GR20181025 Punt 13: Sociale zaken - Vrijwilligersloket - toetreding tot vrijwilligersvacaturebank (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en latere wijzigingen;

Gelet op de meerjarenplanning 2014-2019 van de stad waarbinnen als beleidsdoelstelling 1/10 werd gekozen ‘Vrijwilligers werken in Ninove mee aan projecten en evenementen’ en als actieplan 1/10/1 ‘Ninove ontwikkelt een degelijk vrijwilligersbeleid’ met als actie 1/10/1/2 ‘Een vrijwilligersvacaturebank uitwerken’;

Overwegende dat er een projectmedewerker armoedebestrijding en gelijke kansen aangesteld is voor stad en OCMW die halftijds werkt aan de uitvoering van een degelijk vrijwilligersbeleid;

Overwegende dat er door deze projectmedewerker een ‘vrijwilligersloket’ opgestart werd dat overkoepelend is voor alle vrijwilligers van stad en het OCMW. Dit is het centraal aanmeldingspunt voor vraag en aanbod van vrijwilligers, een informatie- en doorverwijzingspunt voor kandidaat-vrijwilligers van Ninove;

Gelet op het feit dat het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw een widget (databank) ontworpen heeft waar lokale besturen, organisaties en steunpunten gebruik van kunnen maken, nl. www.vrijwilligerswerk.be;

Overwegende dat je tegen betaling via deze widget zelfstandig vacatures voor vrijwilligers vanop de website kan opzoeken en selecteren om deze op je eigen webpagina te posten en aan te passen aan je eigen huisstijl, om er te worden geraadpleegd en opgezocht door geïnteresseerden;

Overwegende dat de widget als doel heeft om samen met lokale besturen, organisaties en steunpunten aan een netwerk te bouwen om het vrijwilligerswerk dichter bij vrijwilligers te krijgen in Vlaanderen;

Overwegende dat de vacaturebank voor vrijwilligers basisinformatie bevat voor vrijwilligers, nieuws en bovenal honderden vrijwilligersvacatures van organisaties die volgens de vrijwilligerswet vrijwilligers mogen inschakelen;

Overwegende dat de vacatures op de eigen website getoond kunnen worden op basis van een selectie van filters;

Overwegende dat het technisch beheer van de vacaturebank een taak blijft van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk;

Overwegende dat alle lokale besturen die de widget gebruiken, sowieso een plaats krijgen op een overzichtskaart en hyperlink naar hun website op www.vlaanderenvrijwilligt.be en www.vrijwilligerswerk.be;

Overwegende dat het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een jaarlijkse algemene rapportage van het gebruik van de widget en de vacaturebank zal opstellen en communiceren met de partners;

Gelet op de ‘samenwerkingsovereenkomst widget vrijwilligerswerk’ die enkele engagementen vraagt om deel te nemen aan dit project als lokaal bestuur, namelijk:

- De partner onderschrijft het belang en het naleven van de wet op vrijwilligerswerk.

- De partner promoot mee het vrijwilligerswerk in de eigen regio en geeft mensen zin om vrijwilligerswerk te doen in hun buurt. Bijvoorbeeld: een tekst op de website, artikels in het gemeenteblad, bedanking tijdens de Week van de Vrijwilliger, …

- De partner engageert zich om de widget een voldoende duidelijke plaats op de website te geven.

- De partner gebruikt de widget om tenminste één van beide soorten vrijwilligersvacatures weer te geven op de website: eigen vrijwilligersvacatures van het lokaal bestuur en/of vrijwilligersvacatures van derden op het grondgebied.

- De partner zorgt zelf voor implementatie van de API op de website.

- De partner bezorgt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een jaarlijkse rapportage over bezoekcijfers van de pagina’s die de webapplicatie gebruiken op de website.

Overwegende dat de dienst communicatie een positief advies verleent voor het gebruik van deze vacaturebank op de nieuwe website van het Sociaal Huis en van de stad;

Gelet op het feit dat voor de toegang tot en/of gebruik van de widget een jaarlijkse vergoeding verschuldigd is aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Deze jaarlijkse vergoeding bedraagt momenteel 250 euro, maar is jaarlijks eenzijdig aanpasbaar. Lokale besturen die lid zijn, krijgen jaarlijks 10% korting op deze prijs;

Overwegende dat er via budgetwijziging voldoende kredieten voorzien worden in het budget 2018; op de algemene rekening 614004 van het beleidsitem 090910 en de actie 1/10/1/2 (Een vrijwilligersvacaturebank uitwerken);

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het ondertekenen van de ‘samenwerkingsovereenkomst widget vrijwilligerswerk’ en de engagementen die eraan vasthangen wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het jaarlijks voorzien van een budget door de stad en het OCMW voor de verschuldigde vergoeding aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De projectmedewerker gelijke kansen en armoedebestrijding wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 4

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst.


Contact informatie