GR20180524 Punt 11: Omgeving - OMV2018012813 - goedkeuring van de zaak van de wegen voor het heraanleggen van het kerkplein in Lieferinge - Lieferingplaats - aangevraagd door stadsbestuur Ninove - O/2018/20 (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;

Gelet op het omgevingsdecreet; in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie respectievelijk de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.”

Gelet op het omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is”

Gelet op de toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

“Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

- beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep;

- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag;

- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

Gelet op het rioleringsreglement voor verkavelingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 juni 2015;

Gelet op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummer OMV2018012813 en O/2018/20, ingediend op 8 februari 2018 door de stad zelf voor het heraanleggen van het kerkplein in de gemeente Lieferinge;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek van 9 maart 2018 tot 8 april 2018 geen bezwaar werd ingediend;

Overwegende dat volgende interne diensten en externe instanties een advies verleend hebben:

1) Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft op 29 maart 2018 een gedeeltelijk ongunstig en een gedeeltelijk gunstig advies met voorwaarden verleend. Het ongunstig gedeelte gaat over de plaatsing van zitbanken en het kunstwerk ‘palen en draad’. Het agentschap wenst meer informatie over deze handelingen. Het voorwaardelijk gunstig gedeelte gaat over de petanquebaan en de L-elementen. Het agentschap wenst dat de betonnen L-elementen achter de nieuwe haag geplaatst worden.

2) De stedelijke dienst openbare werken, de lokale erfgoedraad en de gecoro hebben gunstig advies verleend.

3) De stedelijke mobiliteitsdienst wenst dat er fietsbeugels geplaatst worden;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om voorliggende zaak van de wegen voor een voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met omgevingsnummer OMV2018012813 en O/2018/20, ingediend op 8 februari 2018 door het stadsbestuur van Ninove, voor het heraanleggen van het kerkplein in de gemeente Lieferinge, voorwaardelijk goed te keuren;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad keurt voorliggende zaak van de wegen voor een aanvraag tot omgevingsvergunning OMV2018012813 met vergunningsnummer O/2018/20, ingediend op 8 februari 2018 door het stadsbestuur van Ninove, voor het heraanleggen van het kerkplein in Lieferinge, voorwaardelijk goed. De voorwaarden luiden als volgt:

De zitbanken en het kunstwerk ‘palen en draad’ wordt uitgesloten.De betonnen L-elementen moeten achter de nieuwe haag geplaatst worden.Er worden fietsbeugels geplaatst na toelating van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend.


Contact informatie