GR20180524 Punt 16: Lokale Economie - detailhandel - kernversterkend beleid - oprichting VZW Centrummanagement - goedkeuring statuten (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de goedkeuring van het Strategisch Commercieel Plan voor detailhandel door de gemeenteraad van 23 februari 2017, waarin een analyse van de stand van zaken van de detailhandel en horeca in Ninove is beschreven, almede een wenselijk toekomstig perspectief is aangegeven en een actieplan kernversterking werd goedgekeurd waarin ook een versterking van het organisatorisch kader als actiepunt is opgenomen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2017 waarin goedkeuring wordt gehecht aan de acties en de tijdplanning voor de uitvoering van de prioritaire acties van het strategisch commercieel plan voor de detailhandel;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 november 2017 waarin het invoeren en heffen van een belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, verder genoemd “solidariteitsbijdrage” wordt goedgekeurd;

Gelet op het in het Strategisch Commercieel Plan geformuleerde uitgangspunt dat ook de handelaars zelf een belangrijke rol dienen te spelen binnen de werking van de het Ninoofse handelsapparaat;

Gelet op het uitgangspunt in het Strategisch Commercieel Plan dat met extra en vernieuwende evenementen, en met een sterke communicatie, de aantrekkingskracht van het kernwinkelgebied kan en moet toenemen;

Gelet op het gegeven dat handelaars en horecaondernemers historisch gezien het beste geplaatst zijn om deze evenementen te organiseren en de communicatie uit te voeren;

Gelet op het gegeven dat dit alleen kan plaatsvinden indien er sprake is van een daadkrachtige handelaarsorganisatie, waarin de krachten en de middelen worden gebundeld;

Gelet op de bereidheid van de vzw Verenigde handelaars Ninove en de vzw Handelswijk Rechteroever om samen te gaan in een nieuwe vzw, die ook openstaat voor de individuele handelaars binnen Shoppingcenter Ninia, en waarvan de voorgestelde statuten voorwerp uitmaken van dit gemeenteraadsbesluit;

Gelet op het gegeven dat de handelaars zelf de middelen hiervoor hebben bijeengebracht via de Solidariteitsbijdrage, en waarvan de voorgestelde subsidieovereenkomst eveneens voorwerp uitmaakt van dit gemeenteraadsbesluit;

Gelet op de presentatie van de statuten en het subsidiereglement door Mr. Wim Rasschaert aan de middenstandsraad 7 mei 2018 en de bespreking ervan;

Overwegende dat er kredieten zullen voorzien worden uit de inkomsten van de solidariteitsbijdrage;

Gelet op volgende amendementen:

raadslid K. Van Den Driessche – ‘samenwerkingsovereenkomst’ artikel 5 – 5.6 – ‘de stad verbindt zich ertoe om tijdens alle evenementen die worden georganiseerd, de openbare vuilnisbakken regelmatig leeg te maken en een systeem te ontwikkelen waarmee uitpuilende vuilbakken kunnen worden gemeld’

Dit amendement wordt met 2 ja-stemmen (J. Arents en K. Van Den Driessche (N-VA), 25 nee-stemmen (Open VLD, CD&V, Sp.a-Groen, Forza Ninove en de onafhankelijke raadsleden V. Vanderpoorten en R. Corijn) en 2 onthoudingen (A. Van Melkebeek (N-VA) en het onafhankelijk raadslid D. Souffriau) niet aanvaard

raadslid K. Van Den Driessche – ‘samenwerkingsovereenkomst’ artikel 3 –‘schrappen 2e deel 2e alinea: vanaf ‘zodat de financiële ondersteuning door de stad op termijn mogelijks kan worden afgebouwd’

Dit amendement wordt met 12 ja-stemmen (N-VA, Forza Ninove en de onafhankelijke raadsleden) en 16 nee-stemmen (Open VLD, CD&V en Sp.a-Groen) niet aanvaard

raadslid G. D’haeseleer – STATUTEN VZW - TITEL II – de leden - artikel 6 – toe te voegen: ‘onverenigbaarheid tussen gemeentelijke mandatars en lidmaatschap in raad van bestuur en algemene vergadering’

Dit amendement wordt met 15 ja-stemmen (N-VA, de onafhankelijke raadsleden, raadslid D. Vanderpoorten (Open VLD), raadslid F. Van Eeckhout (CD&V), raadslid L. Meert (Sp.a-Groen) en Forza Ninove) en 14 nee-stemmen (Open VLD (met uitzondering van raadslid D. Vanderpoorten), CD&V (met uitzondering van raadslid F. Van Eeckhout) en Sp.a-Groen (met uitzondering van raadslid L. Meert) aanvaard;

Besluit:

met 21 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

8 onthoudingen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Artikel 1

De statuten “vzw handelaars Ninove” worden goedgekeurd als volgt

STATUTEN VZW

Statuten “vzw [handelaars NINOVE]”

TITEL I – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1.

§1. De vereniging zonder winstgevend doel draagt de naam vzw “[handelaars NINOVE]”.

§2. Alle akten, facturen, aankondigingen en andere stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstgevend doel” of “vzw”.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te NINOVE,….

De algemene vergadering kan de zetel overbrengen naar een andere plaats op het grondgebied van de stad NINOVE. Dit besluit moet bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3

§1. De vereniging heeft tot doel op de ruimst mogelijke wijze bij te dragen tot het vergroten van de uitstraling en de commerciële dynamiek van het afgebakende kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove, zijnde :

Zone 1

Centrumlaan

Huisnummer 2 tot en met 50 (hoek Bevrijdingslaan))

Huisnummer 1 tot en met 103 (2e rotonde/ hoek Onderwijslaan)

Marktstraat

Volledig

Langemuntstraat

Volledig

Oudstrijdersplein

Volledig

Beverstraat

Volledig

Biezenstraat

Huisnummer 1 tot en met 13

Huisnummer 2 tot en met 20

Lavendelstraat

Volledig

Vuurkruiserstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

Zone 2

Burchtstraat

Huisnummer 2 tot en met 36 (tot kapel)

Huisnummer 1 tot en met 31 (Hoek Onderwijslaan)

Graanmarkt

Volledig

Despauteerstraat

Huisnummer 1

Oude Kaai

Huisnummer 1

Geraardsbergsestraat

Huisnummer 2 tot en met 70 (hoek Vuurkruiserstraat)

Huisnummer 1 tot en met 59 (hoek Savooistraat)

Vuurkruiserstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

Brusselstraat

Huisnummer 2 tot en met 64

Huisnummer 1 tot en met 63

Dit behelst onder meer initiatieven ter versterking van marketing en promotie. Bovendien zullen acties worden ondernomen om het beheer van de retail in de stad verder te professionaliseren.

