GR20180524 AP3: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en openbare werken m.b.t. het opmaken van een kadaster van verkeersborden en wegmarkeringen (datum van publicatie 19/06/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie:

Zoals vele projecten en verkiezingsbeloften, is ook de opmaak van een kadaster van verkeersborden en wegmarkeringen al eens beloofd. Tijdens deze bestuursperiode zijn ook al meermaals ‘ontdekkingen’ gedaan van verkeersborden of wegmarkeringen die werden geplaats zonder gemeenteraadsbeslissing. Zo’n kadaster lijkt me dus geen overbodige luxe.

Toelichting:

Het ontbreken van een gemeenteraadsbeslissing die samen hangt met de plaatsing van borden en markeringen, heeft ook juridische consequenties. Dat werk, hoe intensief ook, zou dus prioritair moeten worden behandeld. Maar er is de voorbije jaren dus niets mee gebeurd.

Vragen:

- Wanneer zal worden gestart met de opmaak van een kadaster van verkeersborden en wegmarkeringen?

- Aangezien dit onderwerp niet als prioritair wordt aanzien, had ik graag vernomen welke dossiers tot einde dit jaar wel prioritair zullen worden behandeld door de dienst mobiliteit?”


Contact informatie