GR20180913 Punt 14: Ruimtelijke ordening - RUP Burchtdam - deelgebied 1 - goedkeuring voorlopige vaststelling (datum van publicatie 04/10/2018)

De raad,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 oktober 2003 tot herziening van het BPA Burchtdam;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2004 waarbij het studiebureau Van Acker & Partners als ontwerp van de herziening van BPA Burchtdam werd aangesteld: de opmaak van de herziening werd toegekend voor een totaal bedrag van € 7.894,00, excl. btw, hetzij € 9.551,74, incl. btw;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 januari 2012 waarbij de opdracht van het bureau Van Acker & Partners voor de herziening van het BPA wordt uitgebreid voor een bedrag van € 3.435,00, excl. btw, hetzij € 4.156,35, incl. btw voor de opmaak van de plan-Mer screening;

Gelet op de prijsofferte van 18 juni 2014 met referentie ‘RUP Burchtdam’ van het studiebureau Van Acker & Partners geraamd op € 3.880,00 euro, excl. btw, € 4.694,00, incl. btw, voor actualisatie van het huidige dossier en voor uitbreiding van de opdracht naar aanleiding van de bijkomende ruimtelijke problemen;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2014 om de verderzetting en uitbreiding van de huidige wijziging van het BPA ‘Burchtdam’ onder de vorm van een RUP ‘Burchtdam’ onderhands te gunnen aan SOLVA voor een maximaal bedrag van € 10.000,00 euro, waarbij geen BTW verschuldigd is:

Dit bedrag omvat zowel de opmaakkosten van het studiebureau Van Acker & Partners aan SOLVA, als de begeleidingskosten van SOLVADe opmaak van het RUP gebeurt conform de decretale bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en in nauw overleg met de bestuursorganen en de administratie van de Stad;

Overwegende dat het voorontwerp voor het RUP Burchtdam (versie 03.05.2017) na herhaaldelijke besprekingen tussen dhr. Lode Scheerder van het ontwerpbureau, de ruimtelijke planner Alexander De Wit van Solva, de stedelijke dienst ruimtelijke ordening, de sectordirecteur Ann Wittouck en de burgemeester Tania De Jonge uiteindelijk kan gefinaliseerd worden;

Gelet op de infomarkt die over het voorontwerp op 10 juni 2017 voor de eigenaars en bewoners van de betrokken percelen in het stadhuis georganiseerd werd;

Overwegende dat er heel wat reacties en opmerkingen over het voorwerp door de eigenaars en bewoners gegeven werden;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2018 om het RUP Burchtdam ‘on hold’ te zetten zolang er door het stadsbestuur geen definitieve beslissing genomen is in verband met de aankoop van het gebouw;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 mei 2018 om deelgebied 1 van het ontwerp RUP Burchtdam verder te zetten en na verwerking van de reacties en opmerkingen over dit deelgebied hiervoor zo snel mogelijk een plenaire vergadering te organiseren;

Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 21 juni 2018 waarbij de ingediende adviezen gunstig waren waardoor geconcludeerd kan worden dat het voorontwerp RUP Burchtdam, deelgebied 1 voor voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad kan voorgelegd worden, mits aanpassingen uit te voeren nav de gegeven opmerkingen uit de plenaire vergadering;

Overwegende dat het voorontwerp RUP aangepast werd aan de opmerkingen van de plenaire vergadering en het derhalve in aanmerking komt voor voorlopige vaststelling door de gemeenteraad;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Burchtdam’ – deelgebied 1 wordt overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorlopig vastgesteld.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt, samen met het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Burchtdam – deelgebied 1 toegestuurd aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, het Departement Omgeving (Ruimte Vlaanderen) en de Vlaamse Regering.


Contact informatie