De vereniging zal onder meer initiatieven en projecten uitwerken ter versterking van een gericht promotiebeleid voor het kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove van de stad (via evenementen en promotionele acties), zonder hierbij de beleidstaken van de stad over te nemen.

De vereniging kan daarenboven:

(1) initiatieven ontwikkelen die kunnen bijdragen tot de verhoging van de aantrekkelijkheid van de winkelstraten van kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove als winkel- en handelskern, inbegrepen het organiseren van commerciële acties;

(2) het bewaken en ondersteunen van het goede imago en de branding van het Ninoofs Winkelapparaat in haar werkingsgebied alsook het bewerkstelligen van een herkenbare identiteit die aansluit bij het profiel van de doelgroepen;

(3) voorlichtings-, werf- en promotiecampagnes organiseren door onder meer het ontwerpen, uitgeven en verspreiden van doelgerichtefolders. Instaan voor informatie-uitwisseling, dialoog en afstemming tussen de verschillende belanghebbende voor de ontwikkeling van Ninove als winkelstad;

(4) samenwerkingsverbanden opstarten met de lokale ondernemers en handelaars en andere met hetzelfde doel opgerichte of nog op te richten nationale of regionale verenigingen of instanties. Het vergroten van de organisatiegraad tussen de handelaars en in het intensifiëren van de onderlinge samenwerking tussen handelaars in Ninove;

(5) sponsoring ontvangen voor het verwezenlijken van haar doelstellingen;

(6) de communicatie verzorgen van haar activiteiten;

(7) het formuleren van voorstellen die bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit en de wervingskracht van het commerciële centrum in haar werkingsgebied, het signaleren van knelpunten die een negatieve invloed hebben, het formuleren van adviezen aan de stad over zaken die haar aanbelangen;

§2. Om haar doel te verwezenlijken of te bevorderen, kan de vereniging alle roerende en onroerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom houden, huren, aankopen er het gebruik of een genotsrecht van hebben. De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij kan haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt. Zij mag deelnemen in en samenwerken met verenigingen die voor haar doelstelling nuttig kunnen zijn.

De vereniging kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de voormelde doelstellingen.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5

De vereniging realiseert haar doel in overleg met en met medewerking van de stad NINOVE.

Hiertoe sluit de vereniging een samenwerkings- of subsidieovereenkomst met de stad NINOVE.

TITEL II – DE LEDEN

Artikel 6

§1. De vereniging bestaat uit effectieve leden, in deze statuten ook “leden” genoemd.

Het aantal leden is niet beperkt.

Aan de leden komt de volheid van lidmaatschap toe, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering.

Een gemeentelijk mandaat is onverenigbaar met het lidmaatschap zoals bedoeld in categorie A of §3.

§2. De vereniging heeft, na de stichtingsvergadering, de volgende leden:

Categorie A:

Natuurlijke of rechtspersonen (“handelaars”), die binnen het werkingsgebied van de vereniging, zoals bedoeld in artikel 3 §1, een commerciële vestiging uitbaten in de zin van het reglement van de stad Ninove houdende belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen. Deze leden zetelen allen in eigen naam.

Categorie B:

De stad NINOVE, toegetreden na de oprichting en aanvaard als effectief lid, vertegenwoordigd door het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepenen van de stad NINOVE, aangeduid daartoe door het college van burgemeester en schepenen van de stad.

Het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepen treedt op als enige vertegenwoordiger van de stad NINOVE in de algemene vergadering en handelt steeds overeenkomstig de instructies van het college van burgemeester en schepenen van de stad NINOVE.

§3. Er kunnen ook toegetreden of stille leden zijn, met name handelaars van buiten het werkingsgebied van de vereniging zoals afgebakend in artikel 3 §1 van deze statuten, of andere belanghebbenden die niet vallen onder het reglement van de stad Ninove houdende belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen.

Toegetreden leden hebben geen stemrecht, maar kunnen wel deelnemen aan de besprekingen op de algemene vergadering.

Handelaars van voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen met een netto winkelvloeroppervlakte vanaf 400 m² op het grondgebied van de stad Ninove in de zin van het reglement van de stad Ninove houdende belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, die toegetreden lid worden, hebben wel het recht gezamenlijk één bestuurder voor te dragen.

Toegetreden leden worden aanvaard door de raad van bestuur. De toetredingsprocedure wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement. De raad van bestuur kan voorzien in een beperking van het aantal toegetreden leden.

§4. Aan de algemene vergadering wordt van rechtswege, zonder dat de raad van bestuur ter zake dient goed te keuren, de ambtenaar lokale economie en de centrummanager, daartoe aangeduid door het college van burgemeester en schepenen, toegevoegd als waarnemend lid, zonder stemrecht.

§5. De leden van categorie A worden lid door een eenvoudig schrijven of mailbericht te versturen aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De natuurlijke – en rechtspersonen van categorie A kunnen zich kandidaat stellen door eenvoudig schrijven of mail aan de voorzitter van de raad van bestuur, die de kandidaturen voorlegt aan de raad van bestuur. De raad van bestuur aanvaardt het lidmaatschap met een gewone meerderheid van stemmen. Natuurlijke of rechtspersonen die onder de omschrijving vallen van §2 kunnen het lidmaatschap slechts geweigerd zien om ernstige en door de raad van bestuur afdoende gemotiveerde redenen.

Het lid van categorie B is toegetreden tot de vereniging na de oprichting.

Toegetreden leden kunnen worden voorgedragen door een lid of kunnen zelf een aanvraag indienen tot het bekomen van het lidmaatschap als toegetreden lid, door een eenvoudig schrijven of mailbericht te versturen aan de voorzitter van de raad van bestuur. De aanvraag tot lidmaatschap wordt voorgelegd aan de raad van bestuur, die ter zake beslist. De raad van bestuur aanvaardt het lidmaatschap met een gewone meerderheid van stemmen. De aanvraag tot lidmaatschap is gemotiveerd. Het lidmaatschap kan worden geweigerd om ernstige en door de raad van bestuur afdoende gemotiveerde redenen.

