GR20180717 Punt 10: Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het gebruik van de accommodatie van het stedelijk cultuurcentrum De Plomblom en de schouwburgzaal van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans - aanpassing (datum van publicatie 0

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015 houdende de aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik van de gebouwen en accommodatie van het stedelijk cultuurcentrum De Plomblom en de schouwburgzaal van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans;

Gelet op het verslag van de vergadering van het beheersorgaan van het cultuurcentrum De Plomblom van 16 april 2018;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juli 2018 houdende aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik van de gebouwen en de accommodatie van de buurthuizen;

Overwegende dat in functie van het aanrekenen van de tarieven voor het gebruik van de ter beschikking gestelde gebouwen en accommodatie van het cultuurcentrum De Plomblom en de schouwburgzaal van de stedelijke academie rekening gehouden wordt met twee elementen:

- het soort gebruiker

- de aard van de activiteit

Overwegende dat het passend is, overeenkomstig de andere retributiereglementen behorende tot de sector vrije tijd, het aantal gebruikerscategorieën te herleiden tot twee, zijnde

- categorie A: niet-commercieel tarief

- categorie B: commercieel tarief

Overwegende dat het passend is voor de toepassing van het niet-commercieel tarief een onderscheid te maken tussen gebruikers uit Ninove en gebruikers van buiten Ninove; gebruikers van buiten Ninove betalen 200 procent van het tarief categorie A;

Overwegende dat door de plaatsing van de nieuwe tribune in de schouwburgzaal van het cultuurcentrum De Plomblom de maximumcapaciteit wordt teruggebracht van 537 naar 519 plaatsen;

Overwegende dat punt VII Polyvalente zaal De Linde geschrapt wordt en opgenomen wordt in het retributiereglement voor het gebruik van de gebouwen en de accommodatie van de buurthuizen;

Overwegende dat, naar analogie met de schouwburgzaal van het cultuurcentrum De Plomblom, het huurbedrag van de schouwburgzaal van de academie voor muziek, woord en dans op zon- en feestdagen verhoogd wordt met 25 procent;

Overwegende dat de administratiekost van 1,50 euro, uit artikel 9, voor aankopen die online of via overschrijving gebeuren, geschrapt wordt ingevolge de nieuwe Europese richtlijnen die stellen dat bijkomende kosten vooraf duidelijk vermeld moeten worden en achteraf niet meer aangerekend mogen worden;

Overwegende dat het tarief, in categorie A, voor info-avonden en filmvoorstellingen in het cultuurcentrum de Plomblom (artikel 4.2) gelijkgesteld wordt met het tarief in de academie voor muziek, woord en dans, zijnde 150 euro.

Beslist:

Het retributiereglement voor het gebruik van de gebouwen en accommodatie van het stedelijk cultuurcentrum De Plomblom en de schouwburgzaal van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans van 17 december 2015 wordt vanaf 1 september 2018 opgeheven en vanaf dan door volgende bepalingen vervangen:

Artikel 1

Het stadsbestuur stelt de gebouwen en accommodatie van het cultuurcentrum De Plomblom en de schouwburgzaal van de stedelijke academie ter beschikking. Bij het bepalen van de retributie voor het gebruik wordt rekening gehouden met twee elementen:

- Het soort gebruiker

- De aard van de activiteit

Artikel 2: Gebruikerscategorieën

In functie van het aanrekenen van tarieven worden de gebruikers ingedeeld in twee categorieën.

Bij betwisting over deze indeling beslist het college van burgemeester en schepenen.

Categorie A: Niet-commercieel tarief:

De toepassing wordt gekoppeld aan de volgende voorwaarden: het betreft activiteiten die niet-commercieel zijn en waarbij een toegangsgeld wordt gevraagd tot 15 euro incl. programmaverkoop.

Het tarief wordt toegepast voor niet-commerciële activiteiten van:

- door de stad erkende verenigingen

- Ninoofse scholen en instellingen

- Ninoofse kunstenaars

- individuen zonder handelsactiviteit of winstoogmerk

Voor de toepassing van het niet-commercieel tarief wordt een onderscheid gemaakt tussen gebruikers uit Ninove en gebruikers van buiten Ninove: gebruikers van buiten Ninove betalen 200 procent van het tarief categorie A.

