GR20180913 Punt 8: Financiën - jaarrekening 2017 hulpverleningszone - kennisname (datum van publicatie 04/10/2018)

De raad

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming en alle latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2014 inzake vaststelling, berekening en betaling van de federale basisdotatie voor de hulpverleningszones;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones;

Gelet op de wet van 23 juli 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid;

Gelet op artikel 68 paragraaf 2 van de wet 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, dat bepaalt dat de dotaties van de gemeenten van de zone jaarlijks vastgelegd worden door de raad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden;

Gelet op het uittreksel uit de notulen van de zoneraad van 29 juni 2018 door de stad Ninove via mail ontvangen op 31 juli 2018;

Besluit:

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van jaarrekening 2017 van de hulpverleningszone Zuid-Oost.

Artikel 2

Er wordt kennisgenomen van de resultatenrekening zoals hierna vermeld in euro:

KOSTEN

I. Courante kosten

16.183.863,92

A. Aankopen van goederen

344.289,47

B. Exploitatiediensten en -goederen

2.948.971,49

C. Personeelskosten

12.797.190,72

D. Toegestane werkingssubsidies

92.813,50

E. Aflossingen van leningen

F. Financiële kosten

1. Intresten

2. Diverse financiële kosten

442.49

3. Kosten van financieel beheer

156.25

SUBTOTAAL A

16.183.862,92

III. POSITIEF SALDO (a – A)

2.463.471,63

IV. Kosten voortvloeiend uit normale schommelingen van de balanswaarden, rechtzettingen, voorzieningen, overboekingen

526.020,68

A. Toevoegingen aan afschrijvingen

526.020,68

B. Waardeverminderingen

C. Voorraadvermindering

D. Rechtzettingen van de rekeningen 74***

E. Voorzieningen voor risico’s en kosten

F. Verrekeningen van toegestane investeringstoelagen

G. Overboekingen tussen diensten

V. SUBTOTAAL B

526.020,68

VI. TOTAAL (A +B)

16.709.884,60

VII. EXPLOITATIE – BONI (VI’-VI)

2.414.713,54

VIII. Uitzonderlijke kosten

209.717,90

A. Gewone dienst

209.717,90

B. Buitengewone dienst

C. Niet begrote uitzonderlijke lasten

IX. Toevoegingen aan reserves

A. Van de gewone dienst

B. Van de buitengewone dienst

X. SUBTOTAAL C (VIII + IX)

207.717,90

XI. UITZONDERLIJKE BONI (X’ – X)

XII. TOTAAL VAN DE KOSTEN (VI + X)

16.919.602,50

XIII. BONI VAN HET DIENSTJAAR (XII’ – XII)

2.242.348,08

XIV. BESTEMMING BATIG RESULTAAT = XIII

2.414.713,54

A. Over te dragen exploitatieboni

2.414.713,54

B. Over te dragen uitzonderlijke boni

XV. BALANSEVEWICHT (XIII – XIV = 0)

OPBRENGSTEN

I’. Courante opbrengsten

18.647.335,55

a. Opbrengsten van fiscaliteit

b. Exploitatieopbrengsten

1.833.385,87

c. Ontvangen uitbatingstoelagen

16.813.949,68

d. Terugvorderingen van aflossingen en kredieten

e. Financiële opbrengsten

1. Terugvorderingen van intresten

2. Diverse financiële opbrengsten

II’. SUBTOTAAL a

18.647.335,55

III’. NEGATIEF SALDO (A – a)

IV’. Opbrengsten voortvloeiend uit normale schommelingen van de balanswaarden, rechtzettingen, interne werken

477.262,59

a. Meerwaarden

b. Voorraadvermeerdering

c. Rechtzettingen van de rekeningen 64***

d. Verrekeningen van de ontvangen investeringstoelagen

e. Overboekingen tussen de diensten

477.262,59

f. Interne werken

V’. SUBTOTAAL b

477.262,59

VI’. TOTAAL (a + b)

19.124.598,14

VII’. EXPLOITATIE-MALI (VI – VI’)

VIII’. Uitzonderlijke opbrengsten

37.352,44

a. Gewone dienst

37.352,44

b. Buitengewone dienst

c. Niet begrote uitzonderlijke opbrengsten

IX’. Afname van de reserves

a. Ten voordele van de gewone dienst

b. Ten voordele van de buitengewone dienst

X’. SUBTOTAAL c (VIII’ + IX’)

