GR20180621 AP1: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en openbare werken m.b.t. het ontbreken van voetpaden langs drukke verbindingswegen (datum van publicatie 05/09/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie:

Tijdens de infovergadering in Denderwindeke waar snelheidsremmende maatregelen werden voorgesteld in de Krepelstraat, werd de opmerking gemaakt dat men er al 47 jaar wacht op voetpaden, ook al zouden die al meermaals zijn beloofd. De Krepelstraat is inderdaad een zeer drukken verbindingsweg waar voetgangers, minder mobiele mensen, kinderen, ouders met kinderkoets en noem maar op, noodgedwongen op straat moeten stappen, terwijl ze bij momenten rakelings worden voorbijgereden door gehaaste automobilisten en zelfs vrachtwagens. Dit is levensgevaarlijk en onhoudbaar. De snelheidsremmende maatregelen gaan daar ook niets aan veranderen.

Toelichting:

Net als een meerderheid van de aanwezige mensen, hebben ook wij begrip voor het feit dat de stad afhankelijk is van investeringsprogramma’s van partners zoals RioP. Het zou dus inderdaad niet getuigen van goed bestuur om degelijke voetpaden aan te leggen als de kans bestaat dat die korte tijd later worden opgebroken voor de aanleg van nutsvoorzieningen of rioleringen. Maar voor ons betekent dat niet dat we lijdzaam moeten blijven toezien hoe zwakke weggebruikers hun leven in gevaar brengen. In afwachting van definitieve voetpaden, is het verantwoord om bermen deels (tijdelijk) te verharden zodat zwakke weggebruikers zich op een veilige manier kunnen verplaatsen. Wij laten het aan de wijsheid van de diensten over om de breedte te bepalen in functie van wat mogelijk is. Wanneer er voor de aanleg van de definitieve voetpaden echter onteigeningen nodig zouden zijn, kan die procedure uiteraard ook nu al worden opgestart voor de aanleg van een voldoende breed tijdelijk verhard voetpad. Ook het materiaalgebruik laten we over aan de wijsheid van de diensten.

Motie:

De gemeenteraad geeft het CBS de opdracht om alle drukken verbindingswegen waar nog geen (tijdelijk verharde) voetpaden aanwezig zijn, langs minstens één zijde te voorzien van een voldoende breed voetpad (minimaal 1m), verhard met een tijdelijke verharding.”


Contact informatie