GR20180524 Punt17: Cultuur - nieuwe straatnaam 'Mollekesweg' in Ninove - definitieve goedkeuring (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, gewijzigd bij decreet van 29 november 2002;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 maart 2018 waarbij principiële goedkeuring werd gegeven aan de vaststelling van de straatnaam ‘Mollekesweg’ voor het voetpad dat aangelegd is tussen de Nederwijk en de Mallaardstraat in Ninove;

Overwegende dat de naam ‘Mollekesweg’ refereert aan de nabijgelegen Emiel De Molstraat waarvan de nieuwe straat de voortzetting is;

Gelet op het openbaar onderzoek, ingesteld door het college van burgemeester en schepenen, van 26 maart 2018 tot 24 april 2018, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het amendement van raadslid Kurt Van Den Driessche (NVA) om de voetweg Mollekesweg te noemen;

Overwegende dat het amendement van raadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) met 24 ja-stemmen en 5 nee-stemmen werd aanvaard;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

Er wordt definitieve goedkeuring gehecht aan de vaststelling van de straatnaam ‘Mollekesweg’ voor het voetpad dat aangelegd is tussen de Nederwijk en Mallaardstraat in Ninove.


Contact informatie