37.352,44

XI’. UITZONDERLIJKE MALI (X – X’)

172.365,46

XII’. TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (VI’ + X’)

19.161.950,58

XIII’. MALI VAN HET DIENSTJAAR (XII – XII’)

XIV’. BESTEMMING NADELIG RESULTAAT = XIII’

172.365,46

a. Over te dragen exploitatiemali

b. Over te dragen uitzonderlijk mali

172.365,46

XV’. BALANSEVENWICHT (XIII’ – XIV’ = 0)

Artikel 3

Er wordt kennisgenomen van de balans zoals hierna vermeld in euro:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

2.884.521,43

I. Immateriële vaste activa

II Onroerend en roerend patrimonium

A. Niet bebouwde gronden en terreinen

B. Gebouwen en hun gronden

C. Wegen

D. Kunstwerken

E. Waterlopen en waterbekkens

F. Meubilair en materieel

2.884.521,43

G. Divers roerend patrimonium

H. Vaste activa in uitvoering

I. Goederen verkregen door erfpacht

J. Goederen verkregen door leasing

III. Toegestane investeringssubsidies

A. Aan privé-ondernemingen

B. Aan gezinnen en VZW’s

C. Aan de hogere overheden

D. Aan andere overheidsinstellingen

IV. Toegestane leningen en subsidiebeloften

191.585,33

A. Te ontvangen van overheidsinstellingen

191.585,33

B Toegestaan door de gemeente

V. Andere financiële vaste activa

1.281,25

A Deelnemingen

1.281,25

B Waarborgen op meer dan een jaar

VLOTTENDE ACTIVA

VI. Voorraden

VII. Rekeningen van derden, vorderingen op ten hoogste 1 jaar

5.274.748,22

A Debiteuren

712.730,68

B. Overige vorderingen

1. Belastingen en taksen

2. Te ontvangen subsidies en leningen

4.561.999,94

3. Terug te vorderen intresten

4. Diverse vorderingen

17,60

C. Terugvordering van aflossingen

D. Terugvordering van kredieten

VIII Bewerkingen voor derden

IX Financiële rekeningen

3.669.806,39

A. Geldbeleggingen

1.933.617,15

B. Financiële rekeningen

1.820.024,96

C. Betalingen in uitvoering en overboekingen

-83.835,72

X. Overlopende rekeningen

4.137.185,26

TOTAAL ACTIVA

16.159.127,88

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

I. Kapitaal

II. Gekapitaliseerde resultaten

6.573.824,64

III. Overgedragen resultaten

2.242.348,08

A. Van vorige dienstjaren

B. Van voorgaand dienstjaar

C. Eigen dienstjaar

2.242.348,08

IV. Reserves

A. Gewoon reservefonds

B. Buitengewoon reservefonds

V. Subsidies, giften en legaten

2.271.063,66

A. Giften en legaten van ondernemingen

B. Giften en legaten van gezinnen

C. Subsidies van de hogere overheden

106.669,78

D. Subsidies van andere overheidsinstellingen

2.164.393,88

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

VI. Voorzieningen voor risico’s en kosten

SCHULDEN

VII. Schulden op meer dan een jaar

A. Leningen ten lasten van de gemeente

B. Leningen ten laste van de hogere overheden

C. Leningen aangegaan voor derden

D. Leasingschulden

E. Openbare leningen

F. Diverse schulden

G. Ontvangen borgtochten

VIII. Schulden die binnen het jaar vervallen

4.885.968,45

A. Leningen

1. Aflossingen van leningen

2. Te betalen intresten van leningen

3. Schulden in rekening-courant

B. Leveranciers

384.566,63

C. Schulden betr. belastingen, salarissen en sociale lasten

4.427.649,95

D. Diverse schuldeisers

73.751,87

IX. Bewerkingen voor derden

X. Overlopende rekeningen

185.923,05

TOTAAL PASSIVA

16.159.127,88

Artikel 4

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor het dienstjaar 2017 is € 1.325.968,93.

Artikel 5

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor het dienstjaar 2017 is € 0,00.

Artikel 6

Dit besluit zal overgemaakt worden aan de hulpverleningszone Zuid-Oo


Contact informatie