GR20181025 Punt 23:Omgeving-OMV2018078960-goedkeuring v/d zaak v/d wegen voor aanleg v/d publieke ruimte v/h sociaal huisvestingsproject 'Doornwijk' in de Lisa Van Cauwelaertstr. en aangevraagd door Mensch Greet voor de VMSW (publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;

Gelet op het omgevingsdecreet, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie respectievelijk de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.”

Gelet op het omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is”

Gelet op de toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

“Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

- beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep;

- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag;

- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

Gelet op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummer OMV2018078960 en O/2018/236 op 27 juni 2018 ingediend bij de stad door Mensh Greet (VMSW) voor het aanleggen van een publieke ruimte bij het sociaal huisvestingsproject “Doornwijk” in Ninove, Elisa Van Caulaertstraat zn, kadastraal gekend als 2e afd, Sie B, nrs 155b3 en 166h3;

Overwegende dat deze stedenbouwkundige handelingen ondermeer het aanleggen van voetpaden en parkings, aanplanten van groen en het plaatsen van straatmeubilair omvatten rond de reeds bewoonde appartementsblokken en aangelegde wegenis;

Overwegende dat het project gelegen is in het BPA Doornwijk;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek van 20 juli 2018 tot 18 augustus 2018 geen bezwaar werd ingediend;

Overwegende dat de interne diensten mobiliteit, leefmilieu en openbare werken en de nutsmaatschappijen gunstig advies hebben verleend;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om voorliggende zaak van de wegen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning met dossiernummer OMV2018078960 en O/2018/236, op 27 juni 2018 ingediend bij de stad door Mensh Greet (VMSW) voor het aanleggen van een publieke ruimte bij het sociaal huisvestingsproject “Doornwijk” in Ninove, Elisa Van Caulaertstraat zn, kadastraal gekend als 2e afd, Sie B, nrs 155b3 en 166h3;

Besluit:

met 29 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

De gemeenteraad keurt voorliggende zaak van de wegen voor de omgevingsvergunningsaanvraag met dossiernummer OMV2018078960 en O/2018/236, op 27 juni 2018 ingediend bij de stad door Greet Mensh (VMSW) voor het aanleggen van een publieke ruimte bij het sociaal huisvestingsproject “Doornwijk” in Ninove, Elisa Van Caulaertstraat zn, kadastraal gekend als 2e afd, Sie B, nrs 155b3 en 166h3, voorwaardelijk goed. De voorwaarden en lasten luiden als volgt:

. De aanleg van de publieke ruimte moet gebeuren conform typebestek 250, laatste versie voor de wegenbouw en in overleg met de stedelijke dienst openbare werken en de rioolbeheerder Rio-P (De Watergroep) op kosten van de aanvrager.

. De eigendom van de in de aanvraag aangegeven publieke ruimte en openbare nutsvoorzieningen, alsook de gronden waarop ze komen, moeten vrij en onbelast en zonder kosten afgestaan worden via een notariële akte aan de stad Ninove, na aanleg en definitieve aanvaarding, op een door haar vast te stellen datum en in elk geval bij de eindoplevering van de werken.

. De aanvrager moet volgens art. 13.3 en 13.4. van het GRB-decreet van 16 april 2004 een GRB-conform as-builtplan opmaken en bezorgen aan de stad.

. Op kosten van de aanvrager en op aanwijzen van de stedelijke dienst verkeer en de lokale politie moet de nodige signalisatie aangebracht worden.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend.


Contact informatie