GR20180717 Punt 11: Financiële dienst - bouw van een nieuw politiekantoor - addendum samenwerkingsovereenkomst solva

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 januari 2015 waarbij de opdracht gegeven werd tot de bouw van een politiekantoor op de site van het stadhuis van Ninove, op de hoek van de Centrumlaan en de Bevrijdingslaan, tot het opstellen van de nodige plannen en uitvoeringsdocumenten, tot het aanleggen van de nieuwe infrastructuur en tot het oprichten van een nieuwbouw;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst gesloten op 8 april 2015 met oog op de uitvoering van voormelde opdracht;

Gelet op artikel 4 van de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst;

Overwegende dat voormelde opdracht aanvaard werd door de Raad van Bestuur van Solva op 3 maart 2015;

Overwegende dat artikel 4 van de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst gewijzigd wordt in het addendum samenwerkingsovereenkomst zodat de stad Ninove aan Solva kan vragen om over te gaan tot tussentijdse afrekening van de opdrachtprijs;

Overwegende dat aldus financieringskosten worden vermeden;

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst van 8 april 2015 voor het overige onverminderd van toepassing blijft;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het addendum van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en Solva voor de bouw van een politiekantoor wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om het addendum samenwerkingsovereenkomst met Solva te onderschrijven.


Contact informatie