de Vlaamse regering te noemen, anderzijds,

Wordt overeengekomen als volgt:

1. Verbintenis van de stad Ninove

De stad verbindt zich ertoe acties te ondernemen opdat, binnen de geldigheidsduur van dit convenant, de uitvoering of gunningsprocedure opstart van projecten die resulteren in de terbeschikkingstelling van 21 bijkomende sociale huurwoningen. Minstens spreekt zij met de initiatiefnemers af dat zij op het lokaal woonoverleg rapporteren over de voortgang van de projecten in kwestie.

De procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten is opgenomen in het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017.

2. Toezegging door de Vlaamse regering over de financiering

De Vlaamse Regering stelt een gesubsidieerde financiering conform het Financieringsbesluit van 21 december 2012 ter beschikking voor de realisatie van het onder punt 1 vermelde aantal sociale huurwoningen op voorwaarde dat de projecten binnen de geldigheidsduur van dit convenant de beleidstoetsen succesvol doorlopen en als gevolg daarvan op de Projectenlijst worden opgenomen, en dat er voldoende middelen beschikbaar zijn op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap op de desbetreffende begrotingsartikels van het beleidsveld wonen.

3. evaluatie

Elke initiatiefnemer kan, via de beslissingen van de Beoordelingscommissie, de opname van de verrichtingen in de meerjarenplanning en de kortetermijnplanning opvolgen. Daarnaast geeft het Projectportaal het saldo van het overeengekomen aantal bijkomende sociale huurwoningen weer.

In opdracht van de Vlaamse Regering kunnen Wonen-Vlaanderen en de VMSW de uitvoering van dit convenant evalueren en, in voorkomend geval, bijsturen op een overleg met de stad.

4. Duur en inwerkingtreding

Dit convenant heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018 en wordt aangegaan voor een periode van drie jaar vanaf deze datum.

Opgemaakt te Brussel op in evenveel exemplaren als er partijen zijn, en waarvan elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. Partijen verbinden zich ertoe een afschrift van dit convenant te bezorgen aan de VMSW.

Voor de Vlaamse Regering Voor de stad Ninove

Liesbeth Homans Tania De Jonge Bart Baele

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Burgemeester Algemeen directeur
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen

en Armoedebestrijding

Artikel 3

De ondertekende convenant wordt in 2 exemplaren opgestuurd naar de VMSW, Havenlaan 88 bus 94 in 1000 Brussel.

 


Contact informatie