Categorie B: Commercieel tarief:

Een activiteit wordt als commercieel beschouwd indien:

- er toegangsgeld van 15 euro of meer incl. programmaverkoop gevraagd wordt

- het activiteiten van natuurlijke of rechtspersonen betreft die een nijverheids- en/of handelsactiviteit uitoefenen

- het activiteiten betreft met als doel rechtstreekse of onrechtstreekse verkoopspromotie

Artikel 3 Uren techniek en administratie

Alle tarieven voor huur van de accommodatie zijn inclusief uren techniek en administratie.

De geluids- en lichtregie in de beide schouwburgzalen dient verplicht te gebeuren onder toezicht van een technicus van cultuurcentrum De Plomblom.

Bij huur van foyer, openluchttheaters en polyvalente zaal kan een beroep gedaan worden op een technicus van het Cultuurcentrum.

Voor ticketverkoop door cultuurcentrum de Plomblom, wordt een administratieve kracht ter beschikking gesteld. In dat geval wordt de balie één uur voor aanvang van de activiteit geopend en gesloten dadelijk na de aanvang van de voorstelling. De kosten voor de werkuren van deze administratieve kracht, zitten vervat in de prijs voor ticketverkoop.

In de schouwburgzaal van de academie voor muziek, woord en dans wordt geen administratieve permanentie voorzien.

Ticketverkoop door het cultuurcentrum De Plomblom voor de schouwburgzaal van de academie voor muziek, woord en dans is niet van toepassing.

De uren techniek en administratief toezicht zijn reeds inbegrepen in het evenemententarief en het werktarief.

Voor een extra technieker gelden volgende tarieven (de tarieven worden berekend per uur, een begonnen uur telt voor een volledig uur):

- basistarief van 15 euro per uur voor manifestaties ingericht van maandag tot en met zaterdag eindigend uiterlijk om 22 uur

- verhoging van het basistarief met 50% voor prestaties door het personeel geleverd en eindigend na 22 uur

- verhoging van het basistarief met 100% voor manifestaties ingericht op zon- en feestdagen

Artikel 4 Schouwburgzaal cultuurcentrum De Plomblom

Met schouwburgzaal wordt bedoeld: de eigenlijke schouwburgzaal (519 zitplaatsen), de artiestenfoyer, één VIP-loge, één groepsloge, twee loges en bijhorend sanitair.

4.1. Tarieven per dagdeel

De tarieven voor huur van de schouwburgzaal worden vastgesteld per dagdeel. Een dag bestaat uit drie dagdelen.

de voormiddag: (VM 8u -12u)

de namiddag: (NM 13u-18u)

de avond: ·(AV 19u- 24u)

Een begonnen dagdeel wordt als een volledig dagdeel beschouwd.

Voor het gebruik van de schouwburgzaal dient onmiddellijk na reservatie een forfaitair voorschot te worden betaald.

Voorschot

Cat A

Cat B

50 euro

650 euro

Bij gebruik van de schouwburgzaal na 24.00 uur, wordt een huurtoeslag per uur aangerekend.

Toeslag

Cat A

Cat B

50 euro

150 euro

Bij gebruik van de schouwburgzaal op zon- en feestdagen wordt het huurbedrag verhoogd met 25 %.

4.2. Huur schouwburgzaal cultuurcentrum De Plomblom

ET: Evenement

Dit geldt voor alle publieksgerichte activiteiten.

WT: Werktarief

Voorbereiding zaal, opbouw, repetities, afbouw, blokkeren zaal.

Voor tentoonstellingen.

INFRASTRUCTUUR

SCHOUWBURGZAAL

A

B

T1: Infoavond, filmvoorstelling:

1 technieker 20 kW conventioneel licht Vaste geluidsinstallatie van het cultuurcentrum Projector en projectiescherm Spreekgestoelte Max. 5 microfoons

ET 150,00 euro

WT 50,00 euro

700,00 euro

50,00 euro

T2: Evenementen met eigen audiovisueel materiaal van de gebruiker:

1 technieker 20 kW conventioneel licht Vaste geluidsinstallatie van het cultuurcentrum

ET 300,00 euro

WT 50,00 euro

800,00 euro

150,00 euro

T3: Evenementen all-in:

2 techniekers Alle audiovisueel apparatuur van het cultuurcentrum

ET 400,00 euro

WT 50,00 euro

1.250,00 euro

150,00 euro

T4: Voorgaande punten 1/2/3

(niet inbegrepen)

Gebruik piano (exclusief stemmen) Yamaha C3 kwartvleugel

50,00 euro

150,00 euro

Leggen balletvloer

50,00 euro

150,00 euro

Put dichtleggen

250,00 euro

600,00 euro

Tribune inschuiven

30,00 euro

80,00 euro

Podiumelement

5,00 euro

15,00 euro

Extra technieker (zie artikel 3)

De schouwburgzaal kan maximum 8 opeenvolgende repetitiedagen per voorstelling gereserveerd worden.

