GR20180717 Punt 12: Financiële dienst - Autonoom Gemeentebedrijf Ninove - kwijting aan de bestuurders (datum van publicatie 04/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 232 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf;

Gelet op artikel 236 §3 waarbij vermeld wordt dat de gemeenteraad jaarlijks beslist over de aan de bestuurders van het AGB Ninove te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 juni 2018 waarbij de rekening en het boekhoudkundig resultaat 2017 van het AGB Ninove goedgekeurd werd;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig Artikel

De te verlenen kwijting aan de bestuurders, met name de leden van de raad van bestuur en de commissarissen van het AGB Ninove over de jaarrekening 2017, wordt goedgekeurd.


Contact informatie