GR20180621 Punt 22: Ruimtelijke ordening - RUP 'paarse vlekjes' - deelplan De Kloef - definitieve vaststelling (datum van publicatie 05/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in het bijzonder tittel II, hoofdstuk II, afdeling 4, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 juni 2014 tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ‘paarse vlekjes’ in Ninove;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 juli 2014 tot gunning van de opdracht voor opmaak van het RUP ‘paarse vlekjes’ aan Solva;

Overwegende dat het voorontwerp voor het RUP ‘paarse vlekjes’ tot stand is gekomen na veelvuldig overleg tussen de ruimtelijke planner Alexander De Wit van Solva, de stad en de eigenaars zodat ambachtelijke zones op het grondgebied van Ninove geëvalueerd werden om achterhaalde ambachtelijke zones te herbestemmen en om de bedrijfsfunctie te bestendigen al dan niet met randvoorwaarden om een optimale afstemming op de omgeving te garanderen;

Overwegende dat dit vooronderzoek geresulteerd heeft in een voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’ voor volgende sites:

deelplan De Kloefdeelplan Centrum Meerbekedeelplan Centrum Denderwindekedeelplan voormalig slachthuis Denderwindekedeelplan Leopoldstraatdeelplan Ring-Oost/West;

Gelet op de beslissing van het departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling omgevingsplanning en -projecten van 6 april 2017 waarin gesteld wordt dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijk negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2017 houdende de principiële goedkeuring van het voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2017 houdende de goedkeuring om de achterste zonegrens ten voordele van de eigenaar van de paarse vlek 7m dieper te verplaatsen waardoor de totale diepte van het industriegebied, gemeten vanaf hoekpunt perceel 559w met de kloef, ca. 98.8m bedraagt;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen omtrent het voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’ overeenkomstig artikel 2.2.13 van de VCRO op 13 juni 2017 een plenaire vergadering heeft gehouden; dat het voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’ in het kader van deze plenaire vergadering voorafgaandelijk voor advies aan de deputatie, de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, de GECORO en verschillende andere instanties werd voorgelegd;

Gelet op de plenaire vergadering van 13 juni 2017 over het voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’ met als conclusie dat het voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’ voor voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad kan voorgelegd worden, mits aanpassingen uit te voeren nav de gegeven opmerkingen uit de plenaire vergadering;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 juli 2017 waarin een standpunt ingenomen wordt over enkele deelplannen van het voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’ nav opmerkingen uit de plenaire vergadering;

Overwegende dat het voorontwerp RUP aangepast werd aan de opmerkingen van de plenaire vergadering en het derhalve in aanmerking komt voor voorlopige vaststelling door de gemeenteraad;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 14 december 2017 om het ontwerp van RUP ‘paarse vlekjes’, bestaande uit een toelichtingnota en stedenbouwkundige voorschriften met grafische plannen voor deelplan De Kloef, voor deelplan Centrum Denderwindeke, voor deelplan Centrum Meerbeke, voor deelplan Leopoldstraat, voor deelplan Ring-Oost/West, en voor deelplan voormalig slachthuis Denderwindeke, voorlopig te aanvaarden;

Gelet op het openbaar onderzoek dat voor dit RUP gehouden werd van 29 januari 2018 tot en met 29 maart 2018, waarbij het dossier ter inzage lag op de dienst ruimtelijke ordening en in de bibliotheek, waarbij het openbaar onderzoek ter kennisgeving gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, in Het Nieuwsblad, De Morgen, Het Laatste Nieuws, in het infoblad van de stad en op de stedelijke website en waarvoor een informatievergadering voor het publiek gehouden werd op 24 januari 2018;

Gelet op de vergadering van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van 16 mei 2018 waarbij alle ingediende adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld werden en waarin een gemotiveerd advies voor de gemeenteraad uitgebracht werd;

Gelet op de vergadering van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van 18 september 2014 waarbij alle ingediende adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld werden en waarin volgend gemotiveerd conclusie-advies voor de gemeenteraad uitgebracht werd:

‘Gelet op

de ingediende ontvankelijke adviezen, gevoegd in bijlage:

Departement omgevingProvincie Oost-VlaanderenProvincie Vlaams-BrabantGemeente RoosdaalStad Geraardsbergen

de ingediende ontvankelijke bezwaren, gevoegd in bijlage:

Bezwaar Matthijs-Courtmans voor deelplan de KloefBezwaar Hendrickx-Janssens voor deelplan de KloefBezwaar Immo Georges Smet voor deelplan Centrum MeerbekeBezwaar De Smet voor deelplan Centrum MeerbekeBezwaar Bouvaert voor deelplan Centrum DenderwindekeBezwaar De Vriendt-Beeckmans voor deelplan Ring-Oost en Ring-WestBezwaar De Mol voor deelplan Ring-Oost en Ring-WestBezwaar Vernaco voor deelplan Leopoldstraat2 opmerkingen van Pieter De Leeuw voor deelplan de Kloef

en rekening houdende met de gevoerde bespreking

geeft de GECORO UNANIEM volgend advies voor het RUP ‘Paarse Vlekjes’ voor wat betreft:

Deelplan De KloefNiet akkoord te gaan met de gevraagde aanpassingen, aangehaald in de bezwaarschriften, voor wat betreft:Uitbreiding zone bedrijvigheidOnvoldoende bufferingVisuele hinderInterpretatie diepte industriezoneAkkoord te gaan met de argumenten, aangehaald in de bezwaarschriften, voor wat betreft:Het gebruik van de Kloef als ontsluiting terreinDe hoofdbestemming van wonen in de omgevingDe aanpassing van de bouwhoogte van 6m naar 7m