Voor afmetingen, technisch materiaal en zaalplan van de schouwburg, raadpleeg de

technische fiche achteraan in de brochure.

Artiestenfoyer

53m2, 8 tafels en 16 stoelen

Loge 1

13,67m2: 7 spiegels (1 groot), lavabo, tussendeur naar loge 2, 5 stoelen

Loge 2

13,67 m2: 6 spiegels (1 groot), lavabo, deur toilet mannen, tussendeur naar loge 1, 5 stoelen

Groepsloge

20,29 m2: 5 spiegels, 2 lavabo’s, deur toilet vrouwen, 5 stoelen

Vip loge

15,20 m2: 4 spiegels (1 groot), lavabo, douche, toilet, 3 stoelen

Sanitair

Mannen: 2 douches, urinoir, toilet

Vrouwen: 2 douches, toilet

4.3 Tarief tentoonstellingen/beurzen

Tarief tentoonstellingen

Cat A

Cat B

Per dag

50 euro

200 euro

De zaal kan maximum 8 opeenvolgende dagen gereserveerd worden.

4.4 Opkuis

De gehuurde accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette staat. Is dit niet het geval of laat de organisator vuilnis achter dan wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

4.5 Ontruiming

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 75 euro aangerekend. Bij vaststelling van beschadiging van de zetels van de schouwburgzaal zal 75 euro per beschadigde zitting, armleuning of rugleuning worden aangerekend aan de gebruiker.

Artikel 5 Openluchttheaters

Aan de hoofdingang van het cultuurcentrum bevindt zich een buitentheater met verharde banken voor een 150-tal toeschouwers.

Achter de schouwburgzaal bevindt zich het lovertheater, met klein verhard podium en verharde banken voor een 50-tal toeschouwers.

Beide buitentheaters zijn voorzien van een elektriciteitskast.

5.1. Tarieven per dag

De openluchttheaters worden verhuurd per dag, bijkomend technisch materiaal wordt niet voorzien door het cultuurcentrum.

5.2. Huur buitentheaters

Cat A

Cat B

Per dag

25 euro

100 euro

5.3 Opkuis

De gehuurde accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette staat. Is dit niet het geval of laat de organisator vuilnis achter dan wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

5.4 Ontruiming

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 75 euro aangerekend.

Artikel 6 Vergaderlokalen

Het cultuurcentrum De Plomblom beschikt op het gelijkvloers over één vergaderlokaal (4m x 4,10m), uitgerust met 1 tafel en 4 stoelen, één atelier (12,80 m x 4m) met akoestische wand in het midden, uitgerust met 7 tafels en 30 stoelen en op de eerste verdieping over één polyvalente vergaderruimte (12,80m x 8 m) met parketvloer, uitgerust met 14 tafels en 100 stoelen.

6.1 Tarieven per dagdeel

De tarieven worden vastgesteld per dagdeel. Een dag bestaat uit drie dagdelen.

de voormiddag: (VM 8u - 12u)

de namiddag: ·(NM 13u -18u)

de avond: ·(AV 19u - tot einde activiteit)

6.2. Huur vergaderlokalen

Per dagdeel

Cat A

Cat B

Vergaderlokaal gelijkvloers

5 euro

20 euro

Atelier gelijkvloers

10 euro

35 euro

Vergaderruimte

eerste verdieping

15 euro

50 euro

Een gedeelte van een dagdeel wordt als volledig dagdeel beschouwd. Voor aansluitende dagdelen gelden geen speciale tarieven.

6.3 Opkuis

De gehuurde accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette staat. Indien dit niet het geval is of indien de organisator vuilnis achterlaat dan wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

6.4 Ontruiming

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 75 euro aangerekend.