De waarnemende leden worden aangeduid door het college van burgemeester en schepenen. De ambtenaar lokale economie en de centrummanager kunnen zelf steeds een vervanger aanduiden.

§6. Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

Aan het register wordt een afzonderlijk overzicht toegevoegd van de toegetreden leden.

Het register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.

De leden kunnen steeds uittreksels vragen uit het register. De uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door de secretaris.

§7. De vzw kan adviezen inwinnen van de bestaande stedelijke adviesraden of van externe deskundigen of betrokkenen.

Artikel 7

Elk lid van de vereniging aanvaardt door het feit zelf van zijn lidmaatschap alle bepalingen en verplichtingen die in de statuten en het desgevallend huishoudelijk reglement zijn vervat.

Artikel 8

§1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt, wat het lid van categorie A betreft, door het overlijden of de rechtsonbekwaamheid van het lid, door het vrijwillig ontslag van het lid, door uitsluiting van het lid door de algemene vergadering, of door niet langer te voldoen aan de omschrijving van het lid zoals opgenomen in deze statuten.

De uitsluiting van een lid kan slechts om afdoende gemotiveerde, ernstige redenen en bij een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In het geval het lid van categorie A werd voorgedragen omwille van een specifieke functie of betrekking, heeft het loutere verlies van deze functie of betrekking ook het onmiddellijk einde van het lidmaatschap tot gevolg.

Het lid kan steeds zelf ontslag nemen door een schrijven te richten aan de voorzitter. De voorzitter agendeert het verzoek tot ontslag op de eerstvolgende vergadering. De vergadering beslist met gewone meerderheid. Het lid blijft lid tot wanneer de algemene vergadering het ontslag heeft aanvaard.

Wanneer het lidmaatschap eindigt door het niet langer voldoen aan de omschrijving van het lid zoals opgenomen in deze statuten, verliest het lid onmiddellijk zijn stemrecht en blijft het waarnemend lid tot wanneer de algemene vergadering het ontslag heeft aanvaard.

§2. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt, wat het lid van categorie B betreft, door de beslissing van de stad NINOVE om als lid uit te treden. Deze beslissing wordt zonder verdere formaliteiten meegedeeld aan de algemene vergadering van de vereniging en heeft onmiddellijke uitwerking.

§3. De vertegenwoordiger van het lid van categorie B wordt aangeduid door het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen van de stad NINOVE kan altijd beslissen om de aanwijzing te herroepen. In voorkomend geval is de betrokken vertegenwoordiger van rechtswege ontslagnemend.

Bij hernieuwing van de gemeenteraad, eindigt de aanduiding van de vertegenwoordiger van rechtswege. Een nieuwe vertegenwoordiger wordt door het college van burgemeester en schepenen gekozen tegen uiterlijk 1 april van het eerste jaar na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De vertegenwoordiger blijft in ieder geval in functie tot in zijn daadwerkelijke vervanging is voorzien.

§4. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement aannemen, waarin ook de regeling voor de toegetreden leden wordt opgenomen.

Artikel 9

De raad van bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering over een mogelijke uitsluiting in de zin van het vorige artikel.

Leden die die drie opeenvolgende vergaderingen afwezig zijn of niet vertegenwoordigd, zonde afdoende motivering of verontschuldiging, kunnen worden geacht ontslagnemend te zijn.

Artikel 10

§1. Er is geen bijdrage verschuldigd door de leden.

§2. De leden mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks vermogensvoordelen verkrijgen uit de vereniging.

Artikel 11

De leden kunnen in geen geval persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor die verbintenissen van de vereniging.

Artikel 12

Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op een aandeel in het maatschappelijk vermogen van de vereniging en kan geen vergoeding eisen voor geleverde prestaties tenzij bij andersluidende overeenkomst met de vereniging.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de rechthebbenden van een overleden lid.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen inzage vorderen van de rekening van de vereniging noch zegels laten leggen of een boedelbeschrijving vorderen.

Artikel 13

Het lidmaatschap van de algemene vergadering is onbezoldigd.

TITEL III – DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14

De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging.

De toegetreden leden kunnen worden uitgenodigd op de algemene vergadering, maar hebben geen stemrecht.

Artikel 15

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.

Zij bezit de machten die haar zijn toegekend door de wet en door onderhavige statuten. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:

(1) de goedkeuring van de statuten en de goedkeuring van de wijziging van de statuten;

(2) de verplaatsing van de maatschappelijke zetel;

(3) de benoeming van de bestuurders en de afzetting van de bestuurders, onverminderd de bestuurder van rechtswege;

(4) in voorkomend geval, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

(5) de goedkeuring van de jaarrekeningen en de goedkeuring van de begroting, alsmede de goedkeuring van een jaarkalender met activiteiten van de vereniging;

(6) de beslissing tot uitsluiting van een effectief lid;

(7) de kennisname van het jaarlijks activiteitenverslag;

(8) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;

(9) de goedkeuring van huishoudelijke reglementen op voorstel van de raad van bestuur;

(10) de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen;

(11) de vrijwillige ontbinding van de vereniging.

Artikel 16

§1. De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen.

§2. Op ieder ogenblik kan een bijzondere algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen hetzij door de raad van bestuur, hetzij op vraag van de voorzitter van de algemene vergadering hetzij op vraag van 1/5 van de leden van de vereniging. De verzoeken worden gericht aan de voorzitter, met opgave van de agenda. De algemene vergadering vindt alsdan plaats binnen de dertig kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek.

Artikel 17

§1. De raad van bestuur roept de algemene vergadering samen.

De oproeping gebeurt bij gewone brief of per e-mail, ondertekend door de voorzitter, of bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter, en de secretaris van de raad van bestuur.

Gelet op de noodzaak voor de vertegenwoordiger van het lid van categorie B om zijn instructies te vragen aan het college van burgemeester en schepenen, wordt de oproeping minstens twintig dagen vóór de vergadering gestuurd en dus in ieder geval op een ogenblik dat het college van burgemeester en schepenen nog kennis kan nemen van de erin vermelde agendapunten.

§2. De oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de algemene vergadering.

