GR20180717 Punt 15: Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2018/2019 - capaciteit - vaststelling (datum van publicatie 04/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

Gelet op decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs;

Overwegende dat het schoolbestuur de capaciteit, zijnde het maximaal aantal leerlingen per opleiding, vooropstelt om de onderwijskwaliteit te garanderen;

Gelet op de toelichting van de directeur en de voorliggende voorstellen van de capaciteit per opleiding, die overlegd werden met betrokken personeelsleden;

Gelet op het protocol van akkoord van het bijzonder onderhandelingscomité van het officieel gesubsidieerd onderwijs Ninove van 31 mei 2018;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (hoofdvestigingsplaats met vestigingsplaatsen), Parklaan 13, 9400 Ninove, wordt bijgevoegde capaciteit voor de domeinoverschrijdende initiatieopleiding muziek – woordkunst-drama – dans voor het schooljaar 2018/2019 vastgesteld.

Artikel 2

Voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (hoofdvestigingsplaats met vestigingsplaatsen), Parklaan 13, 9400 Ninove, wordt bijgevoegde capaciteit voor het domein muziek voor het schooljaar 2018/2019 vastgesteld.

Artikel 3

Voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (hoofdvestigingsplaats met vestigingsplaatsen), Parklaan 13, 9400 Ninove, wordt bijgevoegde capaciteit voor het domein woordkunst-drama voor het schooljaar 2018/2019 vastgesteld.

Artikel 4

Voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (hoofdvestigingsplaats met vestigingsplaatsen), Parklaan 13, 9400 Ninove, wordt bijgevoegde capaciteit voor het domein dans voor het schooljaar 2018/2019 vastgesteld.

Artikel 5

Afschrift van deze beslissing zal aan de directeur en aan de bevoegde instanties worden meegedeeld.


Contact informatie