GR20181025 Punt 14: Integrale veiligheid - verzoek aan provincieraad voor het bijkomend voordragen van een provinciaal sanctionerend ambtenaar (datum van publicatie 07/11/2018)

De gemeenteraad,

gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, art. 6;

gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, art. 1;

gelet op het schriftelijk verzoek ontvangen op 7 augustus 2018 vanwege provincie Oost-Vlaanderen, Departement Interne Organisatie, Dienst Juridische Aangelegenheden en Bestuurszaken, Cel Administratieve Sancties;

overwegende dat de aanstelling van een bijkomende sanctionerend ambtenaar noodzakelijk is om de continuïteit van de werking te verzekeren;

overwegende dat de aanstelling van een bijkomende sanctionerend ambtenaar maakt dat de werklast bij de provinciale ambtenaren kan gedeeld worden met een extra kracht;

overwegende dat de aanstelling van een bijkomende sanctionerend ambtenaar geen bijkomende kosten met zich meebrengt gezien het feit dat de stad betaalt per behandeld dossier;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De provincieraad wordt verzocht om een bijkomend provincieambtenaar voor te dragen voor de uitoefening van de functie van sanctionerend ambtenaar.

Artikel 2

Dit besluit wordt vermeld op de toezichtlijst die binnen de 20 dagen na deze zitting wordt verzonden naar de provinciegouverneur.


Contact informatie