GR20180621 Punt 15: GAS - addendum protocolakkoord inbreuken verkeer (datum van publicatie 05/09/2018)

De gemeenteraad,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2015 waarbij de gewijzigde en gecoördineerde politieverordening voor de bestrijding van verschillende vormen van overlast werd goedgekeurd;

Gelet op het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties inbreuken verkeer afgesloten tussen de stad Ninove en de procureur des Konings van het Parket Oost-Vlaanderen op 18 december 2015, bekrachtigd door de gemeenteraad, in het bijzonder artikel 5 met betrekking tot wijzigingen aan het protocolakkoord;

Gelet op een aantal tekortkomingen in het koninklijk besluit van 9 maart 2014 en onvolledigheden in het protocolakkoord Verkeer, hierdoor moeten enkele errata en toevoegingen worden aangebracht aan het protocolakkoord;

Gelet op het ontwerp addendum aan het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties inbreuken verkeer, als essentieel onderdeel gemengde inbreuken van de politieverordening voor de bestrijding van verschillende vormen van overlast (gemeentelijke administratieve sancties);

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

Het addendum aan het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

inbreuken verkeer wordt goedgekeurd.


Contact informatie