GR20180621 Punt 21: Ruimtelijke ordening - RUP 'paarse vlekjes' - advies gecoro - kennisname (datum van publicatie 05/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in het bijzonder tittel II, hoofdstuk II, afdeling 4, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 juni 2014 tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ‘paarse vlekjes’ in Ninove;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 juli 2014 tot gunning van de opdracht voor opmaak van het RUP ‘paarse vlekjes’ aan Solva;

Overwegende dat het voorontwerp voor het RUP ‘paarse vlekjes’ tot stand is gekomen na veelvuldig overleg tussen de ruimtelijke planner Alexander De Wit van Solva, de stad en de eigenaars zodat ambachtelijke zones op het grondgebied van Ninove geëvalueerd werden om achterhaalde ambachtelijke zones te herbestemmen en om de bedrijfsfunctie te bestendigen al dan niet met randvoorwaarden om een optimale afstemming op de omgeving te garanderen;

Overwegende dat dit vooronderzoek geresulteerd heeft in een voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’ voor volgende sites:

deelplan De Kloefdeelplan Centrum Meerbekedeelplan Centrum Denderwindekedeelplan voormalig slachthuis Denderwindekedeelplan Leopoldstraatdeelplan Ring-Oost/West;

Gelet op de beslissing van het departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling omgevingsplanning en -projecten van 6 april 2017 waarin gesteld wordt dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijk negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2017 houdende de principiële goedkeuring van het voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’;

Gelet op de plenaire vergadering van 13 juni 2017 over het voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’ met als conclusie dat het voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’ voor voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad kan voorgelegd worden, mits aanpassingen uit te voeren nav de gegeven opmerkingen uit de plenaire vergadering;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 juli 2017 waarin een standpunt ingenomen wordt over enkele deelplannen van het voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’ nav opmerkingen uit de plenaire vergadering;

Overwegende dat het voorontwerp RUP aangepast werd aan de opmerkingen van de plenaire vergadering en het derhalve in aanmerking komt voor voorlopige vaststelling door de gemeenteraad;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 14 december 2017 om het ontwerp van RUP ‘paarse vlekjes’, bestaande uit een toelichtingnota en stedenbouwkundige voorschriften met grafische plannen voor deelplan De Kloef, voor deelplan Centrum Denderwindeke, voor deelplan Centrum Meerbeke, voor deelplan Leopoldstraat, voor deelplan Ring-Oost/West, en voor deelplan voormalig slachthuis Denderwindeke, voorlopig vast te stellen;

Gelet op het openbaar onderzoek dat voor dit RUP gehouden werd van 29 januari 2018 tot en met 29 maart 2018, waarbij het dossier ter inzage lag op de dienst ruimtelijke ordening en in de bibliotheek, waarbij het openbaar onderzoek ter kennisgeving gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, in Het Nieuwsblad, De Morgen, De Standaard, in het infoblad van de stad en op de stedelijke website en waarvoor een informatievergadering voor het publiek gehouden werd op 24 januari 2018;

Gelet op de vergadering van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van 16 mei 2018 waarbij alle ingediende adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld werden en waarin een gemotiveerd advies voor de gemeenteraad uitgebracht werd;

Besluit:

met 21 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

8 onthoudingen (Corijn Rudy, Malfroot Ilse, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van het gemotiveerd advies van de GECORO inzake de ingediende adviezen, opmerkingen en bezwaren voor het RUP ‘paarse vlekjes’ voor

deelplan De Kloefdeelplan Centrum Meerbekedeelplan Centrum Denderwindekedeelplan voormalig slachthuis Denderwindekedeelplan Leopoldstraatdeelplan Ring-Oost/West;


Contact informatie