GR20180913 Punt 23: Sport - AGB Ninove - herstellingsweken aan vloeren, voegen en andere tegels - projectbijstand via CREAT (datum van publicatie 04/10/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de problematiek van de loskomende tegels in het zwembad de kleine Dender;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2009 waarbij advocaat E. Creytens aangesteld werd als juridisch raadgever voor de problematiek van de loskomende tegels in het zwembad de kleine Dender;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2009 waarbij Arcon-experts bvba aangesteld werd om de stad technisch bij te staan in de problematiek van de loskomende tegels in het zwembad de kleine Dender;

Gelet op de dagvaarding van nv Depret, Pierre Roegiers en C° nv en multifunctionele architectenvennootschap Artabel bvba voor het loskomen van de tegels in het stedelijk zwembad de kleine Dender;

Gelet op het eindverslag van de deskundige Dhr De Paepe van 28 augustus 2013;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 februari 2015 waarbij men akkoord ging met het voorstel om een nieuwe deskundige aan te stellen via het gerecht wiens opdracht erin bestaat om een onderbouwde kostprijsraming van de herstelkosten uit te werken;

Gelet op het eindverslag van de deskundige Dhr De Sloovere van 22 juni 2017;

Gelet op het voorstel van dadingovereenkomst van 24 juni 2017;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 juli 2017 waarbij opmerkingen geformuleerd werden op het voorstel van dading;

Overwegende dat verschillende pogingen tot overleg en voortellen voor tegemoetkoming uiteindelijk geen resultaat opleverden en er geen nieuw voorstel tot dading kwam;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 mei 2018 waarbij er niet werd ingegaan op het voorstel tot dading en waarbij de procedure in eerste aanleg werd verdergezet;

Overwegende dat de stad wel wenst over te gaan tot herstel;

Overwegende dat de stad Ninove deelnemer is van TMVS;

Overwegende dat TMVS, via het servicecentrum CREAT ondersteuning kan bieden op maat aan haar klanten;

Gelet op het voorstel van CREAT voor de begeleiding in het kader van het herstel van de betegeling in het zwembad de kleine Dender;

Overwegende dat de kosten procentueel worden berekend op de uitvoeringskost en deze geraamd worden op 225.000 euro, exclusief BTW;

Overwegende dat de transactiekredieten voor de projectbegeleiding dienen voorzien te worden in deze meerjarenplanning, voor een bedrag van 26.100 euro;

Overwegende dat de kredieten voor de projectbegeleiding mogen genomen worden van de budgetten uit de meerjarenplanning enveloppe VRZ2014/001, subproject 005, actie 1/7/3/1 (De nodige facilitaire omkadering voor het kunstgrasveld voorzien: voorzien van waterdoorlaatbare, verharde ondergrond voor parkeerplaatsen en in de wegel, met verlichting, voorzien van openbaar toilet en bergruimte buiten de omheining en groenbuffer) van het BI 074000, AR 229107 omdat de werken door RIOP ten vroegste eind 2019 zullen uitgevoerd worden en hierop gewacht wordt voor het aanleggen van de parking;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de projectbijstand via CREAT voor de herstellingswerken van de betegeling van het zwembad de kleine Dender, voor een bedrag van 26.100 euro, exclusief BTW.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het plan van aanpak, voorstel op maat, voor het herstel van de betegeling van het zwembad de kleine Dender goed.


Contact informatie