GR20181025 Punt 21: Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove - budget 2019 - kennisname (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de omzendbrief BB 2018/2 betreffende de budgetten en éénjarige meerjarenplannen 2019;

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove van 4 oktober 2018 waarbij het budget 2019 werd vastgesteld;

Gelet op het ontwerp van het budget 2019 bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 7193;

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2019.

Artikel 2

Het liquiditeitenbudget voor 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

I. Exploitatie (B-A)

112.026

A. Uitgaven

1.306.515

B. Ontvangsten

1.418.542

II. Investeringen (B-A)

-195.975

A. Uitgaven

195.975

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

97.315

A. Uitgaven

98.660

1. Aflossingen financiële schulden

98.660

2. Toegestane leningen

3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten

195.975

1. Op te nemen leningen en leasingen

195.975

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

13.366

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

234.356

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

247.723

VII. Bestemde gelden

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

247.723

Artikel 3

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.

Artikel 4

Een kopie van dit besluit wordt verstuurd naar het autonoom gemeentebedrijf Ninove.


Contact informatie