§3. Ieder voorstel dat ondertekend is door 1/20 van de leden, moet op de agenda worden geplaatst. Dit voorstel van agendering moet tijdig gebeuren om het op de geschreven uitnodiging te kunnen vastleggen.

Artikel 18

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter van de raad van bestuur of de oudste van de aanwezige bestuurders.

§2. Het secretariaat van de vergadering wordt waargenomen door het waarnemend lid waarvan sprake in artikel 6 §4 van de statuten.

Artikel 19

§1. De algemene vergadering komt bijeen achter gesloten deuren.

§2. Op de algemene vergadering kunnen derden worden uitgenodigd voor een toelichting of om met adviserende stem deel te nemen aan de algemene vergadering.

§3. Op de algemene vergadering wordt steeds het waarnemend lid waarvan sprake in artikel 6 §4 van de statuten, van rechtswege geacht uitgenodigd te zijn.

Artikel 20

§1. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen in aanwezigheid van het lid van categorie B hetzij van het waarnemend lid waarvan sprake in artikel 6 §4 van de statuten. Deze leden stellen zich te goeder trouw op ten aanzien van de vereniging en de werking van de organen en trachten steeds aanwezig te zijn hetzij vertegenwoordigd.

§2. Ingeval de vertegenwoordiger van het lid van categorie B verhinderd is om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, duidt het college van burgemeester en schepenen een andere vertegenwoordiger aan van het lid van categorie B om deel te nemen aan de beraadslagingen en de stemmingen.

§3. Ingeval een lid van categorie A verhinderd is om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, mandateert het een ander lid van categorie A schriftelijk om in zijn naam deel te nemen aan de beraadslagingen en de stemmingen.

De algemene vergadering kan in een huishoudelijk reglement bepalen op welke wijze het volmacht dient gegeven te worden.

Artikel 21

§1. Ieder lid heeft één stem, behoudens in geval van volmacht.

§2. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van rechtsgeldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten.

Blanco stemmen worden niet meegerekend.

§3. De stemming gebeurt bij handopsteking.

In gevallen waarin er wordt gestemd over functies of personen of op verzoek van 1/3 van de leden, gebeurt de stemming geheim.

Artikel 22

De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de ontbinding van de vereniging of de wijziging in de statuten indien de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de vereniging zonder winstgevend doel zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 worden nageleefd, onverminderd de aanwezigheidsvereisten opgenomen in deze statuten.

Artikel 23

§1. Van de algemene vergadering worden door de secretaris een verslag opgemaakt.

§2. Alle leden ontvangen binnen één maand na de vergadering het verslag van de vergadering.

§3. De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Het recht op inzage en afschrift van de inhoud van het register wordt geregeld overeenkomstig artikel 6 §6 van deze statuten.

TITEL IV – DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 24

§1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd door en uit de algemene vergadering.

§2. De raad van bestuur bestaat uit minstens 9 bestuurders:

- 1 bestuurder die zetelt namens de stad, met stemrecht;

- bestuurders die worden voorgedragen door leden uit het afgebakend kernwinkelgebied Centrum Ninove, met stemrecht;

- bestuurders die worden voorgedragen door leden uit het winkelgebied Rechteroever Ninove, met stemrecht;

- maximaal 1 bestuurder die wordt voorgedragen door de handelaars van voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen met een netto winkelvloeroppervlakte vanaf 400 m² op het grondgebied van de stad Ninove in de zin van het reglement van de stad Ninove houdende belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, die aanvaard werden als toegetreden lid van de vereniging;

- 2 bestuurders die door de raad van bestuur zelf worden aangeduid bij wijze van coöptatie Deze aanduiding wordt meegedeeld aan de algemene vergadering, die zich met een gewone meerderheid kan verzetten, in welke geval de aanduiding wordt tenietgedaan.

Indien er onvoldoende voordrachten worden gedaan of indien de bestuurders afwezig zijn, blijven de plaatsen vacant. Zij kunnen niet ingevuld worden door anders voorgedragen bestuurders. Vacante plaatsen of afwezige bestuurders worden niet meegerekend om het aanwezigheidsquorum te berekenen voor de geldigheid van de vergadering.

Het aantal bestuurders moet steeds lager zijn dan het aantal leden in de algemene vergadering.

§3. De ambtenaar lokale economie, daartoe aangeduid door het college van burgemeester en schepenen, en de centrummanager, worden beide toegevoegd als waarnemend bestuurder, zonder stemrecht. De ambtenaar lokale economie kan zelf steeds een vervanger aanduiden.

§4. De stad NINOVE heeft van rechtswege één bestuurder in de raad van bestuur, het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepenen, zetelend met stemrecht. Deze kan zich in de raad van bestuur steeds laten vervangen door een ander lid van het College.

Artikel 25

§1. De raad van bestuur duidt minstens een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De raad kan ook andere bestuursleden belasten met specifieke opdrachten. Bestuurders, met uitzondering van de voorzitter, kunnen meerdere functies bekleden of meerdere opdrachten krijgen.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. In het geval hij verhinderd is, zit de ondervoorzitter de vergadering voor.

§2. De vergadering van de raad van bestuur vindt plaats achter gesloten deuren.

§3. Op de raad van bestuur kunnen derden worden uitgenodigd om toelichtingen te geven of om met adviserende stem deel te nemen.

§4. De ambtenaar waarvan sprake in artikel 24 §3 van de statuten en de centrummanager worden steeds van rechtswege geacht uitgenodigd te zijn op de raad van bestuur.

Artikel 26

§1. De voorzitter, of in diens afwezigheid de ondervoorzitter, roept de raad van bestuur samen.

De oproeping gebeurt bij gewone brief of per e-mail, ondertekend door de voorzitter, of bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter.

De oproeping gebeurt minstens acht dagen vóór de vergadering, behoudens in gevallen van hoogdringendheid in welk geval de reden van hoogdringendheid wordt vermeld in de oproeping.

§2. De oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de raad van bestuur.

§3. De raad van bestuur komt verplicht bijeen op verzoek van minstens vier bestuurders. De verzoeken worden gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, met opgave van de agenda. De raad van bestuur vindt alsdan plaats binnen de dertig kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek.

§4. De vergadering kan niet geldig beraadslagen over de punten die niet op de agenda vermeld zijn, dan met het akkoord van een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

§5. In het huishoudelijk reglement kan tevens voorzien worden in digitale vergaderingen volgens eigen overeen te komen modaliteiten.

