GR20180621 Punt 44: Mobiliteit - Neigem - zone 30 - stadswegen - goedkeuring (datum van publicatie 05/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat dit reglement betrekking heeft op stadswegen;

Overwegende dat het aangewezen is de bestaande snelheidsbeperkingen op gemeentewegen te herbekijken in het kader van verkeersveiligheid en harmonisering op gemeentewegen;

Overwegende dat het aangewezen is afzonderlijke snelheidsplannen per deelgemeente op te maken exclusief de bebouwde kommen en bestaande zone 30;

Overwegende dat het wenselijk is om in Neigem op volgende locaties een zone 30 in te voeren:

Zone 1:

Kruispunt Kantonstraat/Halsesteenweg N28.Kruispunt Kantontstraat/Brusselseheerweg.Kruispunt Pastorijstraat/Halsesteenweg N28Brusselseheerweg huisnummer 124;

Zone 2:

Brusselseheerweg huisnummer 87Brusselseheerweg huisnummer 63 – 65Brusselseheerweg 64;

Deze zone 30 wordt gesignaleerd door middel van de verkeersborden F4a en F4b;

Besluit:

met 19 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Van Den Neucker Annelies)

2 nee-stemmen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

10 onthoudingen (Corijn Rudy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Roelandt Luc)

Artikel 1

Alle bestaande aanvullende reglementen op de politie van het verkeer inzake snelheidsbeperkingen op onderstaande locaties voor de deelgemeente Neigem worden opgeheven met uitzondering van de bebouwde kommen en bestaande zone 30.

Artikel 2

In de deelgemeente Neigem wordt op onderstaande locaties de snelheid beperkt tot 30 km/uur.

Deze zone 30 wordt gesignaleerd door middel van de verkeersborden F4a en F4b:

Zone 1:

Kruispunt Kantonstraat/Halsesteenweg N28.Kruispunt Kantontstraat/Brusselseheerweg.Kruispunt Pastorijstraat/Halsesteenweg N28Brusselseheerweg huisnummer 124;

Zone 2:

Brusselseheerweg huisnummer 87Brusselseheerweg huisnummer 63 – 65Brusselseheerweg 64;

Artikel 3

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbank van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Signalisatiedienst Stad Ninove, Politie Ninove.


Contact informatie