Deelplan Centrum Meerbeke
(Gecoro-lid Bart Meganck verlaat de vergadering en is niet aanwezig voor de advisering van dit deelplan)Niet akkoord te gaan met de gevraagde aanpassingen, aangehaald in de bezwaarschriften, voor wat betreft:De toelating van autonome kantorenDe aanpassing van de afstand van gebouwen tot de zonegrensDe vervanging van deel groene overdrukzone in woongebiedDe bepalingen ivm bouwmogelijkheden voor de woonzone langs de HalsesteenwegDe opsplitsing van perceel 280W in 2 verschillende zonesDe onrealistische voorstelling van het ontwerpend onderzoekDe inrichting van perceel 280WDe interpretatie van besluit Onroerend ErfgoedHet huishoudelijk reglement van de gecoroDe afschrikking van mogelijke kopersDe toelating voor het bouwen van bijkomende hoofdvolumesAkkoord te gaan met de gevraagde aanpassingen, aangehaald in het bezwaarschrift, voor wat betreft:De dubbele vermelding van autonome kantoren. De voorschriften moeten aangepast worden zodat deze niet mogelijk zijn. Enkel bedrijfsgebonden kantoren zijn toegelaten.De oppervlaktebeperking voor bedrijfsgebonden kantoren. Er wordt geen oppervlaktebeperking voor bedrijfsgebonden kantoren opgelegd. Op deze manier kunnen de bedrijfsgebonden kantoren ruimtelijk losgekoppeld worden van het feitelijk bedrijfsgebouwDe verduidelijking in de toelichtingsnota over de aanwezigheid van een autoherstelplaats van slechts 25 m²De correctie van vermelding van de Edingsesteenweg ipv Halsesteenweg (zie toelichting zone voor wonen)

Deelplan Centrum DenderwindekeAkkoord te gaan met gevraagde aanpassingen, aangehaald in het bezwaarschrift, voor wat de groenbuffer betreft.Akkoord te gaan met de aanpassing in voorschrift 1.2.2 voor wat de verwijzing naar het groenscherm betreft, namelijk ‘artikel 4’ moet wijzigen naar ‘artikel 3’

Deelplan voormalig slachthuis DenderwindekeGunstig advies

Deelplan LeopoldstraatNiet akkoord te gaan met gevraagde aanpassingen, aangehaald in het bezwaarschrift, voor wat betreft:De achterste perceelsgrensDe weergave van de verhardingDe aanpassing van groenscherm om parkeren erin mogelijk te makenAutonome kantorenCentrale toegangAkkoord te gaan met de gevraagde aanpassingen, aangehaald in het bezwaarschrift, voor wat betreft:De afwijking om ifv de vrije doorgang voor brandweer en hulpdiensten langsheen bestaande gebouwen de buffer te onderbrekenDe plaatsing van hoogspanningscabines in groenscherm, zolang ze in hun uitbaring en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het normale gebruik van de bufferzoneDe oppervlaktebeperking voor bedrijfsgebonden kantoren. Er wordt geen oppervlaktebeperking voor bedrijfsgebonden kantoren opgelegd. Op deze manier kunnen de bedrijfsgebonden kantoren ruimtelijk losgekoppeld worden van het feitelijk bedrijfsgebouw

Deelplan Ring-Oost en Ring-WestNiet akkoord te gaan met de gevraagde aanpassingen, aangehaald in de bezwaarschriften, voor wat betreft:De algemene bepalingenDe gebundelde in- en uitgangen via Ring-Oost en Ring-WestDe hoofdbestemming van zone voor lokale bedrijvigheidDe nevenbestemming van zone voor lokale bedrijvigheidDe zone voor groenbufferDe toelichtingsnotaDe niet-verordende kaartenbundelOntoegankelijkheid/onmogelijkheid tot exploitatieBestendiging kleinhandelsfunctieMogelijkheid autonome kantorenAkkoord te gaan met een verduidelijking, aangehaald in de bezwaarschriften, voor wat betreft:De inrichting van de zone voor lokale bedrijvigheid, namelijk ‘de afstand tot de zonegrens bedraagt minstens de hoogte van het gebouw en minimaal 5m’.De oppervlaktebeperking voor bedrijfsgebonden kantoren. Er wordt geen oppervlaktebeperking voor bedrijfsgebonden kantoren opgelegd. Deze aanpassing dient in alle deelplannen uitgevoerd te worden.’

Gelet op de collegebeslissing van 5 juni 2018 waarbij van dit eindadvies van de gecoro kennis werd genomen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2018 waarbij van dit eindadvies van de gecoro kennis werd genomen;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad voorstelt om het voorlopig vastgesteld RUP voor deelplan De Kloef aan te passen aan het eindadvies van de gecoro;

Overwegende om dit voorstel van aanpassing van RUP definitief vast te stellen;

Besluit:

met 21 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

8 onthoudingen (Corijn Rudy, Malfroot Ilse, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Artikel 1

Het voorlopig vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘paarse vlekjes’ – deelplan De Kloef wordt aangepast conform het eindadvies van de gecoro. Dit aangepast gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan – deelplan De Kloef wordt definitief vastgesteld.

Artikel 2

Het voorlopig vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘paarse vlekjes’ – deelplan De Kloef wordt onmiddellijk na definitieve vaststelling bij aangetekende zending bezorgd aan de deputatie van Oost-Vlaanderen en aan de Vlaamse Regering.

 


Contact informatie