Artikel 27

§1. De raad van bestuur kan pas geldig beraadslagen als minstens de gewone meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

§2. Er worden geen volmachten aanvaard.

Artikel 28

§1. Iedere bestuurder beschikt over één stem.

§2. De raad van bestuur beslist met gewone meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten.

Blanco stemmen worden niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

§3. De stemming gebeurt bij handopsteking.

In gevallen waarin er wordt gestemd over functies of personen of op verzoek van 1/3 van de leden, gebeurt de stemming geheim.

Artikel 29

§1. De raad van bestuur die op de stichtingsvergadering wordt verkozen, zetelt tot aan de algemene vergadering van de vzw waarin een nieuwe raad van bestuur wordt verkozen.

De bestuurders voor de nieuwe raad van bestuur die vervolgens worden aangeduid, worden aangeduid voor een periode van 6 jaar met uitzondering van de vertegenwoordiger van de stad gelet op §3.

§2. Het mandaat van de bestuurder of de vertegenwoordiger eindigt bij overlijden, bij herroeping door de algemene vergadering of door de stad, door het vrijwillig ontslag van een bestuurder betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur, bij het einde van de periode van 2 jaar (zoals bedoeld in §1) of bij de volledige vernieuwing van de gemeenteraad, dit laatste voor wat de bestuurder van de stad betreft.

§2. Ingeval van tussentijdse vacature benoemt de algemene vergadering een nieuwe bestuurder die het mandaat van zijn voorganger voltooit.

§3. Bij hernieuwing van de gemeenteraad, eindigt de benoeming van het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepenen van rechtswege als vertegenwoordiger van de stad NINOVE. De nieuwe vertegenwoordiger wordt benoemd door de algemene vergadering uiterlijk op haar eerste vergadering na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De vertegenwoordiger blijft in functie tot in zijn daadwerkelijke vervanging is voorzien.

§4. De uittredende bestuurders zijn steeds herkiesbaar.

Artikel 30

§1. Het secretariaat van de vergadering wordt waargenomen door het waarnemend lid waarvan sprake in artikel 24 §3 van de statuten.

§2. Van de raad van bestuur wordt door de secretaris van de raad van bestuur een verslag opgemaakt. De secretaris kan zich hiervoor laten bijstaan.

§2. Alle bestuurders ontvangen binnen twintig werkdagen na de vergadering het verslag van de vergadering.

§3. De besluiten van de raad van bestuur worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Het recht op inzage en afschrift van de inhoud van het register wordt geregeld overeenkomstig artikel 6 §6 van deze statuten.

Artikel 31

§1. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vzw.

Hij kan alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwezenlijking van het doel der vereniging, met uitzondering van de handelingen die door de wet of in deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur heeft in het bijzonder de volgende opdracht:

het garanderen van de naleving van de doelstellingen en het totale beleid van de vereniging;het initiëren, organiseren en goedkeuren van de projecten en de stemming over de toegekende middelen;de vertegenwoordiging van de vzw, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten en handelingen; het optreden in alle rechtsgedingen, tegen of door de vzw gevoerd;de autonome beslissing over het al dan niet gebruiken van rechtsmiddelen;de geldige verbinding van de vereniging bij het afsluiten van overeenkomsten;het instaan voor het beheer van de centrale rekeningen;het betalen van lonen, het innen en toewijzen van toelagen;de controle van de activiteiten;het opstellen van een ontwerp van huishoudelijk reglement;het benoemen en ontslaan van het personeel, evenals het bepalen van het personeelsstatuut;het afsluiten van een subsidie –of samenwerkingsovereenkomst met de stad.

§2. De raad van bestuur voert de opdrachten uit die haar worden gedelegeerd door de algemene vergadering.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten en handelingen.

De raad van bestuur kan de vereniging geldig verbinden bij het afsluiten van overeenkomsten.

§3. De raad van bestuur kan voorzien in een orgaan van dagelijks bestuur van de vereniging, alsmede de ermee verbonden taken en bevoegdheden die beperkt zijn tot het uitvoerend dagelijks bestuur.

De raad van bestuur bepaalt zelf de opdracht van het orgaan van dagelijks bestuur, inbegrepen wat onder “dagelijks bestuur” valt.

De hoedanigheid van lid van het dagelijks bestuur eindigt onder dezelfde modaliteiten zoals vermeld in artikel 29. Het dagelijks bestuur blijft in functie tot wanneer in de vervanging of bevestiging werd voorzien.

Artikel 32

§1. Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig ondertekend door de voorzitter, of in diens afwezigheid de ondervoorzitter, en een lid van de raad van bestuur, gezamenlijk optredend namens de raad van bestuur.

§2. Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden in rechte als eiser en verweerder van de raad van bestuur namens de vereniging.

Artikel 33

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid inzake vertegenwoordiging van de vereniging tegenover derden geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meerdere andere personen dan de voorzitter en de secretaris. In deze delegatiebeslissing wordt de omvang en de duur van de delegatie opgenomen.

De gemachtigde kan te allen tijde zijn ontslag indienen als gemachtigde door middel van een schriftelijke mededeling aan de raad van bestuur.

Artikel 34

§1. De raad van bestuur kan binnen de vereniging werkgroepen oprichten. De raad bepaalt de werking en de opdracht ervan.

§2. De raad van bestuur kan dienstverleners aantrekken voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. Zij kan tijdelijk personeel aanstellen.

Artikel 35

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Artikel 36

De bestuurders gaan geen persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de vereniging.

Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht.

TITEL V– BEGROTINGEN EN REKENINGEN

Artikel 37

§1. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.

De opvolging van de boekhoudkundige verrichtingen en verplichtingen is in handen van de penningmeester van de raad van bestuur.

De leden van de raad van bestuur hebben te allen tijde inzagerecht in de boekhouding en alle ermee verband houdende stukken en documenten.

§2. Het boekjaar van de vereniging loopt in principe van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

§3. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

§4. Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar af en maakt hij de balans op. Deze worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen. Deze algemene vergadering dient plaats te vinden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De jaarrekeningen worden ten minste twintig dagen vóór de algemene vergadering ter kennis gebracht van de leden, die op de zetel van de vereniging inzage kunnen krijgen van al stukken waarop deze rekeningen gesteund zijn.

