GR20180717 Punt 18: Bibliotheek - goedkeuring BIBART-jaarverslag en -jaarrekening 2017 (datum van publicatie 04/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 43 §2 5° en 195;

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 23 september 2004 houdende goedkeuring van de statuten en toetreding tot de interlokale vereniging BibArt;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 23.11.2017, waarin wijzigingen in de Bibart-statuten werden goedgekeurd;

Gelet op artikel 18 van de statuten, waarin wordt vermeld dat het beheerscomité na afsluiting van het voorgaande werkjaar het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;

Gelet op de vergadering van het BibArt-beheerscomité die plaatsvond op 30.5.2018 te Haaltert waarbij, conform artikel 18 van de statuten, de jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 werden vastgesteld;

Overwegende dat de jaarrekening pas is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ze goedkeurt;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De jaarrekening 2017 en het bijhorende jaarverslag van de Interlokale Vereniging BibArt worden goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit zal gestuurd worden aan het departement cultuur, jeugd en media van de Vlaamse overheid.


Contact informatie