GR20180524 Punt 10: Financiële dienst - kerkfabrieken - jaarrekening 2017 - advies (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op de jaarrekeningen van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde over het dienstjaar 2017, ingediend door het centraal kerkbestuur op 22 april 2018 bij de stad Ninove;

Overwegende dat de gemeenteraad over een termijn van 50 dagen beschikt om de jaarrekeningen te adviseren;

Overwegende dat de jaarrekeningen samen met het advies nadien ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden aan de provinciegouverneur;

Overwegende dat de financiële dienst volgende controles van de jaarrekeningen heeft uitgevoerd:

s het door de provincie goedgekeurde saldo van de jaarrekening 2016 werd correct overgenomen op lijn K ‘overschot/tekort exploitatie 2016’ en op lijn Y ‘overschot/tekort investeringen 2016’ van het overzichtsblad van de rekening 2017;

s het bedrag vermeld op lijn M ‘exploitatietoelage’ van het overzichtsblad van de rekening 2017 stemt overeen met de door de stad gestorte exploitatietoelage;

s het bedrag vermeld op artikel 3100/3110/3120 ‘toelage’ van de rekening 2017 stemt overeen met de door de stad gestorte investeringstoelage;

s het saldo van ontvangsten en uitgaven stemt overeen met de beschikbare gelden;

s alle documenten die deel uitmaken van de toelichting (bewijs van kastoestand, interne kredietaanpassingen, investeringsfiches, inventaris, lijst open schulden en vorderingen, staat van het vermogen, de verdeelsleutels, de waarderingsregels) werden toegevoegd aan de rekening 2017;

Gelet op de controle van de jaarrekeningen 2017 waar na controle geen verdere opmerkingen zijn voor de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde;

Gelet op het resultaat van de jaarrekeningen 2017 van de kerkfabrieken:

Kerkfabriek

lijn N

lijn Z

totaal resultaat

overschot/tekort
exploitatie

overschot/tekort
investering

rekening 2017

St.Gertrudis Appelterre

6.605,24

-20.660,09

-14.054,85

St.Amandus Aspelare

20.290,97

-117,09

20.173,88

St.Pieter Denderwindeke

34.750,61

0,00

34.750,61

O.L.V.Lichtmis Lieferinge

147,69

19.179,33

19.327,02

St.Petrus Meerbeke

3.317,70

0,00

3.317,70

St.Amandus Nederhasselt

13.499,11

658,47

14.157,58

St-Margriet Neigem

53.880,97

13.872,47

67.753,44

O.L.V.Hemelvaart Ninove

56.160,06

0

56.160,06

St.Theresia Ninove

5.332,47

0,00

5.332,47

O.L.V.Opdracht Okegem

28.046,55

5.856,76

33.903,31

St.Amandus Outer

10.954,15

35.603,12

46.557,27

St.Antonius Outer - Lebeke

9.071,44

-4.966,14

4.105,30

St.Kristoffel Pollare

10.715,58

318.407,26

329.122,84

St.Pietersbanden Voorde

8.367,25

0,00

8.367,25

Besluit:

met 26 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

1 nee-stem (Corijn Rudy)

2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

Gunstig advies wordt verleend aan de jaarrekeningen 2017 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde.

Artikel 2

Dit besluit zal aan de provinciegouverneur en aan de kerkfabrieken worden toegezonden.

 


Contact informatie