GR20180524 Punt 13: Openbare werken - verplaatsen van voetweg 61 te Denderwindeke - definitieve vaststelling gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 61 en definitieve vaststelling rooilijnplan nieuwe ligging voetweg 61 (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen werd gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2012 waarbij principiële goedkeuring werd verleend voor de uitvoering van erosie bestrijdende werken in de Rijstraat te Denderwindeke om het steeds weerkerend probleem van de hoger gelegen afstromende akkers bij hevige neerslag op te lossen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2013 waarbij aan Solva opdracht werd gegeven als bouwheer op te treden voor de uit te voeren werken in het kader van de erosiebestrijding;

Gelet op de overeenkomst van 30 mei 2013 die werd opgesteld voor de samenwerking tussen de stad en Solva;

Overwegende dat als oplossing voor de erosieproblematiek een bufferbekken zal worden aangelegd om de waterhuishouding in het gebied beter te kunnen beheersen en de problemen van het afstromend water op te lossen;

Overwegende dat voetweg 61 in het geplande erosiebestrijdingsgebied gelegen is en moet verplaatst worden;

Overwegende dat de aanvraag voor de gedeeltelijke verplaatsing van het tracé van voetweg 61 aan de diensten “Trage Wegen” van de provincie Oost-Vlaanderen, aan de plaatselijke erfgoedraad, aan de dienst toerisme, leefmilieu en ruimtelijke ordening van de stad voor advies werd voorgelegd;

Gelet op het positief advies van de dienst “Trage Wegen” waarin gezegd wordt dat de voorgestelde ingreep geen negatieve impact heeft op het bestaande netwerk van trage wegen in Ninove en dat de voorgestelde ingrepen niet ingaan tegen het publieksadvies uit het participatietraject;

Overwegende dat de plaatselijke erfgoedraad niet reageerde op de adviesvraag zodat er wordt van uit gegaan dat er geen bezwaar is tegen de verplaatsing van een deel van voetweg 61 in de Rijstraat te Denderwindeke;

Gelet op het gunstig advies van de dienst leefmilieu waarin opgenomen is dat betrokken percelen zich in een biologisch minder waardevol gebied bevinden en dat er zich ook geen kleine landschapselementen op het traject bevinden omdat de nieuwe ligging van het verplaatst gedeelte van voetweg 61 reeds als losweg werd gebruikt;

Gelet op het gunstig advies van de dienst ruimtelijke ordening waarin vermeld wordt dat een deel van voetweg 61 links van de woning Rijstraat 116 wordt gelegd om op die manier aan te sluiten op de bestaande buurtweg nr. 24 en om zo terug verder op de bestaande voetweg 61 aan te sluiten. Op het gebied van ruimtelijke ordening is er geen probleem;

Gelet op het gunstig advies van de dienst toerisme van de stad als volgt:

“Voetweg 61 vangt aan in de Rijstraat (komende uit richting Denderwindeke) net voorbij het huis met nr. 120. Op de kruising van voetweg nr. 61 met buurtweg nr. 24 is van het te verplaatsen deel van voetweg nr. 61 niets meer waar te nemen. Dit deel is mee bewerkt als landbouwgrond. Vanuit toeristisch oogpunt is er geen enkel bezwaar om voetweg nr. 61 zoals in het dossier beschreven, gedeeltelijk te verleggen via buurtweg nr. 24 en via het nieuwe tracé langs de reeds bestaande onverharde weg.

Langs voornoemde buurtwegen loopt trouwens ook het wandelnetwerk “Bronbossen”, gerealiseerd door Toerisme Oost-Vlaanderen. Mogelijk zal de bewegwijzering aan de nieuwe situatie dienen te worden aangepast. Het nieuwe tracé van voetweg nr. 61 zal de facto het niet meer begaanbare traject herstellen wat het wandeltoerisme ten goede zal komen”;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2018 waarbij het voorstel van Solva tot gedeeltelijke verplaatsing van het tracé van voetweg 61 voorlopig werd vastgesteld en dat aan het college van burgemeester en schepenen opdracht werd gegeven om conform het besluit van de Vlaamse regering gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek te organiseren;

Overwegende dat het aanvraagdossier voor de gedeeltelijke verplaatsing van het tracé van voetweg 61 te Denderwindeke en het plan van de nieuwe rooilijn van de voetweg van 6 maart 2018 tot en met 5 april 2018 ter inzage van het publiek en alle belanghebbenden werd gelegd;

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat voorgesteld wordt de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 61 te Denderwindeke en het rooilijnplan van de nieuwe ligging van voetweg 61 definitief vast te stellen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het voorstel van Solva tot gedeeltelijke verplaatsing van het tracé van voetweg 61, in het kader van de realisatie van een erosiebestrijdingsproject in de Rijstraat te Denderwindeke, wordt definitief vastgesteld.

Artikel 2

Het door de aanvrager Solva voorgestelde rooilijnplan van de nieuwe ligging van voetweg 61, wordt definitief vastgesteld.

Artikel 3

Deze beslissing wordt samen met de plannenbundel voor de gedeeltelijke verplaatsing van de voetweg, de nieuwe rooilijn en alle stukken van het gehouden openbaar onderzoek voor verdere behandeling opgestuurd naar de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.


Contact informatie