GR20180621: agenda

Politie

1. Politie - begrotingsrekening 2017 - vaststelling

2. Politie - begrotingswijziging 2018 gewone en buitengewone dienst - vaststelling

3. Politie - personeel - vacante betrekkingen in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de dienst operaties - aspirantenmobiliteit

4. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het administratief en logistiek kader - niveau C - Assistent - dienst beleid, beheer & ondersteuning

5. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

6. Secretariaat - Ilva - AV - maandag 25 juni 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

7. Secretariaat - Gemeentelijke Holding NV- AV - woensdag 27 juni 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

Logistiek/overheidsopdrachten

8. Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van de Moeremanssite - goedkeuring principe - goedkeuring verkoopbelofte

9. Logistiek/overheidsopdrachten - gebruik van een perceel stadseigendom te Meerbeke - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-overeenkomst

10. Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoudswerken aan betonverhardingen - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

Personeelsdienst

11. Personeel - goedkeuring functiebeschrijving adjunct financieel directeur

12. Personeel - rechtswege benoeming financieel directeur - kennisname

13. Personeel - kennisgeving toepassing artikel 19 paragraaf 2 rechtspositieregeling

Integrale veiligheid

14. GAS - wijziging en coördinatie GAS reglement - goedkeuring

15. GAS - addendum protocolakkoord inbreuken verkeer

Patrimonium

16. Patrimonium - DBFM - SBS De Lettertuin - clusterovereenkomst tussen Stad Ninove, Stad Gent en AGION - goedkeuring

Financiën

17. Financiële dienst - stad Ninove - jaarrekening 2017 - vaststelling

18. Financiële dienst - AGB Ninove - jaarrekening 2017 - goedkeuring

19. Financiële dienst - OCMW - jaarrekening 2017 - kennisname

20. Gemeentebelastingen - contante belasting op het vervoeren van personen met een politievoertuig - invoering

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

21. Ruimtelijke ordening - RUP 'paarse vlekjes' - advies gecoro - kennisname

22. Ruimtelijke ordening - RUP 'paarse vlekjes' - deelplan De Kloef - definitieve vaststelling

23. Ruimtelijke ordening - RUP 'paarse vlekjes' - deelplan Centrum Denderwindeke - definitieve vaststelling

24. Ruimtelijke ordening - RUP 'paarse vlekjes' - deelplan Centrum Meerbeke - definitieve vaststelling

25. Ruimtelijke ordening - RUP 'paarse vlekjes' - deelplan voormalig slachthuis Denderwindeke - definitieve vaststelling

26. Ruimtelijke ordening - RUP 'paarse vlekjes' - deelplan Leopoldstraat - definitieve vaststelling

27. Ruimtelijke ordening - RUP 'paarse vlekjes' - deelplan Ring-Oost/West - definitieve vaststelling

Omgeving

28. Omgeving - L/2018/1 positief planologisch attest met voorwaarden voor het uitbreiden van de On Line Fitness, Bovenhoekstraat 39 in Outer

29. Omgeving - OMV2018031199 - goedkeuring van de zaak van de wegen voor het heraanleggen met rioleringswerken van Hernof in Denderwindeke - aangevraagd door Aquafin nv - O/2018/102

Openbare werken

30. Openbare werken - heraanleg van het kerkplein in de deelgemeente Outer - goedkeuring ontwerp - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht en voorwaarden lastenboek

31. Openbare werken - omgevingswerken in de Witherenstraat - verkaveling Denderhoutembaan te Ninove - goedkeuring ontwerp - goedkeuring voorwaarden lastenboek en wijze van gunnen van de opdracht

32. Openbare werken - omgevingswerken op de wijk Witherenstraat - verkaveling Denderhoutembaan te Ninove - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de publieke partners SHM Ninove Welzijn, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de stad Ninove

Mobiliteit

33. Mobiliteit - Outer/Ninove - Bovenhoekstraat - Outerstraat - indelen in parkeervakken - goedkeuring

34. Mobiliteit - Denderwindeke - Krepelstraat - aanbrengen parkeervakken/fietssugestiestroken/verkeersremmende objecten - stadswegen

35. Mobiliteit - Ninove - Fabriekstraat - opheffing gemeenteraadsbeslissing 23 november 2017 - goedkeuring nieuw gemeenteraadsbesluit - stadswegen

36. Mobiliteit - Voorde - zone 50 - goedkeuring

37. Mobiliteit - Pollare - zone 30 - stadswegen - goedkeuring

38. Mobiliteit - Appelterre - zone 30 - stadswegen - goedkeuring

39. Mobiliteit - Appelterre - zone 50 - goedkeuring

40. Mobiliteit - Lieferinge - zone 30 - stadswegen - goedkeuring

41. Mobiliteit - Lieferinge - zone 50 - goedkeuring

42. Mobiliteit - Denderwindeke - zone 50 - goedkeuring

43. Mobiliteit - Denderwindeke - C43 - 50 km - goedkeuring

44. Mobiliteit - Neigem - zone 30 - stadswegen - goedkeuring

45. Mobiliteit - Meerbeke - zone 30 - stadswegen - goedkeuring

46. Mobiliteit - Meerbeke - zone 50 - goedkeuring

47. Mobiliteit - Ninove - zone 30 - stadswegen - goedkeuring

48. Mobiliteit - Ninove - zone 50 - goedkeuring

49. Mobiliteit - Okegem - zone 30 - stadswegen - goedkeuring

50. Mobiliteit - Okegem - zone 50 - goedkeuring

51. Mobiliteit - Nederhasselt - zone 30 - stadswegen - goedkeuring

52. Mobiliteit - Outer - zone 30 - stadswegen - goedkeuring

53. Mobiliteit - Outer/Nederhasselt - zone 50 - goedkeuring

54. Mobiliteit - Aspelare - zone 30 - stadswegen - goedkeuring

55. Mobiliteit - Aspelare - zone 50 - goedkeuring

56. Mobiliteit - Ninove - binnenplaats stadhuis Ninove (perceel 2de Afdeling Ninove - sectie B - nummer 1591W) 1 parkeerplaats uitsluitend voor dienstvoertuig (interventie) politie - maximale parkeerduur 1 uur - stadswegen

Leefmilieu

57. Leefmilieu - bossen - Moerasbos Appelterre - beheerovereenkomst met 't Chiropaksken vzw - goedkeuring

Lokale economie

58. Lokale economie - vernieuwd reglement ambulante handel en markten - goedkeuring

Vrijetijdszaken

Onderwijs

59. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schoolreglement - goedkeuring

60. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel - arbeidsreglement - goedkeuring

61. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - capaciteitsbepaling - inschrijvingsperiode

Sport

62. Sport - interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen - jaarrekening en jaarverslag 2017 - goedkeuring

63. Sport - oprichten sportinfrastructuur hockey op terreinen Outer "Leebeek" - toekennen investeringssubsidie

64. Sport - stedelijke sportaccommodatie Meerbeke - vernieuwen verlichting en gasconvectors - toekennen deel investeringssubsidie

Vragen, voorstellen en interpellaties

AP1. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en openbare werken m.b.t. het ontbreken van voetpaden langs drukke verbindingswegen

AP2. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van milieu m.b.t. overvolle vuilbakken tijdens evenementen


Contact informatie