§5. De raad van bestuur maakt ook een ontwerp van begroting op en legt die ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De algemene vergadering dient plaats te vinden binnen de zes maanden voor het begin van het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.

Het ontwerp van begroting wordt ten minste twintig dagen vóór de algemene vergadering ter kennis gebracht van de leden.

Artikel 38

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging, en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

TITEL VI ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 39

§1. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zoverre het aantal effectieve leden daardoor niet minder dan drie bedraagt.

§2. De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de Wet van 27 juni 1921 of door een gerechtelijke beslissing. In geval van vrijwillige ontbinding maakt de algemene vergadering een voorstel op, waarin één of meer vereffenaars worden benoemd, hun bevoegdheid wordt bepaald en de wijze van vereffening van de schulden en van de tegeldemaking van de goederen wordt vastgesteld.

Artikel 40

In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan hetzelfde of een gelijkaardig doel.

Artikel 41

Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de wet van 27 juni 1921 in haar meest recente versie en de gebruiken inzake verenigingen gelden.

Artikel 2

De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en de vzw handelaars Ninove wordt goedgekeurd als volgt

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

“de Overeenkomst”

TUSSEN:

1. De stad Ninove, met kantoren te […], vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden […], optredend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad dd. […];

hierna ook genoemd “STAD”;

EN

2. De VZW […], vereniging zonder winstoogmerk, met maatschappelijke zetel te Ninove, […], OR […],

Alhier overeenkomstig artikel […] van haar statuten vertegenwoordigd door […]

hierna ook genoemd "VZW";

1 en 2 samen ook genoemd, de “Partijen”

WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET WAT VOLGT:

Gelet op artikel 42 en 195 van het Gemeentedecreet;

Overwegende dat de STAD veel belang hecht aan de uitwerking en uitvoering van concrete initiatieven om de lokale handel te bevorderen;

Dat het evenwel niet de bedoeling kan zijn dat de STAD een werkelijke regierol speelt in het uitrollen van zeer concrete evenementen, initiatieven en acties zoals bedoeld in de maatschappelijke doelstellingen van de VZW waarvan verder sprake. Dat het niet past dat een openbaar bestuur zich in het algemeen, enkele uitzonderingen niet te na gesproken die door de STAD zouden worden georganiseerd, op een dergelijk operationeel niveau inlaat met economische en operationele risico’s verbonden aan concrete acties en evenementen;

Dat de STAD haar rol als lokaal openbaar bestuur, in de lokale economie vooral en eerder ziet in het formuleren van een beleidsvisie, gekoppeld aan beleidsmatige doelstellingen zoals het creëren van de ruimere leef –en werkomstandigheden in de STAD die het winkelen en wonen in Ninove aangenaam maken, zoals het aanmoedigen en faciliteren van concrete initiatieven en evenementen door financiële en logistieke ondersteuning mogelijk te maken en te geven, zoals het goed beheren van het openbaar domein, zoals het verzekeren van de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden op het grondgebied van Ninove, zoals het verschaffen van informatie over lokale middenstand, kleinhandel en locale economie en wettelijke bepalingen, subsidiemogelijkheden, organisatieadvies, etc.;

Overwegende dat de STAD in ieder geval, binnen een inmiddels vernieuwde context van gemeentelijke meerjarenplanning, voor iedere budgetperiode voldoende financiële en materiële middelen voorziet om dergelijke concrete initiatieven en acties op een pragmatische, transparante en afdoende wijze te ondersteunen;

Dat deze middelen worden voorzien binnen verschillende beleidsdomeinen en afkomstig zijn van diverse bronnen van reguliere belastingsinkomsten voor de STAD;

Overwegende dat de STAD bij het verstrekken van financiële middelen of toelagen, steeds het algemeen belang dient na te streven en dus moet zoeken naar ondersteuningsmethodes die eerder globale initiatieven van “verenigde” lokale economie of samenwerkingsverbanden van verenigde handelaars ondersteunen en niet louter individuele acties van enkelingen benaarstigen of zelfs bevoordeligen;

Overwegende dat het verlenen van financiële middelen of werkingstoelagen aan dergelijke globalere initiatieven bovendien problematisch kan zijn wanneer de begunstigden van de toelagen niet dermate (professioneel) zijn georganiseerd dat de STAD bovendien een (te) beperkte zekerheid of garantie kan hebben over de bestemming én de benutting van de verleende middelen, spijts de controlemogelijkheden waarover de STAD steeds beschikt in het kader van de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Dat het dan ook is aangewezen dat de doelgroep van het financieel ondersteuningsbeleid van de STAD binnen dit beleidsdomein, zijnde in dit geval de verenigde lokale handelaars van Ninove, zich maximaal verenigen en voorzien in een structuur, met rechtspersoonlijkheid, die verantwoording kan afleggen ten overstaan van de STAD over de aanwending van de verstrekte middelen en die met de STAD goede afspraken kan maken;

Dat daartoe de lokale handelaars door de STAD als het ware zijn aangemoedigd een nieuwe overkoepelende VZW op te richten voor o.a. de organisatie van lokale initiatieven ter bevordering van de lokale economie in Ninove;

Overwegende dat de lokale handelaars van Ninove dd. …. een VZW hebben opgericht, de vzw [….], partij bij deze Overeenkomst, voor de ontwikkeling en realisatie van concrete initiatieven, acties en evenementen die de lokale handel in de STAD moeten bevorderen.

Dat het maatschappelijk doel van deze VZW als volgt is omschreven (weergave, artikel 3 van de statuten):

“§1. De vereniging heeft tot doel op de ruimst mogelijke wijze bij te dragen tot het vergroten van de uitstraling en de commerciële dynamiek van het afgebakende kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove, zijnde :

Zone 1

Centrumlaan

Huisnummer 2 tot en met 50 (hoek Bevrijdingslaan))

Huisnummer 1 tot en met 103 (2e rotonde/ hoek Onderwijslaan)

Marktstraat

Volledig

Langemuntstraat

Volledig

Oudstrijdersplein

Volledig

Beverstraat

Volledig

Biezenstraat

Huisnummer 1 tot en met 13

Huisnummer 2 tot en met 20

Lavendelstraat

Volledig

Vuurkruiserstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

Zone 2

Burchtstraat

Huisnummer 2 tot en met 36 (tot kapel)

Huisnummer 1 tot en met 31 (Hoek Onderwijslaan)

Graanmarkt

Volledig

Despauteerstraat

Huisnummer 1

Oude Kaai

Huisnummer 1

Geraardsbergsestraat

Huisnummer 2 tot en met 70 (hoek Vuurkruiserstraat)

Huisnummer 1 tot en met 59 (hoek Savooistraat)

Vuurkruiserstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

Brusselstraat

Huisnummer 2 tot en met 64

Huisnummer 1 tot en met 63

Dit behelst onder meer initiatieven ter versterking van marketing en promotie. Bovendien zullen acties worden ondernomen om het beheer van de retail in de stad verder te professionaliseren.