Artikel 7 Foyer

Met foyer wordt bedoeld de inkomhal van het cultuurcentrum op het gelijkvloers en op de eerste verdieping (327,20 m²), met inbegrip van het sanitair. Niet inbegrepen is het gedeelte met mogelijkheid tot het schenken of nuttigen van dranken. Dit wordt beheerd door de concessionaris van de cafetaria.

7.1. Tarieven per dag

De foyer wordt verhuurd per dag, bijkomend technisch materiaal wordt niet voorzien door het cultuurcentrum.

7.2. Tarief tentoonstellingen en beurzen

Cat A

Cat B

Tarief voor organisatie van tentoonstellingen en beurzen

10 euro

200 euro

De foyer kan maximum 14 opeenvolgende dagen gereserveerd worden.

7.3. Tarief recepties

Tarief voor organisatie van recepties

Cat A

Cat B

Per dagdeel

12,50 euro

150 euro

7.4 Opkuis

De gehuurde accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette staat. Indien dit niet het geval is of indien de organisator vuilnis achterlaat dan wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

7.5 Ontruiming

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 75 euro aangerekend.

Artikel 8 Schouwburgzaal academie voor muziek, woord en dans

Met schouwburgzaal academie voor muziek, woord en dans wordt bedoeld: de eigenlijke schouwburgzaal (163 zitplaatsen), de inkomhall, sanitair. (4 damestoiletten, 2 wastafels; 2 herentoiletten en 6 urinoirs, 1 wastafel; 1 toilet voor gehandicapten), 2 loges met telkens een zitbank en douche.

Voor afmetingen, technisch materiaal en zaalplan van de schouwburg, raadpleeg de technische fiche achteraan in de brochure.

8.1. Tarieven per dagdeel

De tarieven voor huur van de schouwburgzaal worden vastgesteld per dagdeel. Een dag bestaat

uit drie dagdelen.

de voormiddag: ·(VM 8u -12u)

de namiddag: ··(NM 13u-18u)

de avond: ··(AV 19u- 24u)

Een begonnen dagdeel wordt als een volledig dagdeel beschouwd.

Voor het gebruik van de schouwburgzaal dient onmiddellijk na reservatie een forfaitair voorschot te worden betaald.

Voorschot

Cat A

Cat B

25 euro

250 euro

Bij gebruik van de schouwburgzaal na 24.00 uur, wordt een huurtoeslag per uur aangerekend.

Toeslag

Cat A

Cat B

25 euro

100 euro

Bij gebruik van de schouwburgzaal op zon- en feestdagen wordt het huurbedrag verhoogd met 25%.

8.2. Huur schouwburgzaal academie voor muziek, woord en dans

A

B

T1: Infoavond, filmvoorstelling:

1 technieker 20 kW conventioneel licht Vaste geluidsinstallatie Projector en projectiescherm Spreekgestoelte Gebruik piano Steinway (halve vleugel)

ET 150,00 euro

WT 50,00 euro

75,00 euro

500,00 euro

150,00 euro

150,00 euro

De schouwburgzaal kan maximum 4 opeenvolgende repetitiedagen per voorstelling gereserveerd worden.

8.3 Tarief tentoonstellingen/beurzen

niet mogelijk

8.4 Opkuis

De gehuurde accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette staat. Indien dit niet het geval is of indien de organisator vuilnis achterlaat dan wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

8.5 Ontruiming

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 75 euro aangerekend.

Artikel 9 Ticketverkoop schouwburgzaal cultuurcentrum De Plomblom

Cat A

Cat B

Printen en verkoop

200 euro

600 euro

Enkel printen

75 euro

75 euro

Artikel 10 Vrijstellingen

Stadsdiensten en de door de stad Ninove officieel erkende beheersorganen, adviesraden, de werkgroepen van de adviesraden en buurtraden worden vrijgesteld van de gebruiksvergoedingen, alleen wanneer het gaat om activiteiten die kaderen binnen hun normale werking.

Het college van burgemeester en schepenen kan in een gemotiveerde beslissing afwijkingen toestaan.

Artikel 11 Invordering

Bij niet-betaling zal de invordering geschieden overeenkomstig de regelen van de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

Artikel 12 Administratief toezicht

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de heer gouverneur van de provincie.

Artikel 13 Huishoudelijk reglement

De bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van cultuurcentrum De Plomblom zijn eveneens van toepassing.


Contact informatie