GR20180621 Punt 32: Openbare werken - omgevingswerken op de wijk Witherenstraat - verkaveling Denderhoutembaan te Ninove - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de publieke partners SHM Ninove Welzijn, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Overwegende dat SOLVA langs de Denderhoutembaan een verkaveling realiseerde waarin Ninove Welzijn een sociaal huisvestingsproject realiseerde;

Overwegende dat volgens de verkavelingsvoorschriften tussen de geplande appartementsblokken een centraal park moet aangelegd worden dat later kosteloos zal overgedragen worden aan de stad conform het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen voor sociale woonwijken;

Gelet op de collegebeslissing van 15 januari 2013 waarin beslist werd dat de stad principieel akkoord gaat om voor 33% mee in het project voor de aanleg van de centrale parkzone binnen de door SOLVA aangelegde verkaveling langs de Denderhoutembaan te investeren en dat het ontwerp ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2014 waarin volgend standpunt werd ingenomen voor de financiering van de parkzone:

-de bijdrage van de stad Ninove voor de aanleg van de centrale parkzone in de verkaveling Solva, op het terrein van Ninove Welzijn bedraagt € 100.000 en is opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019

-de centrale parkzone kan naderhand kosteloos overgedragen worden aan de stad, mits het park in basisuitrusting voorzien wordt van wandelpaden, openbare verlichting, fietsstandplaatsen, zitbanken en vuilniskorven

-de bijdrage van de stad Ninove moet aangewend worden om een meerwaarde te creëren op de basisuitrusting, door in het park twee petanquevelden, een omnisportveld en een speelhoek te voorzien;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 april 2014 waarin werd beslist het omnisportveld tot een gedraineerd grasveld te beperken en dat op basis van het voor 2015 beschikbare budget, in overleg met de diensten leefmilieu, sport, jeugd en mobiliteit een voorstel zal uitgewerkt worden;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 september 2014 waarbij werd beslist het omnisportveld, de tovercirkel en het petanqueveld uit het ontwerp te verwijderen en enkel een gedraineerd bespeelbaar grasveld te behouden evenals de basisuitrusting, hetzij groen, paden, banken, vuilbakken, fietsenrekken;

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de SHM Ninove Welzijn en de stad Ninove de voorziene omgevingswerken in de wijk in het algemeen belang samen wensen uit te voeren en dat daarom op 30 mei 2018 door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen een samenwerkingsovereenkomst werd opgesteld die na goedkeuring door alle samenwerkende partners zal ondertekend worden;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst waaruit blijkt dat de uit te voeren infrastructuurwerken de aanleg van de private en openbare parkeerplaatsen bij de sociale huurwoningen in de wijk betreft alsook de aanleg van het centraal park dat naast groenaanleg ook de nodige voorzieningen voor het bufferen en infiltreren van regenwater, fiets- en wandelpaden en speelvoorzieningen voorziet;

Overwegende dat het centraal park dienstig is voor de volledige wijk en dat daarom een verdeelsleutel werd vastgelegd conform de momenteel geldende regelgeving. Het niet subsidieerbare deel van dit park wordt ten laste genomen door de stad Ninove;

Overwegende dat de kosten als volgt verdeeld worden:

-private parkeerplaatsen en werken op privaat terrein: 100% ten laste van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn

-openbare parkeerplaatsen: 100% ten laste van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

-het centraal park: 60% voor VMSW, 40 % voor de stad Ninove, op voorwaarde dat de werken gegund kunnen worden voor eind 2018.

Overwegende dat wijzigingen aan de geldende wetgeving ook wijzigingen aan deze kostenverdeling met zich kunnen meebrengen;

Overwegende dat de VMSW wordt aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdrachten als opdracht gevend bestuur op te treden, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten;

Overwegende dat de maatschappij instaat voor het uitschrijven van de gunningsprocedure, de opening der inschrijvingen, het opmaken van het gunningsverslag en de toewijzing van de opdracht als één ondeelbaar geheel;

Overwegende dat de maatschappij de opdracht slechts zal betekenen na het akkoord van de partners over het gunningsvoorstel en het gedeelte van de werken ten hunnen laste;

Overwegende dat de partners, waaronder de stad, moeten instaan voor de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de werken dat volledig op gedeeltelijk ten hunnen laste is en tevens instaan voor de studie van het deel van de werken ten hunnen laste;

Overwegende dat de leidend ambtenaar van het project wordt aangesteld door de VMSW maar dat voor beslissingen die betrekking hebben op het deel van de werken ten laste van de partners voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies zal vragen aan de betrokken partner;

Overwegende dat elke partner het ereloon van de ontwerper draagt op dat deel der werken ten hunnen laste;

Overwegende dat de VMSW instaat voor het toezicht op de werken die geheel of gedeeltelijk ten laste van het Vlaamse Gewest zijn maar de partners kunnen op eigen kosten bijkomend toezicht laten houden;

Overwegende dat de veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking door de VMSW zal worden aangesteld. Indien vereist voor de woningbouw en de infrastructuur samen;

Overwegende dat de stad de kosten van de veiligheidscoördinatie voor het deel ten hare laste moet betalen;

Overwegende dat de leidende ambtenaar, de VMSW, over het al dan niet toestaan van de voorlopige en definitieve aanvaarding zal beslissing voor de ganse aanneming en de vrijgave van de borgtocht op de ganse aanneming;

Overwegende dat de VMSW aan de stad Ninove, met het oog op de opleveringen, een afschrift van de processen-verbaal zal overhandigen en alle partijen tijdig moet uitnodigen voor een plaatsbezoek om opmerkingen te formuleren en desnoods een duidelijke verantwoording te laten opnemen in het proces-verbaal;

Overwegende dat het de leidend ambtenaar is die beslist om al dan niet over te gaan tot oplevering;

Overwegende dat in het totaalbudget van de meerjarenplanning 2014-2019 voldoende kredieten ter beschikking zijn onder de enveloppe WEG 2014/001, subproject 005, AR 222007, BI 068000 en actie 4/1/4/11 voor het uitvoeren van deze opdracht in het kader van infrastructuurwerken woningbouwproject Witherenstraat;

Besluit:

met 23 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

8 onthoudingen (Corijn Rudy, Malfroot Ilse, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Artikel 1

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn en de stad Ninove, opgesteld in het kader van de samenwerking voor de uitvoering van omgevingswerken op de wijk “Witherenstraat” (verkaveling Denderhoutembaan) te Ninove, wordt goedgekeurd evenals de daarin opgenomen kostenverdeling als volgt:

-private parkeerplaatsen en werken op privaat terrein: 100% ten laste van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn

-openbare parkeerplaatsen: 100% ten laste van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

-het centraal park: 60% voor VMSW, 40 % voor de stad Ninove, op voorwaarde dat de werken gegund kunnen worden voor eind 2018.

Artikel 2

Bij eventuele wijziging aan de kostenverdeling voor het centrale park, ten gevolge van wijzigende wetgeving, dient de samenwerkingsovereenkomst opnieuw onderhandeld te worden.

Artikel 3

Deze gemeenteraadsbeslissing wordt samen met een door de stad Ninove ondertekende samenwerkingsovereenkomst opgestuurd naar de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel, ter attentie van de heer ir. Bart Velleman, afdelingshoofd van de afdeling Projectrealisatie, die de infrastructuurwerken uitvoert voor rekening van het Vlaamse Gewest.


Contact informatie