GR20181025: agenda

Openbare vergadering

Politie

1. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties

2. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie - dienst wijk

3. Politie - personeel - vacante betrekkingen in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de dienst operaties - aspirantenmobiliteit

4. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het administratief en logistiek kader - niveau C - Assistent - dienst beleid, beheer & ondersteuning

5. Politie - personeel - administratief en logistiek kader - externe dringende contractuele aanwerving van een niveau B - consulent

6. Politie - begrotingswijziging 2 2018 gewone en buitengewone dienst - vaststelling

7. Politie - jaarverslag 2017 - kennisname

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Logistiek/overheidsopdrachten

8. Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop Moeremanssite - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

9. Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van het schoolgebouw Oude Kaai 21 te Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

10. Logistiek/overheidsopdrachten - vestiging van een erfdienstbaarheid lichten en zichten op een perceel stadsgrond langs de Armand De Riemaeckerstraat te Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

11. Logistiek/overheidsopdrachten - ingebruikgave binnengebied BPA Burchtdam voor de organisatie van de Jamborette van de scouts van Ninove in 2020

Personeelsdienst

12. Personeel - kennisname planningsgesprek en bijhorende prestatieovereenkomst algemeen directeur

Sociale zaken

13. Sociale zaken - Vrijwilligersloket - toetreding tot vrijwilligersvacaturebank

Integrale veiligheid

14. Integrale veiligheid - verzoek aan provincieraad voor het bijkomend voordragen van een provinciaal sanctionerend ambtenaar

15. Integrale veiligheid - GAS - aanpassing GAS reglement - wijziging tarieven inbreuken verkeer

Financiën

16. Financiële dienst - budgetwijziging 2018/1 - vaststelling

17. Financiële dienst - jeugdcentrum de kuip - concessie levering van dranken - goedkeuren voorwaarden lastenboek - goedkeuren wijze van gunnen

18. Financiële dienst - Trefcentrum de linde - concessie levering van dranken - goedkeuren voorwaarden lastenboek - goedkeuren wijze van gunnen

19. Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove - meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 5 - goedkeuring

20. Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove - budgetwijziging 2018/1 - goedkeuring

21. Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove - budget 2019 - kennisname

22. Financiële dienst - AGB Ninove - leningsovereenkomst transactiekredieten investeringsenveloppe 2018 - goedkeuring

Grondgebiedzaken

Omgeving

23. Omgeving - OMV2018078960 - goedkeuring van de zaak van de wegen voor de aanleg van de publieke ruimte van het sociaal huisvestingsproject 'Doornwijk' gelegen in de Lisa Van Cauwelaertstraat en aangevraagd door Mensch Greet voor de VMSW - O/2018/236

Huisvesting

24. Huisvesting - convenant sociale huisvesting - goedkeuring

Openbare werken

25. Openbare werken - Mariaweg - verharding en uitrusting buurtweg nummer 9 in het kader van vergunningsaanvraag functiewijziging van kapel naar woning - goedkeuring ontwerp eenzijdige verbintenis aanvrager

26. Openbare werken - gedeeltelijke verbreding van buurtweg 13, Halfstraat, en gedeeltelijke verplaatsing en verbreding van voetweg 34 in Aspelare - definitieve vaststelling rooilijn en definitieve vaststelling gedeeltelijke verplaatsing en verbreding voetweg 34

27. Openbare werken - gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 9 in Voorde - voorlopige vaststelling gedeeltelijke afschaffing - machtiging college van burgemeester en schepenen organiseren openbaar onderzoek

28. openbare werken - Project NIV 3035 - rioleringswerken in de Rijstraat te Denderwindeke - goedkeuring ontwerp

29. Openbare werken - erosiebestrijdingsproject in de Rijstraat te Denderwindeke - goedkeuring verkoopakte en ruilakte - goedkeuring vergoedingen

Mobiliteit

30. Mobiliteit - Definitieve goedkeuring mobiliteitsplan

31. Mobiliteit - Denderwindeke - Dasselt - invoeren eenrichtingsverkeer - stadswegen

32. Mobiliteit - Nederhasselt - Vogelzangstraat - aanwijzingsbord F45b - stadswegen

33. Mobiliteit - Aspelare - Cyriel Prieelsstraat - nieuw signalisatieplan

34. Mobiliteit - Ninove - Preulegem - aanleg oversteekplaats voor voetgangers op de perceelscheiding tussen huisnummer 25/27 - stadswegen

Leefmilieu

35. Leefmilieu - subsidie asbestafbouwbeleid - bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 18 september 2018 - goedkeuring

36. Leefmilieu - openbaar groen - bomenbeleids- en beheerplan - eindrapport - goedkeuring

Vrijetijdszaken

Onderwijs

37. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2018/2019 - vaststelling en aanwending omkadering - keuze ambten en opleidingsniveaus

Sport

38. Sport - stedelijke sportaccommodatie Meerbeke - nieuwbouw kleedkamers + renoveren oude kleedkamers, dak, ramen en deuren - toekennen resterend deel investeringssubsidie

 

Besloten vergadering

Politie

39. Politie - personeel - toelage secretaris van de politiezone Ninove

40. Politie - personeel - vervroegd rustpensioen

41. Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een hoofdinspecteur van politie - dienst wijk

42. Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een niveau C - assistent - dienst beleid, beheer & ondersteuning

43. Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een niveau C - assistent - dienst beleid, beheer & ondersteuning - uit de wervingsreserve


Contact informatie