De vereniging zal onder meer initiatieven en projecten uitwerken ter versterking van een gericht promotiebeleid voor het kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove van de stad (via evenementen en promotionele acties), zonder hierbij de beleidstaken van de stad over te nemen.

De vereniging kan daarenboven:

(8) initiatieven ontwikkelen die kunnen bijdragen tot de verhoging van de aantrekkelijkheid van de winkelstraten van kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove als winkel- en handelskern, inbegrepen het organiseren van commerciële acties;

(9) het bewaken en ondersteunen van het goede imago en de branding van het Ninoofs Winkelapparaat in haar werkingsgebied alsook het bewerkstelligen van een herkenbare identiteit die aansluit bij het profiel van de doelgroepen;

(10) voorlichtings-, werf- en promotiecampagnes organiseren door onder meer het ontwerpen, uitgeven en verspreiden van doelgerichtefolders. Instaan voor informatie-uitwisseling, dialoog en afstemming tussen de verschillende belanghebbende voor de ontwikkeling van Ninove als winkelstad;

(11) samenwerkingsverbanden opstarten met de lokale ondernemers en handelaars en andere met hetzelfde doel opgerichte of nog op te richten nationale of regionale verenigingen of instanties. Het vergroten van de organisatiegraad tussen de handelaars en in het intensifiëren van de onderlinge samenwerking tussen handelaars in Ninove;

(12) sponsoring ontvangen voor het verwezenlijken van haar doelstellingen;

(13) de communicatie verzorgen van haar activiteiten;

(14) het formuleren van voorstellen die bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit en de wervingskracht van het commerciële centrum in haar werkingsgebied, het signaleren van knelpunten die een negatieve invloed hebben, het formuleren van adviezen aan de stad over zaken die haar aanbelangen;

§2. Om haar doel te verwezenlijken of te bevorderen, kan de vereniging alle roerende en onroerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom houden, huren, aankopen er het gebruik of een genotsrecht van hebben. De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij kan haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt. Zij mag deelnemen in en samenwerken met verenigingen die voor haar doelstelling nuttig kunnen zijn.

De vereniging kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de voormelde doelstellingen.”

Dat de STAD, gelet op haar beleidsvisie op lokale economische ondersteuning en de voorziene financiële ondersteuning, inmiddels ook is toegetreden tot de VZW, op basis van artikel 195 Gemeentedecreet, ingevolge de beslissing van de gemeenteraad dd. […], waardoor ze op een efficiënte en rechtstreekse wijze de besteding en aanwending van de toe te kennen toelagen kan opvolgen en controleren;

Dat met de oprichting van de VZW, de aanwezigheid van de STAD binnen de VZW en onderliggende overeenkomst, dan ook aan de verzuchtingen en bezorgdheden van de STAD is tegemoetgekomen;

Het past dan ook dat tussen Partijen een aantal afspraken worden gemaakt.

EN WORDT VERDER OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT :

Artikel 1. – Juridisch kader

De Overeenkomst wordt gesloten in het licht van:

- artikel 195 Gemeentedecreet; en

- de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

- de statuten van de VZW […].

Artikel 2 – Toelage

De STAD verleent, middels onderliggende Overeenkomst, aan de VZW voor het eerste jaar een toelage ten bedrage van 75.000 €.

De toelage wordt automatisch ter beschikking gesteld aan de VZW per kwartaal, telkens op de 5e bankwerkdag van respectievelijk de 1e maand, de 4e maand, de 7e maand en de 10e, maand.

Het bedrag van de toelage wordt, op verzoek van de VZW, door de STAD verhoogd in functie van de beschikbare middelen die de STAD kan halen uit het reglement van de stad Ninove houdende belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen.

De toelage wordt gestort op de bankrekening van de VZW met reknr. […]. De toelage wordt niet geïndexeerd.

Artikel 3 – Samenwerking

De toelage wordt door de STAD verleend als financiële tegemoetkoming van de VZW in de verwezenlijking van haar doelstellingen.

De VZW verbindt er zich in al haar activiteiten en evenementen na te streven om maximaal eigen inkomsten te verwerven zodat de financiële ondersteuning door de STAD op termijn mogelijks kan worden afgebouwd.

Partijen verbinden er zich, elk binnen hun wettelijke opdracht en de STAD als lid van de VZW, toe naar best vermogen gezamenlijk verder de doelstellingen van de VZW na te streven.

Partijen onderschrijven deze Overeenkomst elk vanuit hun eigen belangen, al dan niet wettelijke opdrachten en eigen inzichten, doch steeds met de ambitie om tot een gezamenlijk gedragen en maatschappelijk verantwoorde initiatieven en evenementen inzake lokale economie te komen, waarvan wordt nagestreefd dat ze op termijn in belangrijke mate worden gefinancierd door eigen inkomsten van de VZW (bvb. promotie, activiteiten, …).

Elke Partij zal op verzoek van de andere Partij, in het kader van deze Overeenkomst doch steeds binnen het wettelijk toelaatbare, alle documenten en informatie, waarover zij redelijkerwijze beschikt of redelijkerwijze moet beschikken en die voor de Partijen noodzakelijk of nuttig is of zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, onverwijld en kosteloos aan deze laatste bezorgen.

