GR20180621 Punt 61: Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - capaciteitsbepaling - inschrijvingsperiode (datum van publicatie 05/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven;

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht;

Gelet op het decreet van 30 mei 2012 houdende technische en praktische aanpassingen aan het decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht;

Gelet op de onderwijsdecreten;

Gelet op het decreet van 23 december 2016 betreffende de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs;

Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit voor elke school, elk onderwijsniveau en elke vestigingsplaats moet bepalen;

Overwegende dat de capaciteit van de school, het niveau en de vestigingsplaats maximaal wordt vastgelegd voor zover de veiligheid van de kinderen niet in het gedrag komt;

Overwegende dat rekening gehouden werd met de volgende criteria: lokale context, fysiek materiële omstandigheden, veiligheid en pedagogisch-didactische overwegingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2017 waarbij de capaciteit van de scholen die onder de Scholengemeenschap GeNi ressorteren werd bepaald vanaf 1 september 2017 tot herziening van de beslissing;

Overwegende dat het leerlingenaantal in het lager onderwijs van de vestigingsplaats Seringen van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen verder blijft toenemen en de capaciteit van het niveau lager onderwijs moet aangepast moet aangepast worden opdat vanaf 1 september 2018/in de nabije toekomst geen leerlingen lager onderwijs zouden moeten geweigerd worden;

Overwegende dat een bouwdossier opgestart wordt voor de vestigingsplaats Seringen van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen via een projectoproep DBFM en in dit nieuwbouwproject 4 kleuterklassen en 12 klassen lager onderwijs voorzien worden/zijn;

Overwegende dat het aangewezen is om bij de wijziging van de capaciteit reeds rekening te houden met de grootte van de toekomstige nieuwbouw zodat er op dit ogenblik geen leerlingen moeten geweigerd worden die in de nieuwbouw wel gehuisvest kunnen worden;

Overwegende dat de capaciteit van de vestigingsplaats Seringen van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen vanaf 1 september 2018 moet aangepast worden;

Gelet op het voorstel van de directeur;

Overwegende dat scholen die gelegen zijn buiten het LOP (Lokaal Overleg Platform)-gebied en die geen enkel capaciteitsprobleem hebben kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van september van het voorgaande schooljaar op voorwaarde dat er geen leerling geweigerd wordt;

Gelet op het overleg in de schoolraden in vergadering van 12 juni 2018;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De capaciteit van de Stedelijke Basisschool Appelterre, Appelterre-Dorp 48, 9400 Appelterre, basisschool met 2 vestigingsplaatsen, wordt vanaf 1 september 2018 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgende maximumaantallen:

- school: 270 leerlingen

- niveau kleuteronderwijs: 120 kleuters

- niveau lager onderwijs: 150 leerlingen

- administratieve vestigingsplaats Appelterre-Dorp 48, 9400 Appelterre: 150 leerlingen lager onderwijs

- vestigingsplaats Appelterre-Dorp 13A, 9400 Appelterre: 120 kleuters.

Artikel 2

De capaciteit van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke, basisschool met 1 vestigingsplaats, blijft ongewijzigd vanaf 1 september 2018 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgend maximumaantal:

- school: 676 leerlingen

- niveau kleuteronderwijs: 208 kleuters

- niveau lager onderwijs: 468 leerlingen lager onderwijs.

Artikel 3

De capaciteit van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, Parklaan 11, 9400 Ninove, basisschool met 2 vestigingsplaatsen, blijft ongewijzigd vanaf 1 september 2018 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgende maximumaantallen:

- school: 508 leerlingen

- niveau kleuteronderwijs: 208 kleuters

- niveau lager onderwijs: 300 leerlingen

- administratieve vestigingsplaats Parklaan, Parklaan 11, 9400 Ninove: 104 kleuters

- vestigingsplaats Seringen, Seringenstraat 22, 9400 Ninove: 404 leerlingen: 104 kleuters - 300 leerlingen lager onderwijs.

Artikel 4

De capaciteit van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde, Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt, basisschool met 2 vestigingsplaatsen, blijft ongewijzigd vanaf 1 september 2018 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgende maximumaantallen:

- school: 390 leerlingen

- niveau kleuteronderwijs: 156 kleuters

- niveau lager onderwijs: 234 leerlingen

- administratieve vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt: 260 leerlingen: 104 kleuters – 156 leerlingen lager onderwijs

- vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg 609, 9400 Voorde: 130 leerlingen: 52 kleuters – 78 leerlingen lager onderwijs.

Artikel 5

De inschrijvingsperiode in de scholen van de Scholengemeenschap GeNi start ten vroegste vanaf de eerste schooldag van september van het voorgaande schooljaar.

Artikel 6

De capaciteitsbepaling en de inschrijvingsperiode wordt bekend gemaakt aan alle belanghebbenden: in het schoolreglement en per brief aan de ouders, op de website van de stad, in Ninove Info, op de website van de school.

Artikel 7

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de twintig dagen na deze zitting.


Contact informatie