GR20180524 HP1: Secretariaat - Provinciaal Raadgevend Comité Oost-Vlaanderen -akteneming fusie mandatering burgemeester (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid de artikelen 14 en 15;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 14 van de Wet, de Koning de territoriale afbakening van de zones bepaalt, op voorstel van het provinciaal raadgevend comité van de zones, na overleg in de Ministerraad;

Overwegende dat dit provinciaal raadgevend comité van de zones is samengesteld uit alle burgemeesters van de provincie en wordt voorgezeten door de gouverneur;

dat dit comité het advies inwint van de autoriteiten van de verschillende gemeenten van de provincie en op basis hiervan een advies aan de Koning formuleert;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 maart 2008 (gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 18 januari 2018);

Overwegende dat artikel 3 §2 voorziet dat minstens de helft van de leden aanwezig moet zijn om geldig te kunnen beraadslagen;

Gelet op het arrest van de Raad van State van 23 september 2011 (n°215.302) waaruit blijkt dat met ‘het advies van de autoriteiten’, de gemeenteraden worden bedoeld;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2018 waarbij de gemeente Nevele de princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2018 waarbij de stad Deinze kennis neemt van de beslissing van Nevele om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;

Overwegende dat deze gemeenten vanaf 1 januari 2019 fuseren tot de gemeente Deinze;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2018 waarbij de gemeente Waarschoot de princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2018 waarbij de gemeente Zomergem de princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2018 waarbij de gemeente Lovendegem de princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;

Overwegende dat deze gemeenten vanaf 1 januari 2019 fuseren tot de gemeente Lievegem;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Akte te nemen van de intentieverklaringen van de ‘nieuwe’ gemeenten Deinze en Lievegem om vanaf 1 januari 2019 toe treden tot de hulpverleningszone Centrum.

Artikel 2

Dit voorstel gunstig te adviseren en de burgemeester te mandateren om hierover te stemmen in het Provinciaal Raadgevend Comité van Oost-Vlaanderen.


Contact informatie