GR20180621 Punt 57: Leefmilieu - bossen - Moerasbos Appelterre - beheerovereenkomst met 't Chiropaksken vzw - goedkeuring (datum van publicatie 05/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het ontwerp van overeenkomst tussen de stad Ninove en ’t Chiropaksken vzw voor het gebruik van een stuk Moerasbos in de J.B. Van Langenhaeckestraat in Appelterre-Eichem en kadastraal gekend onder Ninove, 9e afdeling, sectie A, nummers 463, 464, 475, 476, 477a, 477b, 478, 480a, 480b, 10e afdeling, sectie B, nummers 91 en 92 voor een oppervlakte van 2,34 ha;

Overwegende dat de gronden van het Moerasbos in Appelterre eigendom zijn van de stad Ninove;

Overwegende dat de voorbije jaren in samenspraak met ’t Chiropaksen vzw in het Moerasbos in Appelterre achtereenvolgens populieren werden gerooid, heraangeplant met inheemse struiken en bomen, een planken pad aangelegd, picknicktafels en zitbanken geplaatst;

Overwegende dat ’t Chiropaksken vzw graag het moerasbos van Appelterre verder wil onderhouden en beheren om dit bos zowel ecologisch en educatief te versterken zodat het een meerwaarde vormt voor de buurt;

Overwegende dat er jaarlijks een op basis van een werkingsverslag een toelage van €500 kan uitbetaald worden aan ’t Chiropaksken vzw;

Overwegende dat er geen kredieten voorzien zijn in het budget 2018, op de algemene rekening 649100 van het beleidsitem 034900 en de actie 4/8/2/4 (in Appelterre een speelbos inrichten) maar via interne budgetwijziging €500 kan verschoven worden van algemene rekening 649100 van het beleidsitem 034900 en de actie 4/8/1/1 (het biodiversiteitscharter ondertekenen en acties eraan verbonden uitvoeren);

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De ontwerpovereenkomst goed te keuren tussen de stad Ninove en ’t Chiropaksken vzw voor het gebruik en het beheer van het Moerasbos in Appelterre en kadastraal gekend onder Ninove, 9e afdeling, sectie A, nummers 463, 464, 475, 476, 477a, 477b, 478, 480a, 480b, 10e afdeling, sectie B, nummers 91 en 92 voor een oppervlakte van 2,34 ha.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om uitvoering te geven aan de overeenkomst en de overlegcommissie samen te stellen.

Artikel 3

’t Chiropaksken vzw heeft recht op een jaarlijkse toelage van €500.

Artikel 4

Via budgetwijziging zal €500 verschoven worden van algemene rekening 649100 van het beleidsitem 034900 en de actie 4/8/1/1 (het biodiversiteitscharter ondertekenen en acties eraan verbonden uitvoeren) naar algemene rekening 649100 van het beleidsitem 034900 en de actie 4/8/2/4 (in Appelterre een speelbos inrichten).


Contact informatie