GR20180524 Punt 4: Secretariaat - Ethias - algemene jaarvergadering - dinsdag 5 juni 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Ethias;

Gelet op de uitnodiging van 16 april 2018 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene jaarvergadering van Ethias op dinsdag 5 juni 2018 om 10.00 uur;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat

3. Kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat

4. Kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht

5. Statutaire benoemingen;

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

Besluit:

met 26 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

3 onthoudingen (Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene jaarvergadering van Ethias.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene jaarvergadering van Ethias op dinsdag 5 juni 2018 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ethias Verzekering, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik.


Contact informatie