GR20180621 Punt 60: Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel - arbeidsreglement - goedkeuring (datum van publicatie 05/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

Gelet op de wet van 19 september 1974 tot regeling tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositieregeling van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen;

Gelet op het K.B. van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het schoolbestuur;

Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in stedelijk onderwijs moeten, geïnformeerd worden over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn;

Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs ruimte moet laten om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 juni 2015 waarbij het arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de scholen van de scholengemeenschap GeNi werd goedgekeurd;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2016 waarbij bijlage 1 ‘Openingsuren van de school’ en de bijlage 2 ‘Rustpauzes en middagpauze’ van het bestaande arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de Scholen van de scholengemeenschap GeNi werd gewijzigd en goedgekeurd;

Gelet op de besprekingen met de directies;

Overwegende dat het huidig arbeidsreglement aan actualisatie toe is;

Gelet op het protocol van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs Ninove van 31 mei 2018;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het bestaande arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de Scholen van de scholengemeenschap GeNi, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 juni 2015 en gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2016 wat de bijlagen 1 en 2 betreft, wordt opgeheven.

Artikel 2

Het hierbij gevoegde arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de scholen van de Scholengemeenschap GeNi: de Stedelijke Basisschool Denderwindeke, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Parklaan- Seringen, Parklaan 11, 9400 Ninove, de Stedelijke Basisschool Nederhasselt – Voorde, Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt, en de Stedelijke Basisschool Appelterre, Appelterre-Dorp 48, 9400 Appelterre, wordt goedgekeurd.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit en van het arbeidsreglement wordt ter kennisgeving bezorgd aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in de scholen van de Scholengemeenschap GeNi: de Stedelijke Basisschool Denderwindeke, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Parklaan- Seringen, Parklaan 11, 9400 Ninove, de Stedelijke Basisschool Nederhasselt – Voorde, Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt, en de Stedelijke Basisschool Appelterre, Appelterre-Dorp 48, 9400 Appelterre.

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit en het arbeidsreglement wordt ter kennisgeving bezorgd aan de Regionale Directie van het Toezicht op de Sociale Wetten.


Contact informatie