Artikel 4 – Randvoorwaarden

De VZW verbindt er zich toe:

de haar toebedeelde financiële middelen uitsluitend te (laten) besteden voor de verwezenlijking van haar doelstellingen, zoals verfijnd en nader omschreven in deze Overeenkomst;

per kwartaal een periodiek verslag op te maken over de besteding van de toelage;

jaarlijks een activiteitenverslag op te maken voor de STAD over haar activiteiten;

het beheer en de besteding van voormelde middelen steeds te doen zoals een goede huisvader;

bij vastgesteld wanbeheer of misbesteding, de STAD onmiddellijk op de hoogte te brengen;

de VZW te laten beheren volgens principes van behoorlijk bestuur;

transparante informatieverschaffing naar de bestuurders en de leden mogelijk te maken over de werking van de VZW en de wijze waarop externe financiering wordt beoogd en gerealiseerd;

de bestuursorganen steeds doorzichtig en evenwichtig samen te stellen met aandacht voor de verschillende disciplines binnen de lokale economie en de vertegenwoordiging van de geslachten;

geen presentiegelden toe te kennen binnen de VZW.

Artikel 5 – Concrete Verbintenissen

5.1. De VZW staat in voor het uitstippelen en uitvoeren van een strategie en plan inzake de organisatie van evenementen en de communicatie van deze evenementen, en verbindt er zich toe minstens promotie te voeren voor het afgebakende kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove, de evenementen en activiteiten te organiseren, op eigen kosten en risico, opgenomen als bijlage bij deze overeenkomst.

Voor de organisatie van bijkomende activiteiten en evenementen kan de VZW bijkomende toelagen vragen aan de STAD.

5.2. De STAD en de VZW verbinden er zich toe binnen de VZW voor de organisatie van evenementen een stappenplan op te maken en te volgen, inbegrepen de opmaak van een evenementenkalender en een communicatieplan.

Het stappenplan bevat een rolverdeling tussen de stakeholders en bepaalt voor welke aangelegenheden bijvoorbeeld nog verplicht advies wordt gevraagd aan de STAD.

5.3. De STAD zal, waar mogelijk, steeds maximaal logistieke en andere ondersteuning geven aan de activiteiten van de VZW, met minstens:

- Ter beschikking stellen van infrastructuur voor vergaderingen en toelichtingen;

- Advies bij de praktische organisatie van evenementen;

- Ondersteuning van lokale handelaars om leegstand op een actieve wijze te vermijden.

5.4. De STAD en de VZW kunnen concrete werkafspraken maken per activiteit of evenement.

5.5 De STAD zal de door haar aangestelde centrummanager maximaal inschakelen binnen de werking van de VZW en deze aanmoedigen actief mee te denken bij de activiteiten en de opdrachten van de VZW. Specifiek voor wat de inschakeling van de centrummanager betreft, zullen er jaarlijks concrete afspraken worden gemaakt tussen de STAD en de VZW, binnen de raad van bestuur van de VZW.

De centrummanager zal instaan als dagelijks aanspreekpunt voor de lokale handelaars en de VZW.

Artikel 6 – Controle en terugvordering

De STAD kan, mede in het licht van de 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, steeds:

verantwoording vragen over de besteding van middelen, onverminderd de jaarlijkse rapportering waarvan sprake in artikel 2;

controle uitoefenen op de besteding van de middelen, door middel van het opvragen van gegevens of documenten, controles ter plekke, etc.

De STAD heeft het recht de uitbetaalde subsidie onverwijld terug te vorderen, hetzij de subsidie voor een volgend kalenderjaar niet toe te kennen, indien door de VZW aan één van de voorwaarden opgenomen in deze Overeenkomst niet werd voldaan.

Artikel 7 - Deelbaarheid

Indien krachtens wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht één of meerdere bepalingen van huidige Overeenkomst nietig of niet - tegenstelbaar zouden zijn, dan zullen de artikel die nietig of niet - tegenstelbaar zijn, als ongeschreven beschouwd worden.

De nietigheid of niet - tegenstelbaarheid van een bepaling in deze Overeenkomst zal geenszins de nietigheid of de niet - tegenstelbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst of van de Overeenkomst zelf met zich meebrengen.

Partijen nemen een inspanningsverbintenis op zich om, in voorkomend geval, de nietige bepaling(en) te vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een praktisch en economisch gelijkaardig resultaat, in die zin dat ten allen tijde het voorwerp van de huidige Overeenkomst in essentie dient bewaard te blijven.

Artikel 8 - Overdracht

De VZW kan noch de haar toebedeelde financiële middelen, noch haar rechten en/of plichten uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden, zonder voorafgaande goedkeuring van de STAD. Onder overdracht wordt niet begrepen de besteding van de middelen om de doelstellingen van de VZW te verwezenlijken.

Artikel 9 - Wijzigingen

Deze Overeenkomst kan slechts met uitdrukkelijke toestemming van alle Partijen, gewijzigd worden.

Artikel 10 - Woonplaatskeuze, communicatie en mededelingen

Voor de STAD:

Voor de VZW: […]

Alle correspondentie en uitwisseling van informatie of bescheiden in uitvoering van deze Overeenkomst is rechtsgeldig gedaan voor zover deze wordt gedaan op de opgegeven adressen.

Artikel 11. Inwerkingtreding, duur en opzegging van de Overeenkomst

De Overeenkomst treedt in werking bij de oprichting van de VZW, onder voorbehoud van goedkeuring door de daartoe wettelijk bevoegde organen, en heeft betrekking op de periode tot 31 december 2018.

De Overeenkomst wordt, bij stilzwijgen van de STAD tegen de einddatum, éénmalig verlengd voor een vaste periode van 2 jaar, evenwel onder verplichte actualisatie van de toelage in functie van de beschikbare middelen die de STAD kan halen uit het reglement van de stad Ninove houdende belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen. De STAD verbindt er zich in ieder geval, bij reactie voor 31 december 2018, toe een nieuwe overeenkomst aan te gaan met afdoende financiële engagementen zodat in 2019 de VZW haar doelstellingen kan realiseren.

De Overeenkomst kan steeds worden opgezegd door de STAD in de gevallen waarin de VZW niet voldoet aan de randvoorwaarden bedoeld in artikel 4, en dit steeds onverminderd de toepassing van artikel 6.

Artikel 12. -Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht.

De bevoegde rechtbank is deze van het rechtsgebied Oost-Vlaanderen.

*

**

Opgemaakt te Ninove op ……. …………… in twee (2) originele exemplaren waarbij iedere Partij erkent één (1) exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de STAD

…………………………………………………………

Voor de VZW […]

…………………………………………………………….


Contact informatie