GR20180913 Punt 15: Openbare werken - bezetting van het openbaar domein van NMBS-Holding in de Jan Ockeghemstraat in Okegem - goedkeuring aanpassingen in de bezettingstoelating nr. 302762001 (datum van publicatie 04/10/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Overwegende dat de stad aan het station van Okegem twee percelen grond in bruikleen heeft van de NMBS-Holding;

Overwegende dat deze percelen met een oppervlakte van 642 m², dienst doen als parking en palen aan de Jan Ockeghemstraat;

Gelet op de desbetreffende overeenkomst nummer 03890/87290 van 16 november 2004 met de NMBS Holding goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 september 2004;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 waarbij voornoemde overeenkomst die eindigde op 30 juni 2013, werd hernieuwd voor de duur van 9 jaar (tot en met 30 juni 2022) met uitzondering van de artikelen 3 en 20;

Gelet op voornoemd besluit waarbij de bezettingsvergoeding van € 513,22, gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen, werd goedgekeurd;

Gelet op de brief van de NMBS-Holding (ontvangen op 6 juni 2018) waarin wordt gemeld dat zij beslisten de voorwaarden van bepaalde bezettingstoelatingen aan te passen;

Overwegende dat de bezettingstoelating voor de percelen (parking) aan het station van Okegem als volgt wordt aangepast:

-de bezettingstoelating voorzien voor een bepaalde duur, wordt omgezet naar een bezettingstoelating van onbepaalde duur. Dit betekent dat de bezettingstoelating niet eindigt op de initieel voorziene einddatum maar blijft verder lopen tot één van de partijen ze opzegt in overeenstemming met de modaliteiten voorzien in de bezettingstoelating.

-in geval van valorisatie (verkoop/ruil/erfpacht/…) van het onroerend goed, behoudt de NMBS zich het recht voor om op elk moment, zonder schadevergoeding, de toelating op te zeggen. De opzegtermijn wordt in dat geval bepaald op 3 maanden;

Overwegende dat alle andere voorwaarden van de bezettingstoelating ongewijzigd blijven;

Overwegende dat de gevraagde vergoeding eveneens ongewijzigd blijft, behoudens de jaarlijkse aanpassingen wegens indexatie;

Overwegende dat de brief van de NMBS-Holding ontvangen op 6 juni 2018 met opsomming van de voorgestelde wijziging aan de overeenkomst, na goedkeuring door de gemeenteraad onlosmakelijk deel uitmaakt van de reeds bestaande bezettingsovereenkomst;

Overwegende dat voorgesteld wordt de door de NMBS-Holding voorgestelde aanpassingen aan de bezettingstoelating voor de twee percelen aan het station van Okegem, ingericht als parking langs de Jan Ockeghemstraat, goed te keuren;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De volgende door de NMBS-Holding voorgestelde aanpassingen aan de bezettingstoelating nr. 03890/87290 voor twee percelen grond aan het station van Okegem worden goedgekeurd:

-de bezettingstoelating voorzien voor een bepaalde duur, wordt omgezet naar een bezettingstoelating van onbepaalde duur. Dit betekent dat de bezettingstoelating niet eindigt op de initieel voorziene einddatum maar blijft verder lopen tot één van de partijen ze opzegt in overeenstemming met de modaliteiten voorzien in de bezettingstoelating.

-in geval van valorisatie (verkoop/ruil/erfpacht/…) van het onroerend goed, behoudt de NMBS zich het recht voor om op elk moment, zonder schadevergoeding, de toelating op te zeggen. De opzegtermijn wordt in dat geval bepaald op 3 maanden;

Artikel 2

Deze beslissing wordt opgestuurd naar de NMBS-Holding, ter attentie van de heer Peter De Meulemeester, K. Maria Hendrikaplein 2 te 9000 Gent.


Contact informatie