GR20180621 Punt 35: Mobiliteit - Ninove - Fabriekstraat - opheffing gemeenteraadsbeslissing 23 november 2017 - goedkeuring nieuw gemeenteraadsbesluit - stadswegen (datum van publicatie 05/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat de gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2017 inzake de invoering van parkeerverbod in de Fabriekstraat te Ninove wordt opgeheven en dit om de hierondervermelde reden;

Overwegende dat het hierondervermelde voorstel van gemeenteraadslid Guy D’haeseleer in gemeenteraadszitting van woensdag 28 maart 2018 werd goedgekeurd:

“Motivatie :

Op 21 september 2017 keurde de gemeenteraad een parkeerverbod goed in de Fabriekstraat. Het oorspronkelijke voorstel tot algemeen parkeerverbod, dat gunstig advies kreeg van de verkeerscommissie op 10 mei 2017 (waarvan het verslag werd goedgekeurd door het Schepencollege op 13 juni 2017), werd gewijzigd in die zin dat het verbod enkel zou gelden voor vrachtwagens en niet voor personenwagens.

Momenteel geldt er echter volgens de aanwezige verkeersborden een algemeen parkeerverbod, hetgeen dus niet in overeenstemming is met het gemeenteraadsbesluit.

Bij een parkeerverbod is het echter wettelijk niet mogelijk om een uitzondering te voorzien voor personenwagens. De enige oplossing die hiervoor bestaat is om parkeervakken te voorzien in de Fabriekstraat, voorzien van het bord E9b. Mijn voorstel is dan ook om deze regeling toe te passen zodat personenwagens wel degelijk kunnen parkeren.

Het zou onder andere een oplossing bieden voor de vissersclub (Ninofish) die vanaf april om de 14 dagen viswedstrijden organiseren op de Dender ter hoogte van de vroegere Fabelta.“

Het voorstel van raadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove) wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2017 betreffende parkeerverbod in de Fabriekstraat te Ninove worden opgeheven.

Artikel 2

In de Fabriekstraat te Ninove wordt een parkeerverbod ingevoerd:

kant stadsmagazijn: vanaf kruispunt Désiré De Bodkaai/Fabriekstraat tot kruispunt Fabriekstraat/Meerbekeweg

Signalisatie: E1 met onderbord type Xa en Xb

kant Fabeltasite: voorbij kruispunt Fabriekstraat/Meerbekeweg tot voor het kruispunt Fabriekstraat/Dendermeersen

Signalisatie: E1 met onderbord type Xa en type Xb

kant Fabeltasite: voorbij kruispunt Fabriekstraat/Dendermeersen

Signalisatie: E1 met onderbord type Xa

kant Fabeltasite: vanaf einde gemarkeerde parkeerplaatsen tot voor het kruispunt

Désiré De Bodtkaai

Signalisatie: E1 met onderbord type Xa

Artikel 3

In de Fabriekstraat te Ninove wordt langs de kant van de Fabeltasite, rechtover huisnummer 25, 6 gemarkeerde parkeerplaatsen ingericht:

* Signalisatie: E9a met onderbord type Xc, 36 meter.

Artikel 4

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, Signalisatiedienst Stad Ninove.


Contact informatie