GR20180621 Punt 10: Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoudswerken aan betonverhardingen - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht (datum van publicatie 05/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Overwegende dat er voor de veiligheid van de weggebruilkers regelmatig betonherstellingen aan de wegen dienen te gebeuren;

Overwegende dat deze werken niet in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd zodat het aangewezen is om hiervoor een beroep te doen op een gespecialiserde firma;

Overwegende dat het wenselijk is om deze opdracht uit te schrijven voor het dienstjaar 2018, eventueel verlengbaar voor een 2e, 3e en 4e jaar, zoals voorzien onder artikel 57 van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016;

Overwegende dat deze opdracht kan worden geraamd op € 277.406,35, inclusief btw voor het dienstjaar 2018;

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure met nationale bekendmaking;

Gelet op het bestek;

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2018, enveloppe WEG2014/001/003, algemene rekening 224007, beleidsitem 020000 en actieplan 4/1/2/1 “onderhoud van wegenis: kws, beton, slemlagen, mesh-track, plaatsen greppels en borduren, herstellen voegvullingen”;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De uitvoering van onderhoudswerken aan betonverhardingen in groot Ninove, geraamd op
€ 277.406,35, btw inclusief voor 2018, wordt goedgekeurd en is eventueel verlengbaar voor een 2e, 3e en 4e jaar.

Artikel 2

Voornoemde opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure met nationale bekendmaking.

Artikel 3

De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.

Artikel 4

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.

 


Contact informatie