GR20181025 Punt 15: Integrale veiligheid - GAS - aanpassing GAS reglement - wijziging tarieven inbreuken verkeer (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, artikel 3, 3°, artikel 4, § 4, en artikel 38;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen;

Gelet op de politieverordening van 21 juni 2018 voor de bestrijding van verschillende vormen van overlast (Gemeentelijke Administratieve Sancties);

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

In artikel 72 van de politieverordening van 21 juni 2018 voor de bestrijding van verschillende vormen van overlast (Gemeentelijke Administratieve Sancties), worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “bestraft met een administratieve geldboete of een onmiddellijke betaling van 55 euro:” worden opgeheven.

Artikel 2

In artikel 73 van de politieverordening van 21 juni 2018 voor de bestrijding van verschillende vormen van overlast (Gemeentelijke Administratieve Sancties), worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “bestraft met een administratieve geldboete of een onmiddellijke betaling van 110 euro:” worden opgeheven.

Artikel 3

Artikel 84 van de politieverordening van 21 juni 2018 voor de bestrijding van verschillende vormen van overlast (Gemeentelijke Administratieve Sancties), wordt gewijzigd naar: “Voor gemengde inbreuken verkeer, overtredingen van de eerste en de tweede categorie, worden sancties voorzien zoals bepaald in het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.”

Artikel 4

Dit besluit wordt vermeld op de toezichtlijst die binnen de 20 dagen na deze zitting wordt verzonden naar de provinciegouverneur.


Contact informatie